• Autonomi i Kroppsøving 

   Gaarden, Sondre (Bachelor thesis, 2015)
   Forfatter: Sondre Kveen Gaarden, faglærerutdanning – 2014 Høgskolen i Hedmark avd. Elverum Tittel: Autonomi i kroppsøving Problemstilling: Påvirker autonomi graden av motivasjon og fysisk aktivitet i ...
  • Betydningen av selvbestemmelsesteorien for elevenes motivasjon i kroppsøvingsfaget 

   Bratli, Sandra Lorette (Bachelor thesis, 2017)
   Problemstilling som er benyttet er: Hvordan påvirkes elevenes motivasjon for kroppsøvingsfaget ved bruk av selvbestemmelsesteorien? Teoridelen danner rammeverket for diskusjonen av forskningsartiklene og tar for seg ...
  • Bruk av uteskole: er det forskjeller i by og bygd? 

   Rasmussen, Lise Linn Elde (Bachelor thesis, 2013)
   Sammendrag Forfatter: Lise Linn Rasmussen Oppgavens tittel: Bruk av uteskole, er det forskjeller i by og bygd? Problemstilling: I hvor stor grad er det forskjeller mellom by og bygd i bruk av uteskole på barneskoler ...
  • Dart i kroppsøving. Hvorfor ikke? 

   Lillestu, Mikal (Bachelor thesis, 2016)
   Tittel: Dart i kroppsøvingen. Hvorfor ikke? Forfatter: Mikal Lillestu. År: 2016. Formål: Formålet med studiet var å finne ut av hvordan en lærer som legger opp til et mer variert innhold på grunnlag av elevenes interesser ...
  • Elevens indre motivasjon: I lys av selvbestemmelsesteorien 

   Einstulen, Joakim (Bachelor thesis, 2017)
   Innledning: Inneholder valget av problemområde og problemstillingen som er: Hvilke faktorer påvirker elevens motivasjon i lys av selvbestemmelse teorien? Og underproblemstillingen som er Hvilket konsekvenser får dette for ...
  • Elevmedvirkningens betydning for mestringsforventning, og læreren som tilrettelegger 

   Karterud, Julie (Bachelor thesis, 2018)
   Denne bacheloroppgaven er en litteraturstudie som omhandler elevmedvirkning, mestringsforventning og lærerens rolle i forhold til elevmedvirkning og mestringsforventning. Problemstillingen som skal besvares er som ...
  • En evig kamp for å se bra ut - Om ungdom og kropp 

   Burud, Jonas (Bachelor thesis, 2017)
   Problemstilling: Hvordan kan kroppssyn, identitet og dannelse i kroppsøving være et virkemiddel mot kroppspress? Teori: Gjøre rede for læreplanen i kroppsøving, kroppssyn, identitet og dannelse Metode: En litteraturstudie ...
  • Faktorer som påvirker trivsel i kroppsøving 

   Guidon, Karoline Moen (Bachelor thesis, 2014)
   Denne oppgaven vil belyse hvordan faktorer som inngår i selvbestemmelsesteorien og motivasjonsklima kan påvirke elever. Problemstillingen er: «Hvilke faktorer i et motivasjonsklima påvirker trivselen til elevene i ...
  • Formativ vurdering – en nødvendighet for læring? 

   Eng, Mathias (Bachelor thesis, 2016)
   Forfatter: Mathias Eng Problemstilling: I hvilken grad kan formativ vurdering brukes for å fremme elevenes læring, i samsvar med kroppsøvingsfagets formål? Teori: I teorikapitlet mitt tar jeg for meg uttrykk som formativ ...
  • Forskjeller mellom utdannet og ufaglært kroppsøvingslærer 

   Andersen, Marius (Bachelor thesis, 2013)
   Forfatter: Marius Andersen, student ved bachelor i faglærer i kroppsøving, ved Høyskolen i Hedmark, avdeling Elverum Oppgavetittel: «Forskjeller mellom utdannet og ufaglært kroppsøvingslærer». Problemstilling: Er ...
  • Forstyrret kroppsbilde blant tenåringsgutter i skolen 

