Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisor
dc.contributor.authorAndersen, Mina Rødås
dc.date.accessioned2023-07-21T16:10:12Z
dc.date.available2023-07-21T16:10:12Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.inn:inspera:136491409:29921227
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3080709
dc.description.abstractDenne masteroppgaven tar for seg hvilke erfaringer lærere i småtrinnet har med håndtering og forebygging av konflikter i elevrelasjoner. Formålet med studien er å undersøke pedagogers refleksjoner om egen håndtering og forebyggende arbeid i møte med elevkonflikter på småtrinnet, og hva de erfarer som utfordrende i møte med elevkonflikter. Studien har tatt utgangspunkt i en kvalitativ metode for å besvare problemstillingen. Gjennom semistrukturerte intervjuer har tre pedagoger blitt intervjuet. Informantene har god erfaring med småtrinnet og har lang fartstid i grunnskolen. Gjennom intervjuprosessen har flere interessante funn fremkommet. Informantene viser stor enighet i at relasjonsarbeid er en avgjørende faktor og at dette må lærere investerer tid i. Dette omfatter lærer-elev-, elev-elev- og skole-hjem- relasjoner. Informantene påpeker at de vektlegger sosial kompetanse og interaksjonsmuligheter i sitt forebyggende arbeid, noe som tilrettelegger for gode relasjoner elever imellom. I tillegg fremkommer det at lærers relasjon til elever er avgjørende for om lærer får tilgang og mulighet til å støtte konfliktsituasjoner. Denne tilgangen fordrer at elevene har tillit til lærer. Hensiktsmessig og fortløpende konflikthåndtering forstås forebyggende i det lange løp. I tillegg ses foreldresamarbeidet viktig for å avdekke og forebygge elevkonflikter. Det fremkommer at profesjonell skjønnsutøvelse står sentralt for informantenes hensiktsmessige håndtering og forebygging. Ved valg, veininger og handlinger forstås gode relasjoner avgjørende. Studien er utarbeidet i en periode hvor samtidas nyhetsbilde setter vold og trusler mot lærere i fokus. Det er et faktum at småtrinnet er trinnet hvor elever hyppigst utøver vold mot lærere. Å erverve kunnskap som reflekterer over egen tilnærming til elevkonflikter og hvordan en håndterer og jobber forebyggende med dette, er viktig for å tilrettelegge for trygge og gode klassemiljø i skolen. Tidlig forebyggende innsats forstås avgjørende for elevers sosiale og emosjonelle, så vel som faglige utvikling.
dc.description.abstractThis master’s thesis considers primary school teachers’ experiences with handling and preventing conflicts in student relationships. The purpose of this study is to examine teachers’ own reflections of handling and prevention in encounters of student conflicts at the primary school level. To answer this question, this study takes a qualitative approach through semi-structured interviews of three highly experienced primary school educators. Several interesting findings emerged through the interview process. The informants all agree that relationship building is a decisive factor that teachers must invest time in. This encompasses teacher-student, student-student, and school-home relationships. The informants point out that they prioritize social competency and interaction opportunities in their preventative work, which in turn facilitates good relationships between students. In addition, it appears that educators’ relationships to students is decisive for whether teachers get the access and opportunity needed to support conflict situations. This access requires that students trust their teachers. Appropriate and ongoing conflict management is understood as preventive in the long run Furthermore, parental cooperation is important for disclosing and preventing student conflicts. Informants also highlight the need for professional subjective assessment for successful handling and prevention. When it comes to choices, considerations and actions, good relationships are understood to be essential. This study was written in a time where current news reporting has shown an increased focus on threats and violence towards teachers. It is a fact that primary school students show higher rates of violent acts towards teachers compared to other age groups. To reflects over one’s own approach to handling and preventing student conflict is important for facilitating safe and good class environment in schools. Early preventative efforts are considered crucial for students social, emotional, and academic development.
dc.languagenob
dc.publisherInland Norway University
dc.titleEn kvalitativ undersøkelse av lærere i småtrinnet sine erfaringer med forebygging og håndtering av konflikter i elevrelasjoner
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel