• Inkludering av elever med funksjonsnedsettelse i kroppsøvingsfaget 

      Eikås, Rebekka (Bachelor thesis, 2017)
      Teori: I teorikapittelet tar jeg for meg temaene inkludering, tilpasset opplæring, funksjonsnedsettelse, samt formålet med kroppsøvingsfaget. Metode: Her har jeg benyttet meg av et kvalitativt litteraturstudie. Resultat: ...