• Arbeidsplassen og sosiale ulikheter sin innvirkning på langtidssykefravær 

   Harangen, Othelie Ree (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling: Hvordan har sosial ulikhet innvirkning på langtidssykefravær som er skapt av arbeidsmiljø? Teori: Det blir først presentert teorier rundt begrepene helse og livsstil. Videre blir teorier rundt salutogense ...
  • Aspartam, en erstatning for tilsatt sukker? 

   Jacobsen, Camilla (Bachelor thesis, 2016)
   Forfatter Camilla Jacobsen Oppgavens tittel Aspartam, en erstattning for tilsatt sukker? Problemstilling Kan aspartam være helseskadelig for voksne mennesker, i så tilfelle, i hvilken mengde? -På hvilken måte kan ...
  • Betydningen av empowerment og sosiale opplevelser for ungdom i fysisk aktivitet 

   Langedrag, Marthe (Bachelor thesis, 2012)
   Problemstilling: "Hvilken innvirkning har empowerment og betydningen av det sosiale for fysisk aktivitet, på aktivitetsnivået hos ungdom fra 15 til 19 år?" Teori: I teorien ser jeg på betydningen av fysisk aktivitet for ...
  • Bruk av kjæledyr i helsefremmende aktivitet 

   Thorød, Hanna Stensrud (Bachelor thesis, 2012)
   Denne undersøkelsen omhandler bruk av kjæledyr i helsefremmende aktiviteter. Kvalitativ forskningsmetode med bruk av dybdeintervju av tre personer med funksjonsnedsettelse er blitt benyttet. Resultatene viser at dyr bidrar ...
  • Depresjon hos unge pasienter – kan fysisk aktivitet være en god behandlingsmetode? 

   Kjelgren, Trude (Bachelor thesis, 2014)
   Forfatter: Trude Kjelgren Tittel: Depresjon hos unge pasienter – kan fysisk aktivitet være en god behandlingsmetode? Problemstilling: ”I hvilken grad endrer fysisk aktivitet sykdomsopplevelsen hos unge pasienter med ...
  • #DetPerfekteLiv 

   Herje, Johanne Skovly (Bachelor thesis, 2017)
   Problemstilling: Hvordan påvirker sosiale medier unges kroppsbilde? Metode: Litteraturstudie Resultater og diskusjon: I resultat delen blir de fem valgte artiklene presentert med funn. Diskusjonsdelen blir resultatene ...
  • Effekten av fysisk aktivitet på livskvalitet hos brystkreftpasienter – En litteraturstudie. 

   Roer, Grethe Emilie (Bachelor thesis, 2015)
   Forfatter: Grethe Emilie Roer, Bachelor i Folkehelse, 2012-2015. Høgskolen i Hedmark, avdeling for folkehelsefag, Elverum. Tittel: Effekten av fysisk aktivitet på livskvalitet hos brystkreftpasienter – en litteratur ...
  • Effekten av fysisk aktivitet på livskvalitet hos personer med depresjon og angst: Ett litteraturstudie 

   Bakkehaug, Monika Skaug (Bachelor thesis, 2017)
   Metode: Litteraturstudie. Konklusjon: Funnene i denne oppgaven tilsier at fysisk aktivitet har en positiv effekt på depresjon. For angst er det noe motstridene resultater, men assosieres hovedsakelig med en positiv effekt ...
  • Effekten av kosthold og fysisk aktivitet på overvektige med psykiske lidelser - En litteraturstudie 

   Dobloug, Helle Hørland; Lereng, Jan Robin F. (Bachelor thesis, 2017)
   Problemstilling: Hvilken effekt har kosthold og fysisk aktivitet på overvektige med psykiske lidelser? Teori: Beskrivelse av kosthold, fysisk aktivitet, overvekt og psykiske lidelser. Vi har fokus på sammenhengen mellom ...
  • Effekten av kosttilskudd på styrke- og hypertrofitrening: en litteraturstudie 

