Show simple item record

dc.contributor.advisor
dc.contributor.authorJohnson, Cecilie Grødem
dc.date.accessioned2023-07-12T16:10:25Z
dc.date.available2023-07-12T16:10:25Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.inn:inspera:136492602:58120304
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3078309
dc.description.abstractNorsk sammendrag Masteroppgaven i tilpasset opplæring undersøker læreres erfaringer i å bruke den nasjonale prøven i engelsk på 5.trinn for å tilpasse engelskundervisningen til elever på det høyeste mestringsnivået. Formålet med denne studien er å få en grundigere forståelse av hvilke erfaringer lærere på mellomtrinnet har med elever med stort læringspotensial, og om de bruker resultatet fra den nasjonale prøven i engelsk for å tilpasse læringen for elevene på det høyeste mestringsnivået. Problemstillingen i forskningsprosjektet er følgende: Hvilke erfaringer har engelsklærere på mellomtrinnet i å bruke resultatene fra nasjonal prøve i engelsk, for å tilpasse den videre opplæringen til elever på det høyeste mestringsnivået? For å kunne besvare problemstillingen brukes en kvalitativ tilnærming og intervju som metode. Deltakerne i studien bestod av fire lærere i engelsk på mellomtrinnet fra tre ulike barneskoler på Østlandet. Intervjuene ble gjennomført over en to ukers periode, og intervjuene er semistrukturerte med en felles intervjuguide (vedlegg 2). Datainnsamlingen og analysen, som er gjort ut ifra lærernes erfaringer om fenomenet, resulterte i fire andre-ordensbeskrivelser. Disse fire meningsenhetene er tilpasset opplæring til elever på de høyeste mestringsnivåene, målet med den nasjonale prøven i engelsk, kunnskap om elevene og lærerautonomi og krav fra skoleledelsen. Disse drøftes sammen med teori om tilpasset opplæring, inkludering, elever med stort læringspotensial, lærerrollen og den økte målstyringen i skolen. Resultatet av masteroppgave viser at lærerne i undersøkelsen erfarer at den nasjonale prøven i engelsk ikke brukes for å tilpasse opplæringen til elever på det høyeste mestringsnivået. Selv om formålet til de nasjonale prøvene er å øke kompetansen til alle elever, så brukes resultatene på prøven mer mot de elevene som havner på de laveste mestringsnivåene. Lærerne erfarer at prøven kan gi en indikasjon på hva som er forventet nivå i engelsk for en elev i 5.klasse, og bidrar til at elevene utvikler gode læringsstrategier i faget. I tillegg erfarer lærerne at dersom de hadde fått mer tid til analysene av resultatene, og spesielt tid i samarbeid helhetlig på skolen, så ville læringsutbytte av prøvene vært bedre både for elever og lærere.
dc.description.abstractAbstract This Master thesis in adapted education investigates teachers’ experiences and understanding in using the results from the 5th grade national test in English to make adaptions for students with extraordinary learning potential in ordinary English class. The purpose with this research project is to get a deeper understanding of the experiences of teachers, who teach in school years 5-7, with students with extraordinary learning potential. In addition, if they use the results from the national test in English to adapt the education for this student group. The thesis for this research project is: What experiences do teachers in English, in middle school, have in using the results from the national test in English to adapt the ongoing learning process for students at the highest level of achievement? To answer this question, a qualitative research approach and interviews is used as a method. The participants in this study are four teachers from three different primary schools in the east of Norway. The interviews were conducted within a timeframe of two weeks, and they were semi structured with an interview guide (attachment 2). The collection of data and the analysis from the teachers experiences with the phenomenon resulted in four second-order descriptions. These four categories are adapted education for students at the highest level of achievement, the purpose with the national test in English, knowledge about the students and teacher autonomy and demands from school management. These categories will be discussed through theory of adapted education, inclusion, students with extraordinary learning potential, the teacher role and the increased target management in Norwegian schools. The results of this project show that teachers experience that the national test in English is not used to adapt the ongoing learning process for students at the highest level of achievement. Even though the purpose of the national tests is to increase the competence of all students, the result of this study shows that the test is mostly used towards the students at the lowest level of achievement. However, the teachers experience that the national test can indicate what is the expected level for a 5th grade student in English, and it contributes to develop students learning strategies in English. In addition, the teachers express that if given more time with the analysis of the results, and especially the whole school all together, then the learning outcome of the test would be better for both students and teacher.
dc.languagenob
dc.publisherInland Norway University
dc.titleNasjonal prøve i engelsk og tilpasset opplæring for elever som viser stort læringspotensial i engelsk
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record