Recent Submissions

 • Hvordan tilpasse undervisningen i kroppsøving for å skape inkludering av elever med funksjonsnedsettelser 

  Skyer, Elise (Bachelor thesis, 2018)
  Problemstilling: «Hvordan kan tilpasset opplæring på kroppsøvingsarenaen skape et inkluderende miljø for elever med funksjonsnedsettelser?». Teori: Temaene tilpasset opplæring og ulike tilnærminger til dette samt ...
 • Elevmedvirkningens betydning for mestringsforventning, og læreren som tilrettelegger 

  Karterud, Julie (Bachelor thesis, 2018)
  Denne bacheloroppgaven er en litteraturstudie som omhandler elevmedvirkning, mestringsforventning og lærerens rolle i forhold til elevmedvirkning og mestringsforventning. Problemstillingen som skal besvares er som ...
 • Sosial læring og allmenndanning i kroppsøving: Kroppsøvingsfaget i et samfunnsperspektiv 

  Husum, Ellen Kristine Kordal (Bachelor thesis, 2018)
  Problemstilling: Hvorfor er sosial læring i kroppsøving en viktig del av allmenndanningen i skolen? Metode: Kvalitativ studie med utgangspunkt i vitenskapelig litteratur og forskning. Resultat: I bevegelse, med kroppen ...
 • Kroppsøving – læring i, om eller gjennom bevegelse? 

  Vangen, Hildegunn (Bachelor thesis, 2017)
  Problemstilling: Skal kroppsøving være et aktivitets- eller læringsfag? Metode: Kvalitativ studie med basis i litteratur og forskning. Jeg vil i dette kapittelet gjøre rede for ulike metoder, min studie og søkeprosess. Resultat: ...
 • Hvis jeg ikke deltar, er det en grunn til det? 

  Aarstad, Maria Jektvik (Bachelor thesis, 2017)
  Problemstilling: Hva er skjuleteknikk, og hvilken betydning spiller læringsmiljøet? Teori: Gjøre rede for hva skjuleteknikk er, formålet med kroppsøvingsfaget, læringsmiljø, inkludering/integrering og frykt for å ...
 • Inkluderende kroppsøving 

  Pettersen, Sverre Jonas Sand (Bachelor thesis, 2017)
  I denne oppgaven tar jeg for meg begrepet inkludering og ser på relevant teori i forhold til dette. Jeg går nærmere inn på det psykologiske læringsklimaets rolle i klassen, samt subjektive teorier om ferdighet og elevenes ...
 • Kjønnsblandet eller kjønnsdelt kroppsøving? 

  Ødegård, Åsne Kristin Strand (Bachelor thesis, 2017)
  I denne oppgaven vil jeg belyse temaet kjønnsdelt og kjønnsblandet kroppsøving. Det er på forhånd valgt at jeg skal bruke litteraturstudie som metode. Dette vil si at oppgaven baseres på tidligere forskning. Jeg vil se på ...
 • Hvordan opplever elever med funksjonshemminger sin deltakelse i kroppsøvingsfaget? 

  Nysveen, Stig-André (Bachelor thesis, 2017)
  Denne oppgaven tar for seg tilpasset opplæring og inkludering for elever med funksjonshemninger, og hvordan disse elevene opplever dette. Problemstillingen for denne oppgaven er: Hvordan opplever elever med funksjonshemminger ...
 • Lærerrollen og elevenes motivasjon i kroppsøving 

  Johansen, Caroline Fjeldberg (Bachelor thesis, 2017)
  Problemstilling: Hvordan kan lærerrollen være med på å påvirke elevenes motivasjon i kroppsøvingsfaget? Teori: Teorikapittelet tar for seg sentrale begreper som omhandler læreplanen, motivasjon og motivasjonsteorier, med ...
 • Kjønnsblandet kroppsøving – eller ikke? 

