Recent Submissions

 • Hvordan kan økt fysisk aktivitet i grunnskolen forebygge utvikling av overvekt hos barn? 

  Aaseth, Mattis (Bachelor thesis, 2018)
  Problemstilling: «Hvordan kan økt fysisk aktivitet i grunnskolen forebygge utvikling av overvekt hos barn?». Teori: Omhandler overvekt- og fedmeutviklingen i dagens samfunn, årsaker til at barn utvikler overvekt og fedme, ...
 • Ultra-prosessert mat, appetitt og matavhengighet 

  Dæhli, Malin Rasen (Bachelor thesis, 2018)
  Formål/hensikt: Denne oppgaven skal brukes for å belyse en mulig faktor til overvekt og fedme. Hvis det er sånn at ultra-prosessert mat påvirker appetitten vår, og vi kan bli avhengig av mat, så kan det være at dagens ...
 • Friluftsliv med psykiske helseutfordringer 

  Lunner, Ine (Bachelor thesis, 2018)
  Problemstilling: På hvilken måte kan friluftsliv ha helsefremmende effekt hos unge og voksne med psykiske helseutfordringer? Teori: Psykiske helseutfordringer og helsefremmende effekt ved friluftsliv. Metode: ...
 • Arbeidsplassen og sosiale ulikheter sin innvirkning på langtidssykefravær 

  Harangen, Othelie Ree (Bachelor thesis, 2018)
  Problemstilling: Hvordan har sosial ulikhet innvirkning på langtidssykefravær som er skapt av arbeidsmiljø? Teori: Det blir først presentert teorier rundt begrepene helse og livsstil. Videre blir teorier rundt salutogense ...
 • Sosiale medier – kroppspress og negativt kroppsbilde blant unge 

  Bruvik, Mathilde Handal (Bachelor thesis, 2018)
  Problemstilling på bacheloroppgaven: Hvordan påvirker sosiale medier til økt kroppspress og negativt kroppsbilde blant unge? Teori: Belyse ulike påvirkningsfaktorer som virker inn på til kroppspress og negativt ...
 • Fibromyalgi: Kosthold og helserelatert livskvalitet 

  Andrå, Anne-Grethe (Bachelor thesis, 2018)
  Problemstilling På hvilken måte kan kosthold fremme helserelatert livskvalitet hos personer med fibromyalgi? Og bør kosthold i større grad benyttes som verktøy i behandling? Teori Kostholdets betydning for helsen og den ...
 • Sosial ulikhet og barns fysiske aktivitet: en litteraturstudie 

  Lorentzen, Kristine Uv (Bachelor thesis, 2017)
  Bakgrunn: Denne bacheloroppgavens problemstilling omhandler i hvilken grad sosial ulikhet påvirker barns aktivitetsvaner. Emneknagger som sosioøkonomisk status, sosial-, kulturell-, og økonomisk kapital og habitus blir ...
 • Fysisk aktivitet og psykisk helse 

  Hoel, Tonje Linea (Bachelor thesis, 2017)
  Problemstilling: «Kan fysisk aktivitet benyttes i behandling av depresjon blant ungdom?» Metode: Litteratursøk. Resultat: Igjennom de fire forskningsartiklene som ble brukt for å besvare oppgavens problemstilling, ser ...
 • #DetPerfekteLiv 

  Herje, Johanne Skovly (Bachelor thesis, 2017)
  Problemstilling: Hvordan påvirker sosiale medier unges kroppsbilde? Metode: Litteraturstudie Resultater og diskusjon: I resultat delen blir de fem valgte artiklene presentert med funn. Diskusjonsdelen blir resultatene ...
 • Skolebasert fysisk aktivitet og akademisk prestasjon – i et helsefremmende perspektiv 

  Galleberg, Mina Fon (Bachelor thesis, 2017)
  Formål: Skolen er en god arena for å tilrettelegge til fysisk aktivitet for alle barn uansett posisjon i samfunnet. Formålet med bacheloroppgaven er å undersøke sammenhengen mellom tilrettelegging av fysisk aktivitet i ...
 • Sosial ulikhet og psykisk helse 

