Show simple item record

dc.contributor.advisor
dc.contributor.authorGjerdalen, Per-Arne
dc.date.accessioned2023-07-18T16:10:53Z
dc.date.available2023-07-18T16:10:53Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.inn:inspera:136492602:51744339
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3079805
dc.description.abstractDenne oppgaven er en analyse av et utvalg læreres betraktninger om tilpasset opplæring og vurdering i valgfaget toppidrett fotball i videregående skole. Informantene er seks lærere som underviser toppidrett fotball ved seks ulike offentlige videregående skoler i tre fylker. Materialet er samlet inn via kvalitative intervjuer. Lærerne beskriver en smal form for tilpasset opplæring med vekt på individualisering av ferdighetsutvikling i faget. De oppgir at de tilpasser undervisningen med tanke på elevenes totale trenings- og kampbelastning i klubbene sine, og i tillegg spiller elevenes ferdigheter og ambisjoner inn på hvordan undervisningen organiseres. Flere av lærerne oppgir at det er elevene som har kommet lengst ferdighetsmessig som får størst grad av tilrettelegging i faget. Lærerne forteller at underveisvurderingen i stor grad foregår som fortløpende muntlige tilbakemeldinger i forbindelse med praktiske treningsøkter i faget. I større grad enn tidligere vektlegger lærerne flere elementer enn fotballferdigheter når de skal sette sluttvurdering i toppidrettsfaget. Flere av lærerne mener at det i mindre grad enn tidligere stilles høye krav til ferdigheter i idretten for å kunne oppnå en god sluttvurdering. De har ulik oppfatning om hvorvidt elevenes prestasjoner i klubbene sine, og hvilket nivå elevene konkurrerer på i klubb, skal ha betydning for elevenes standpunktkarakter. Funnene om tilpasset opplæring og vurdering blir i denne oppgaven sett i lys av institusjonell teori og teori om institusjonell logikk. Materialet synliggjør at lærerne står i en spenning mellom en skolelogikk med fokus på inkludering og tilpasset opplæring i tråd med elevenes evner og forutsetninger, og en toppidrettslogikk hvor konkurranse, rangering og prestasjonskrav er sentrale elementer. Noen lærere tillegger toppidrettslogikken stor vekt, mens andre lærere tydelig uttrykker at skolelogikken er innrammingen for opplæringen i faget. Det er i spenningen mellom disse to logikkene at informantene i denne oppgaven gjennomfører opplæring og vurdering i faget toppidrett fotball.
dc.description.abstractThis thesis is an analysis of a selection of teachers views on inclusive education and assessment in the elective subject Top-level Sports Football in upper secondary school. Six teachers employed in six public upper secondary schools from three counties are interviewed. They all teach Top-level Sports Football. In the interviews, the teachers describe a narrow approach to adapted education with an emphasis on individualizing skill development for their pupils. They state that they take into consideration their pupils other training and matches for their clubs, and that the pupils` skills and ambitions also affects how they organize their teaching. Several of the teachers also state that it is the pupils with the best football-skills who receive the greatest degree of facilitation in the subject. The teachers say that the assessment during the school year largely takes place as continuous oral feedback in connection with practical training sessions, but that they emphasize more elements than football-skills when they set the final assessment to a greater extent than before. The teachers believe that, to a lesser extent than previously, high demands are placed on skills in sports to achieve a good final assessment in the subject. There is disagreement among the teachers about whether the pupils` achievements in their clubs, and the level at which the pupils compete in their clubs, should have an impact on the pupils` final grade. The findings in this task are seen in the light of institutional theory and the theory of institutional logic. The material makes visible a tension between a school logic with a focus on inclusion and adapted education taking into consideration the pupils` abilities and prerequisites, and an elite sports logic with an emphasis on competition, ranking and performance requirements. Some teachers emphasize the elite sports logic, while others clearly express opinions belonging in the school logic. It is in the tension between these two logics that the informants in this task carry out their teaching and assessment in the subject Top-level Sports Football.
dc.languagenob
dc.publisherInland Norway University
dc.titleHva innebærer tilpasset opplæring og vurdering i toppidrett fotball i videregående skole? En analyse av et utvalg læreres oppfatninger om og erfaringer med tilpasset opplæring, underveisvurdering og sluttvurdering i faget
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record