Show simple item record

dc.contributor.advisor
dc.contributor.authorAsad Salaad Ahmed
dc.date.accessioned2023-07-19T16:10:15Z
dc.date.available2023-07-19T16:10:15Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.inn:inspera:136491409:36414773
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3080204
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractTema: Nyankomne minoritetsspråklig elever i matematikkundervisning Bakgrunn og formål: Nyankomne elever utgjør en mangfoldig gruppe med ulik alder, ankomsttid, språkferdigheter og skolebakgrunn. I dagens klasserom er elevgruppene mer sammensatte enn tidligere, og derfor spiller skolen en avgjørende rolle for disse elevene. Skolen fungerer ikke bare som et læringssted, men også som en arena der de kan møte jevnaldrende, danne vennskap og bygge sosiale nettverk i trygge omgivelser. Derfor er det svært relevant og aktuelt å forske på hvordan lærerne tilrettelegger for nyankomne minoritetsspråklige elever, spesielt innenfor matematikkundervisningen. Denne oppgaven har som mål å utforske lærernes erfaringer og deres tilnærminger for å imøtekomme behovene til disse elevene. Dette forskningstemaet er spesielt viktig i dagens samfunn, da befolkningen med etnisk bakgrunn i Norge har økt betydelig i den senere tid. Problemstilling og forskningsspørsmålene: Min problemstilling for denne undersøkelsen er formulert slik: Hvordan kan lærere tilrettelegge for nyankomne elever i matematikkundervisningen? For å besvare denne problemstillingen, har jeg valgt å fokusere på to forskningsspørsmål: - Hva avdekkes i matematikkundervisning for nyankomne elever? - Hvordan beskriver lærere språkets innvirkning på matematikklæring? Metode: Studien bygger på tre semistrukturerte livsverdensintervjuer med lærere ved en barneskole. Datamaterialet er analysert ved hjelp av en fenomenologisk tilnærming, hvor fokuset ligger på informantenes subjektive erfaringer og beskrivelser. Hovedfunnene: Informantene i denne undersøkelsen formidler en rekke forskjellige erfaringer de har hatt med å tilrettelegge opplæringen for nyankomne minoritetsspråklige elever. En av de største utfordringene som lærerne møter i møte med denne elevgruppen, ifølge informantene, er språket. Basert på lærernes beskrivelser og erfaringer med å møte denne utfordringen, er hovedfunnene at lærerne understreket viktigheten av å bruke ulike strategier, som digitale verktøy og nettbaserte ressurser, konkretisering og visualisering, språkstøtte i undervisningen og inkludering i det sosiale og faglige fellesskapet.
dc.description.abstractTopic: Newly arrived minority-language students in mathematics education. Background and purpose Newly arrived students constitute a diverse group with varying ages, arrival times, language skills, and educational backgrounds. In today's classrooms, student groups are more heterogeneous than before, and therefore, the school plays a crucial role for these students. The school serves not only as a place of learning but also as an arena where they can meet peers, form friendships, and build social networks in a safe environment. Therefore, it is highly relevant and timely to research how teachers facilitate for newly arrived minority-language students, especially within mathematics education. This study aims to explore teachers' experiences and approaches in meeting the needs of these students. This research topic is particularly important in today's society, as the population with an ethnic background in Norway has increased significantly in recent times. Problem statement and research questions: My problem statement for this investigation is formulated as follows: How can teachers facilitate for newly arrived students in mathematics education? To answer this problem statement, I have chosen to focus on two research questions: What is revealed in mathematics education for newly arrived students? How do teachers describe the impact of language on mathematical learning? Method: The research relies on three semi-structured life-world interviews with teachers at an elementary school. The data material is analyzed using a phenomenological approach, focusing on the informants' subjective experiences and descriptions. Main findings: The informants in this study convey a range of different experiences they have had in facilitating education for newly arrived minority-language students. One of the biggest challenges that teachers encounter when working with this student group, according to the informants, is language. Based on the teachers' descriptions and experiences in addressing this challenge, the main findings are that teachers emphasized the importance of using various strategies, such as digital tools and online resources, concretization and visualization, language support in teaching, and inclusion in the social and academic community.
dc.languagenob
dc.publisherInland Norway University
dc.titleNyankomne minoritetsspråklig elever i matematikkundervisning
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record