  Wiik, Trude (Bachelor thesis, 2017)
  Problemstilling “Hvilke implikasjoner har sosial ulikhet for psykisk helse i ulike aldersgrupper?” Teori Sosial ulikhet i helse, hvordan sosioøkonomisk status påvirker psykisk helse og hva sosial kapital har å si for ...
 • Gratis skolemåltid for å redusere sosiale ulikheter i barns kosthold 

  Haugli, Gro (Bachelor thesis, 2017)
  Problemstilling I hvilken grad kan gratis skolemåltid være med å utjevne de sosiale ulikhetene i kostholdet hos barn og unge i skolen? Teori Beskrivelse av sosiale ulikheter, hvordan sosioøkonomisk status måles og ...
 • Fysisk aktivitet som forebygging og behandling av depresjon – En litteraturstudie 

  Engen, Siv (Bachelor thesis, 2017)
  Problemstilling: På hvilken måte kan fysisk aktivitet brukes i forebygging og behandling av depresjon hos voksne? Teori: I teoridelen ses det på fysisk aktivitet, anbefalingene for fysisk aktivitet, helsegevinster og ...
 • Ensomhet i hverdagen helsekonsekvenser sett i et kjønnsperspektiv 

  Eriksen, Helene Skeie (Bachelor thesis, 2017)
  Metode: Litteraturstudier Resultat: Det finnes fysiske og psykologiske forskjeller for hvordan ensomhet påvirker menn og kvinners helse. Hovedfunnene viser forskjeller innenfor sosiale nettverk og fysiske plager. Kvinner ...
 • Effekten av fysisk aktivitet på livskvalitet hos personer med depresjon og angst: Ett litteraturstudie 

  Bakkehaug, Monika Skaug (Bachelor thesis, 2017)
  Metode: Litteraturstudie. Konklusjon: Funnene i denne oppgaven tilsier at fysisk aktivitet har en positiv effekt på depresjon. For angst er det noe motstridene resultater, men assosieres hovedsakelig med en positiv effekt ...
 • Effekten av kosthold og fysisk aktivitet på overvektige med psykiske lidelser - En litteraturstudie 

  Dobloug, Helle Hørland; Lereng, Jan Robin F. (Bachelor thesis, 2017)
  Problemstilling: Hvilken effekt har kosthold og fysisk aktivitet på overvektige med psykiske lidelser? Teori: Beskrivelse av kosthold, fysisk aktivitet, overvekt og psykiske lidelser. Vi har fokus på sammenhengen mellom ...
 • Hvordan kan overvektige motiveres til fysisk aktivitet gjennom en livsstilsendringsprosess? 

  Enger, Martine Anseth; Ulven, Ingrid (Bachelor thesis, 2017)
  Problemstilling: «Hvordan kan sosial støtte og motiverende intervju påvirke psykologiske behov og motivasjon ved livsstilsendring i fysisk aktivitet hos overvektige?» Metode: I oppgaven har vi gjennomført en litteraturstudie ...
 • Eldre menneskers psykiske helse: en salutogen tilnærming 

  Aune, Marthe Svendsen (Bachelor thesis, 2017)
  Problemstilling: I hvilken grad er det en sammenheng mellom eldre menneskers psykiske helse, livskvalitet og Sense of Coherence? Teori: Det rettes først fokus mot temaet eldre og begrepene biologisk, psykologisk og sosial ...
 • Politisk folkehelse: skatter og subsidier for å fremme folkehelsen i Norge 

  Djupvik, Jørgen (Bachelor thesis, 2017)
  Problemstilling: Kan statlige tiltak som avgifter eller subsidier fungere som virkemidler mot et sunnere kosthold i Norge? Teori: Beskrivelse av hva et sundt kosthold er, sosiale ulikheter, folkehelsemeldinger og ulike ...
 • Yoga mot stress - en litteraturstudie med et utvalg av voksne, med eller uten symptomer på angst og depresjon 

  Aurland, Lene Camilla (Bachelor thesis, 2016)
  Innledning: Stress og stressrelaterte lidelser fører til sykdom, stort sykefravær samt store kostnader for samfunnet. Dette er en stor folkehelseutfordring. Problemstilling: Vil yoga ha helseeffekter på stress og ...

View more