Show simple item record

dc.contributor.advisor
dc.contributor.authorSandmark, Åse Marie
dc.date.accessioned2023-07-15T16:10:11Z
dc.date.available2023-07-15T16:10:11Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.inn:inspera:136491409:38100018
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3079237
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractDenne masteroppgaven handler om bruk av bildebok i undervisning om temaer innenfor folkehelse og livsmestring på 1.-7. trinn. Dette temaet har blitt undersøkt på bakgrunn av problemstillingen: Hva er læreres oppfatning av og erfaring med bildebok i undervisning om utfordrende og følsomme temaer på 1.-7. trinn? Formålet med forskningsprosjektet har vært å få innsikt i læreres syn på bildebok og opplevelser med å bruke bildebok i undervisning om utfordrende og følsomme temaer på 1.-7. trinn. Studien kan ses på som et bidrag til forskning på det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring. For å kunne besvare problemstillingen er det benyttet en kvalitativ tilnærming, hvor totalt 23 lærere ved en 1-7 skole på Østlandet deltok i en spørreundersøkelse. Den kvalitative spørreundersøkelsen innhentet informasjon om lærernes syn på bildebok som undervisningsmateriell, oppfatning av folkehelse og livsmestring samt erfaring med bildebok i undervisning om utfordrende og følsomme temaer. Studien forankres gjennom teori om bildebok, resepsjon, generasjonsplikten, respons og klasseledelse, samt tidligere forskning på feltet. Lærernes oppfatninger av og erfaringer med bildebok i undervisning om utfordrende og følsomme temaer ble lagt til grunn for kategoriseringen i analysen. Studiens funn viser at lærerne er positive til å bruke bildebok i undervisning om utfordrende og følsomme temaer, uavhengig om de har tidligere erfaring med det. Det er likevel mangel på informasjon om og tilgang til passende bildebøker blant lærerne. Det er ulik oppfatning av hvordan folkehelse og livsmestring påvirker lærerhverdagen blant informantene, men majoriteten mener det påvirker i stor grad. Studien viser at bildebokens egenskaper gir muligheter og begrensninger i klasserommet. Mulighetene er knyttet til tilpasning, variasjon, støtte, samtale og engasjement. Begrensningene omhandler bokens overføringsverdi og at bildetekst kan utkonkurrere verbaltekst. Under planlegging og gjennomføring av undervisning om utfordrende og følsomme temaer med bildebok som utgangspunkt, er hensyn til følgende faktorer av betydning for lærerne i studien: valg av passende bildebok, framvisningsmåte, organisatoriske valg, lærerens formidlingsmåte, elevenes reaksjoner, måten læreren møter og samtaler med elevene, lærerens tilgjengelighet og oppfølging av elever.
dc.description.abstractThis master’s thesis is about the use of picturebooks in classes related to public health and coping with life (folkehelse og livsmestring) in elementary school. This topic has been investigated based on the following research question: What are Teachers’ Perceptions of, and Experience with, Picturebooks in Classes related to Challenging and Sensitive Topics in Elementary School? The purpose of this thesis has been to get a deeper understanding of how teachers think about and experience the use of picturebooks in classes related to challenging and sensitive topics in 1.-7. grade. Hopefully this study will give a contribution to research about the interdisciplinary topic public health and coping with life. A qualitative approach has been used to answer the research question, where 23 teachers working at the same elementary school in the eastern part of Norway participated in a survey. The qualitative study collected information about the teachers’ view on picturebooks as teaching method, perception of public health and coping with life and their experience with picturebooks in classes related to challenging and sensitive topics. The study is anchored to developed theories on picturebooks, reception, the generation of duty (generasjonsplikten), response and classroom management, as well as previous research in this field. In the analysis, categorization is based on the teachers’ perception of and experience with picturebooks in classes related to challenging and sensitive topics. The findings of the study show that the teachers are positive towards using picturebooks, regardless of previous experience. Yet there is a lack of information on and access to suitable picturebooks among the teachers. They have different views on the impact of public health and coping with life in their everyday work. The majority think the topic has a huge impact. The research shows that picturebooks have opportunities and limitations inside the classroom. The opportunities that picturebooks offer include adaptation, variation, support, dialogue, and engagement. The limitations include transfer value, and that the imagery might overshadow the written text. Before, during, and after the class using picturebooks related to challenging and sensitive topics, consideration to the following factors are essential: choice of suitable picturebooks, way of presentation, organizational choices, teachers’ way of presenting, student reactions, communication skills, and to follow up and be available for students that might need it.
dc.languagenob
dc.publisherInland Norway University
dc.titleBildebok i undervisning om folkehelse og livsmestring - Læreres opplevelse av og erfaring med bildebok i undervisning om utfordrende og følsomme temaer på 1.-7. trinn
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record