Show simple item record

dc.contributor.advisor
dc.contributor.authorHusabø, Ida Sofie
dc.contributor.authorØstergaard, Søren
dc.date.accessioned2023-10-25T16:10:53Z
dc.date.available2023-10-25T16:10:53Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.inn:inspera:144976679:147275410
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3098755
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractStudien undersøker forbrukerens oppfatning til endring av emballasje i et bærekraftperspektiv. Dette har som hensikt å gi en innsikt i oppfatninger til ulik emballasje og påvirkningsfaktoren det vil ha på forbrukerlojalitet ovenfor en merkevare som bytter emballasje. Det teoretiske rammeverket og grunnlaget for studien bygger på bærekraftig emballasje, forbrukerens oppfatning av bærekraftig emballasje, virksomhetens samfunnsansvar og brand equity som utvikles til studiens konseptuelle modell. Det ble benyttet en kvalitativ metode med semistrukturerte dybdeintervjuer som datainnsamlingsmetode, da studien tar høye for å forstå forbrukerens oppfatning av endring av emballasje og hvilken påvirkning det vil ha på forbrukerlojalitet. Ved bruk av semistrukturerte dybdeintervju som datainnsamlingsmetode fikk forskerne et innblikk i informantenes subjektive tanker og meninger. Resultatet i denne studien viser til at merkelojaliteten overskygger forbrukerens overbevisninger om bærekraft, der både empiri og teori argumenterer for hvordan forbrukeren anser glass som den mest bærekraftige emballasjen. Videre konkluderer studien med at forbrukere som føler en identitetsfølelse og opplever en sterk brand equity med merkevaren stoler på beslutningene merkevaren tar ovenfor produktet. Nøkkelord – Bærekraftig utvikling, virksomhetens samfunnsansvar (CRS), brand equity, bærekraftig emballasje
dc.description.abstractThe study examines the consumer's perception of changes to packaging from a sustainability perspective. The purpose of this study is to provide an insight into perceptions of different packaging and the influence factor it will have on consumer loyalty towards a brand that changes packaging. The theoretical framework for the study is based on sustainable packaging, the consumer's perception of sustainable packaging, the company's social responsibility and brand equity, which is developed into the study's conceptual model. A qualitative method with semi-structured in-depth interviews was used as a data collection method, as the study aims to understand the consumer's perception of a change in packaging and the impact it will have on consumer loyalty. By using semi-structured in-depth interviews as a data collection method, the researchers gained an insight into the informants' subjective thoughts and opinions. The results of this study indicate that brand loyalty overshadows the consumer's beliefs about sustainability, where both empirical evidence and theory argue for how the consumer considers glass to be the most sustainable packaging. Furthermore, the study concludes that consumers who feel a sense of identity and experience a high brand equity with the brand trust the decisions the brand makes regarding the product. Keywords – Sustainable development, corporate social responsibility (CRS), brand equity, sustainable packaging
dc.languagenob
dc.publisherInland Norway University
dc.title«Hvordan påvirkes forbrukernes oppfatning av merkevaren når produktet endrer til en bærekraftig emballasje?»
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record