Show simple item record

dc.contributor.advisor
dc.contributor.authorWråli, Johanna Albertsen
dc.date.accessioned2023-07-18T16:10:16Z
dc.date.available2023-07-18T16:10:16Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.inn:inspera:136491409:38038307
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3079774
dc.description.abstractTemaet for denne studien er inkludering gjennom lek sett fra et lærerperspektiv. Formålet med masteroppgaven har vært å se på hvilken rolle lærere inntar i lek for å bidra med å skape et inkluderende miljø for alle elevene. Videre er inkludering og lek i skolen lite sett i sammenheng og forsket på tidligere, og denne studien er et bidrag på dette feltet. Studien har et kvalitativt forskningsdesign med utgangspunkt i semistrukturerte dybdeintervju hvor informantene er fire lærere som arbeider på småskoletrinnene i barneskolen. Problemstillingen til denne oppgaven er: Hvilke erfaringer har lærere med å legge til rette for inkludering gjennom lek? Resultatene i denne studien viser at lek er noe som det er avsatt mye tid til i skolen. Informantene har gitt uttrykk for at lek er noe de ser på som viktig og som er en del av skolehverdagen i ulike former. Det er gjennom frilek, lærerik lek og lekende læring. Inkludering gjelder absolutt alle elever ifølge informantene, og de arbeider for å få med alle i leken, selv de elevene som gir uttrykk for at de vil leke alene. Når det kommer til erfaringene til disse informantene kom det frem av studien at de inntar ulike roller ut ifra hvilken type lek som foreligger og hvordan elevgruppen er sammensatt. I frilek er elevene stort sett elevstyrt og lærerne er observatører, konfliktløsere og veiledere der det er behov, uten å bryte inn i leken unødvendig. Lærerne forsøker å legge til rette ved å ta utgangspunkt i elevene sine interesser. I lærerik lek er ofte lærerne med i leken og har en rolle sammen med elevene for at alle elevene skal kunne delta på lik linje ved å veilede og modellere god lek. I lekende læring i undervisningen tilrettelegger lærerne aktiviteter og faglig nivå til de ulike elevene slik at de kan delta sammen med de andre i klassen.
dc.description.abstractThe topic of this thesis is inclusion through play seen from a teacher´s perspective. The purpose of the master´s thesis has been to examine the role teacher´s play in facilitating play to create an inclusive environment for all students. Furthermore, the connection between inclusion and play in school have been little seen in context and researched in the past, making this study a contribution to the field. The study has a qualitative research design based on semi-structured in-depth interviews, with four teachers working in the lower years in primary school as informants. The research question for this study is: What experiences do teachers have in facilitating inclusion through play? The results of this study indicate that play is something that often takes place during a day in school. The informants have expressed that play is considered important and is integrated into the daily school routine in various forms, including free play, educational play and playful learning. According to the informants, inclusion applies to all students, and they strive to involve everyone in play, even those who express a desire to play alone. Regarding the experiences of these informants, the study revealed that they assume different roles depending on the type of play and the composition of the student group. During free play, students primarily take the lead, while teachers are observing, conflicts solvers and guides the play when necessary, without unnecessarily interrupting the play. Teachers attempt to facilitate play by basing activities on the student´s interests. In educational play, teachers often participate and have a role alongside the students to ensure that all students can participate equally by guiding and modelling play. In playful learning teachers design activities and adapt the academic level to accommodate the different students, enabling them to participate alongside their classmates.
dc.languagenob
dc.publisherInland Norway University
dc.titleLek som inkluderingsarena fra et lærerperspektiv
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record