  Hønstvedt, Erik (Bachelor thesis, 2017)
  Problemstilling: «Hvilken betydning har kjønnsdelt kroppsøving for jenter i ungdomsskolealder i forhold til motivasjon og læring?» Nøkkelord: Kroppsøving, jenter, gutter, kjønn, kjønnsdelt, kjønnsblandet, motivasjon, ...
 • Sosioøkonomisk påvirkning på fysisk aktivitet og dens sammenheng med prestasjons og mestringsorientert motivasjon i kroppsøving 

  Larsen, Andreas (Bachelor thesis, 2017)
  Problemstilling: På hvilken måte påvirker sosioøkonomiske forhold elevenes deltakelse i kroppsøving og hvilken sammenheng har dette med elevenes prestasjons- og mestringsorientert motivasjon? Teori: Her blir det presentert ...
 • Sammenheng mellom elevers opplevelser i kroppsøving og fysisk aktivitetsdeltakelse utenfor skolen 

  Haarstad, Karine Tynæs (Bachelor thesis, 2017)
  Problemstilling: Har elevers opplevelser i kroppsøvingsfaget sammenheng med fysisk aktivitets deltakelse utenfor skolen?» Metode: Litteraturstudie Teori: Teorikapittelet vil gjøre rede for begreper som kan er relevant ...
 • Growth mindset som metode for å fremme innsats i kroppsøvingsfaget 

  Nymark, Simen (Bachelor thesis, 2017)
  Formål: Formålet med oppgaven er å se virkningen av enkle tiltak for å inspirere til innsats i kroppsøvingsfaget. Problemstilling: Hvordan kan kroppsøvingslærer inspirere til innsats ved bruk av growth mindset i ...
 • Vurdering for læring blant kroppsøvingslærere 

  Hanssen, Karl Petter (Bachelor thesis, 2017)
  Teori: Her belyser jeg relevant teori for min oppgave som skal være med på å besvare min problemstilling. Metode: Litteraturstudie Resultater: Her legger jeg frem resultatene som kommer frem i de fire artiklene jeg ...
 • Tilpasset opplæring og inkludering for elever med funksjonshemming. Lett å snakke om, vanskelig å praktisere? 

  Lindberg, Aina (Bachelor thesis, 2017)
  Problemstillingen for denne oppgaven er: «Hvordan erfarer lærere å tilpasse undervisningen og inkludere elever med funksjonshemming, og hvordan løser de dette i praksis?». Jeg har også valgt å ha med en underproblemstilling ...
 • Kroppspress blant tenåringsgutter i kroppsøving 

  Hjellup, Lasse Levin (Bachelor thesis, 2017)
  Tittel: Kroppspress blant tenåringsgutter i kroppsøving Problemstilling: Hva påvirker tenåringsgutters syn på egen kropp? Underproblemstilling: Hvordan kan kroppsøvingslærere hjelpe tenåringsgutter med å håndtere ...
 • Hvordan fremme elevenes motivasjon i kroppsøvingsfaget 

  Halvorsen, Stian Ranheim (Bachelor thesis, 2017)
  Formål: Formålet med denne oppgaven er å se nærmere på hvordan man kan fremme elvenes motivasjon i kroppsøvingsfaget, med utgangspunkt i to sentrale motivasjonsteorier. Problemstilling: «Hvordan fremme elevenes motivasjon ...
 • Inkludering av elever med funksjonsnedsettelse i kroppsøvingsfaget 

  Eikås, Rebekka (Bachelor thesis, 2017)
  Teori: I teorikapittelet tar jeg for meg temaene inkludering, tilpasset opplæring, funksjonsnedsettelse, samt formålet med kroppsøvingsfaget. Metode: Her har jeg benyttet meg av et kvalitativt litteraturstudie. Resultat: ...
 • Elevens indre motivasjon: I lys av selvbestemmelsesteorien 

  Einstulen, Joakim (Bachelor thesis, 2017)
  Innledning: Inneholder valget av problemområde og problemstillingen som er: Hvilke faktorer påvirker elevens motivasjon i lys av selvbestemmelse teorien? Og underproblemstillingen som er Hvilket konsekvenser får dette for ...
 • Kroppsøving, et fag med vurdering for læring? 

  Andersen, Maren (Bachelor thesis, 2017)
  Problemstilling Hvordan tolker og praktiserer lærere vurdering for læring i kroppsøving? Teori Oppgaven tar for seg læreplaner, lovverk og ulike syn og teorier innen vurdering og læring. Noen begreper jeg går inn på er ...

View more