Show simple item record

dc.contributor.advisor
dc.contributor.authorJohansen, Marit Dahle
dc.date.accessioned2023-07-08T16:10:16Z
dc.date.available2023-07-08T16:10:16Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.inn:inspera:136491409:37703421
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3077252
dc.description.abstractTemaet i denne masteroppgaven er tilpasset opplæring for elever med norsk som andrespråk i matematikkundervisningen. Studiens problemstilling undersøker temaet i et lærerperspektiv, og lyder som følger: «Hvordan tilpasser læreren matematikkundervisningen for elever med norsk som andrespråk?». Problemstillingen er avgrenset ved hjelp av to forskningsspørsmål. For å kunne besvare spørsmålene er det tatt i bruk mikroetnografisk metode. Det innebærer en metodekombinasjon av observasjon og intervju. Kombinasjon av metodene har blitt gjort ved at forsker har oppholdt seg i forskningsfeltet i en periode på to uker. Læreren som er undersøkt jobber på første trinn. Dataene er analysert ved hjelp av en tematisk analyse, der de innsamlede dataene er kategorisert i temaer som er knyttet til de to forskningsspørsmålene. Studiens funn viser til ulike metoder å tilpasse matematikkundervisningen for de andrespråklige elevene. Ett av funnene har forskeren kategorisert som den «nye matematikken», som inneholder liknende aspekter som det teori kaller reformorientert matematikkundervisning. Funnet viser til hvordan læreren kan bruke åpne oppgaver, samarbeid og kjente kontekster for å tilpasse matematikkundervisningen for andrespråkselevene. Studien har også gjort funn knyttet til lærens oppfatninger og erfaringers betydning i undervisningen de andrespråklige elevene mottar i matematikk. Dette fordi oppfatninger og erfaringer danner grunnlaget for hvordan læreren møter de flerspråklige elevenes behov, for å øke deres læringsutbytte i matematikk.
dc.description.abstractThe theme of this master thesis is adapted mathematics education for second-language learners. The study´s main research question examens the topic from a teacher's perspective and is “How does the teacher adapt the mathematics education for learners with Norwegian as second language?”. Two research questions have been created, to narrow down the main research question. To answer these questions, a micro-ethnographic method has been employed. That involves a combination of the research methods observation and interview. This involved that the researcher stayed in the research field for a period of two weeks. The teacher who is studied works in first grade. The data material has been analyzed using a thematic analysis method, where the collected data has been categorized into themes related to the two research questions. The findings of the study point to various methods of adapting mathematics teaching for second-language learners. This is findings that the study has categorized as the “new mathematics” which contains similar aspects as what theory refers to as reform-oriented mathematics education. The finding refers to how the teacher can use open-ended tasks, collaboration and familiar contexts to adapt the mathematics education for second-language learners. The study has also found evidence regarding the importance of the teacher's perceptions and experiences in the mathematics education received by second-language learners. This because perceptions and experiences form the basis of how the teacher meets the needs of multilingual students, to increase their learning outcomes in mathematics.
dc.languagenob
dc.publisherInland Norway University
dc.titleTilpasset opplæring for andrespråkselever i matematikk: en mikroetnografisk studie på første trinn
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record