   Aarøi, Nora Knutsen (Bachelor thesis, 2015)
   Som folkehelsearbeider kan det være relevant å kunne gi råd som kommer eventuelle klienter til gode, når det gjelder å bygge en sterk og stødig kropp. Derfor vil jeg i denne undersøkelsen finne svaret på problemstillingen ...
  • Eldre menneskers psykiske helse: en salutogen tilnærming 

   Aune, Marthe Svendsen (Bachelor thesis, 2017)
   Problemstilling: I hvilken grad er det en sammenheng mellom eldre menneskers psykiske helse, livskvalitet og Sense of Coherence? Teori: Det rettes først fokus mot temaet eldre og begrepene biologisk, psykologisk og sosial ...
  • Eldre og styrketrening 

   Brekka, Liv (Bachelor thesis, 2014)
   Forfatter: Liv Brekka, student på Høgskolen i Hedmark. Oppgavens tittel: Eldre og styrketrening. Problemstilling: Hvordan påvirker styrketrening eldres fysiske funksjonsevne? Teori: Omhandler eldrebølgen, ...
  • Ensomhet i hverdagen helsekonsekvenser sett i et kjønnsperspektiv 

   Eriksen, Helene Skeie (Bachelor thesis, 2017)
   Metode: Litteraturstudier Resultat: Det finnes fysiske og psykologiske forskjeller for hvordan ensomhet påvirker menn og kvinners helse. Hovedfunnene viser forskjeller innenfor sosiale nettverk og fysiske plager. Kvinner ...
  • Fibromyalgi: Kosthold og helserelatert livskvalitet 

   Andrå, Anne-Grethe (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling På hvilken måte kan kosthold fremme helserelatert livskvalitet hos personer med fibromyalgi? Og bør kosthold i større grad benyttes som verktøy i behandling? Teori Kostholdets betydning for helsen og den ...
  • Forebygging av fall blant eldre ved bruk av styrketrening 

   Nordnes, Ekta Therese (Bachelor thesis, 2014)
   Tittel: Forebygging av fall blant eldre ved bruk av styrketrening Problemstilling: Hvilken effekt har styrketrening på forebygging av fall blant eldre kvinner? Metode: Litteraturstudie Resultat: Studiene brukt i ...
  • Friluftsliv med psykiske helseutfordringer 

   Lunner, Ine (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling: På hvilken måte kan friluftsliv ha helsefremmende effekt hos unge og voksne med psykiske helseutfordringer? Teori: Psykiske helseutfordringer og helsefremmende effekt ved friluftsliv. Metode: ...
  • Friluftsliv og helse 

   Grønolen, Linn Jenny Bergum (Bachelor thesis, 2012)
   Problemområde: Mennesker i hele verden, og spesielt i den vestlige verden, er generelt for lite i fysisk aktivitet. Nordmenn ligger på toppen i Europa, i forhold til det å sitte for mye stille. Dette er en medvirkende årsak ...
  • Fysisk aktivitet - et verktøy i behandlingen av depresjon? 

   Fuglesteg, Evy Marlene (Bachelor thesis, 2013)
   Hensikt Å vurdere i hvilken grad fysisk aktivitet kan brukes i behandlingen av depresjon hos voksne. Depresjon er en byrde og medfører store kostnader både på individ-og samfunnsnivå. På bakgrunn av dette trenger man finne ...
  • Fysisk aktivitet og depresjon hos eldre 

   Høye, Knut Embret Gaukerud (Bachelor thesis, 2015)
   Forfatter: Knut Embret Gaukerud Høye Oppgavens tittel: Fysisk aktivitet og depresjon hos eldre Problemstilling: Hvilken sammenheng har fysisk aktivitet på depresjon hos eldre mennesker (>60 år)? Innhold: Oppgaven ...
  • Fysisk aktivitet og helserelatert livskvalitet hos slagpasienter 

   Vikman, Ingrid (Bachelor thesis, 2014)
   Forfatter Ingrid Vikman Oppgavens tittel Fysisk aktivitet og helserelatert livskvalitet hos slagpasienter. Problemstilling Hvilken effekt har fysisk aktivitet på den helserelaterte livskvaliteten til slagpasienter? - ...