   Neess, Lars Oppedal (Bachelor thesis, 2015)
   Forfatter: Lars Oppedal Neess Tittel: Forstyrret kroppsbilde blant tenåringsgutter i skolen Problemstilling: Hva kjennetegner et forstyrret kroppsbilde blant tenåringsgutter i skolen? Metode: Jeg har valgt litteraturstudie ...
  • Fysisk aktivitet og kosthold i forhold til overvekt 

   Delet, Camilla; Ek, Åse Kari (Bachelor thesis, 2016)
   Forfattere Camilla Delet & Åse Kari Ek Oppgavens tittel Fysisk aktivitet og kosthold i forhold til overvekt Problemstilling I hvilken grad kan fysisk aktivitet og kosthold være med på å redusere overvekt hos barn ...
  • Fysisk aktivitetsnivå i ungdomsskolen sett i forhold til Helsedirektoratets anbefalinger 

   Løkken, Andreas (Bachelor thesis, 2012)
   Problemstilling: «Hvordan er det fysiske aktivitetsnivået hos elever ved en utvalgt ungdomsskole på Østlandet? Er nivået i tråd med Helsedirektoratets anbefalinger?». Metode: For å kunne få svar på min problemstilling ...
  • Growth mindset som metode for å fremme innsats i kroppsøvingsfaget 

   Nymark, Simen (Bachelor thesis, 2017)
   Formål: Formålet med oppgaven er å se virkningen av enkle tiltak for å inspirere til innsats i kroppsøvingsfaget. Problemstilling: Hvordan kan kroppsøvingslærer inspirere til innsats ved bruk av growth mindset i ...
  • Gutters kroppsbilde og trivsel og betydningen for deltagelse og aktivitetsnivå i kroppsøvning på videregående skole 

   Brankovic, Robert (Bachelor thesis, 2013)
   Forfatter: Robert Brankovic, Bachelor – Faglærer utdanning i kroppsøvning og idrettsfag – 2013 Avdeling for folkehelsefag, Høgskolen i Hedmark, Elverum. Oppgavens tittel: Gutter kroppsbilde og trivsel og betydningen ...
  • Holdninger og atferd tilknyttet fysisk aktivitet og kosthold. 

   Nordahl, Simen Øyen (Bachelor thesis, 2012)
   Problemstilling: 1. Hvilke holdninger og hvilken atferd har elever i 7 klasse i grunnskolen tilknyttet fysisk aktivitet og kosthold? 2. Kan vi se noen forskjeller mellom elevenes fysiske aktivitet og kosthold i forhold ...
  • Holdninger til kroppsøvingsfaget på ungdomsskolen 

   Myhrer, Kristian (Bachelor thesis, 2012)
   Problemstilling: Min hovedproblemstilling: «Hvilke holdninger har ungdomsskoleelever til kroppsøvingsfaget?». Teori: Jeg tar for meg teorien rundt holdninger i kroppsøving, og emnene faget inneholder i forhold til ...
  • Hvilke betydning har sosiale klasser og sosialisering for elevenes deltakelse og opplevelse av mestring i kroppsøvingsfaget? 

   Solstad, Stian Karoliussen (Bachelor thesis, 2015)
   Forfatter: Stian Karoliussen Solstad, Bachelor – Faglærer utdanning i kroppsøving og idrettsfag – 2013 Avdeling for folkehelsefag, Høgskolen i Hedmark, Elverum. Oppgavens tittel: Betydningen av sosialisering og sosial ...
  • Hvis jeg ikke deltar, er det en grunn til det? 

   Aarstad, Maria Jektvik (Bachelor thesis, 2017)
   Problemstilling: Hva er skjuleteknikk, og hvilken betydning spiller læringsmiljøet? Teori: Gjøre rede for hva skjuleteknikk er, formålet med kroppsøvingsfaget, læringsmiljø, inkludering/integrering og frykt for å ...
  • Hvordan er rammebetingelsene for å tilpasse undervisningen for elever med særskilte behov i kroppsøvingsfaget på en videregående skole på Østlandet? 

   Ullersmo, Jeanette Nydahl (Bachelor thesis, 2012)
   Innledning: Forteller om min ferd gjennom 3 året på Høgskolen. Her tar jeg for meg hva jeg skal gjøre i oppgaven og hvilket emne jeg skal belyse. Forteller om hvor viktig tilpasset fysisk opplæring er og at hele elevenes ...