Now showing items 1-20 of 75

  • Hvordan kan økt fysisk aktivitet i grunnskolen forebygge utvikling av overvekt hos barn? 

   Aaseth, Mattis (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling: «Hvordan kan økt fysisk aktivitet i grunnskolen forebygge utvikling av overvekt hos barn?». Teori: Omhandler overvekt- og fedmeutviklingen i dagens samfunn, årsaker til at barn utvikler overvekt og fedme, ...
  • Ultra-prosessert mat, appetitt og matavhengighet 

   Dæhli, Malin Rasen (Bachelor thesis, 2018)
   Formål/hensikt: Denne oppgaven skal brukes for å belyse en mulig faktor til overvekt og fedme. Hvis det er sånn at ultra-prosessert mat påvirker appetitten vår, og vi kan bli avhengig av mat, så kan det være at dagens ...
  • Friluftsliv med psykiske helseutfordringer 

   Lunner, Ine (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling: På hvilken måte kan friluftsliv ha helsefremmende effekt hos unge og voksne med psykiske helseutfordringer? Teori: Psykiske helseutfordringer og helsefremmende effekt ved friluftsliv. Metode: ...
  • Arbeidsplassen og sosiale ulikheter sin innvirkning på langtidssykefravær 

   Harangen, Othelie Ree (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling: Hvordan har sosial ulikhet innvirkning på langtidssykefravær som er skapt av arbeidsmiljø? Teori: Det blir først presentert teorier rundt begrepene helse og livsstil. Videre blir teorier rundt salutogense ...
  • Sosiale medier – kroppspress og negativt kroppsbilde blant unge 

   Bruvik, Mathilde Handal (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling på bacheloroppgaven: Hvordan påvirker sosiale medier til økt kroppspress og negativt kroppsbilde blant unge? Teori: Belyse ulike påvirkningsfaktorer som virker inn på til kroppspress og negativt ...
  • Fibromyalgi: Kosthold og helserelatert livskvalitet 

   Andrå, Anne-Grethe (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling På hvilken måte kan kosthold fremme helserelatert livskvalitet hos personer med fibromyalgi? Og bør kosthold i større grad benyttes som verktøy i behandling? Teori Kostholdets betydning for helsen og den ...
  • Sosial ulikhet og barns fysiske aktivitet: en litteraturstudie 

   Lorentzen, Kristine Uv (Bachelor thesis, 2017)
   Bakgrunn: Denne bacheloroppgavens problemstilling omhandler i hvilken grad sosial ulikhet påvirker barns aktivitetsvaner. Emneknagger som sosioøkonomisk status, sosial-, kulturell-, og økonomisk kapital og habitus blir ...
  • Fysisk aktivitet og psykisk helse 

   Hoel, Tonje Linea (Bachelor thesis, 2017)
   Problemstilling: «Kan fysisk aktivitet benyttes i behandling av depresjon blant ungdom?» Metode: Litteratursøk. Resultat: Igjennom de fire forskningsartiklene som ble brukt for å besvare oppgavens problemstilling, ser ...
  • #DetPerfekteLiv 

   Herje, Johanne Skovly (Bachelor thesis, 2017)
   Problemstilling: Hvordan påvirker sosiale medier unges kroppsbilde? Metode: Litteraturstudie Resultater og diskusjon: I resultat delen blir de fem valgte artiklene presentert med funn. Diskusjonsdelen blir resultatene ...
  • Skolebasert fysisk aktivitet og akademisk prestasjon – i et helsefremmende perspektiv 

   Galleberg, Mina Fon (Bachelor thesis, 2017)
   Formål: Skolen er en god arena for å tilrettelegge til fysisk aktivitet for alle barn uansett posisjon i samfunnet. Formålet med bacheloroppgaven er å undersøke sammenhengen mellom tilrettelegging av fysisk aktivitet i ...
  • Sosial ulikhet og psykisk helse 

   Wiik, Trude (Bachelor thesis, 2017)
   Problemstilling “Hvilke implikasjoner har sosial ulikhet for psykisk helse i ulike aldersgrupper?” Teori Sosial ulikhet i helse, hvordan sosioøkonomisk status påvirker psykisk helse og hva sosial kapital har å si for ...
  • Gratis skolemåltid for å redusere sosiale ulikheter i barns kosthold 

   Haugli, Gro (Bachelor thesis, 2017)
   Problemstilling I hvilken grad kan gratis skolemåltid være med å utjevne de sosiale ulikhetene i kostholdet hos barn og unge i skolen? Teori Beskrivelse av sosiale ulikheter, hvordan sosioøkonomisk status måles og ...
  • Fysisk aktivitet som forebygging og behandling av depresjon – En litteraturstudie 

   Engen, Siv (Bachelor thesis, 2017)
   Problemstilling: På hvilken måte kan fysisk aktivitet brukes i forebygging og behandling av depresjon hos voksne? Teori: I teoridelen ses det på fysisk aktivitet, anbefalingene for fysisk aktivitet, helsegevinster og ...
  • Ensomhet i hverdagen helsekonsekvenser sett i et kjønnsperspektiv 

   Eriksen, Helene Skeie (Bachelor thesis, 2017)
   Metode: Litteraturstudier Resultat: Det finnes fysiske og psykologiske forskjeller for hvordan ensomhet påvirker menn og kvinners helse. Hovedfunnene viser forskjeller innenfor sosiale nettverk og fysiske plager. Kvinner ...
  • Effekten av fysisk aktivitet på livskvalitet hos personer med depresjon og angst: Ett litteraturstudie 

   Bakkehaug, Monika Skaug (Bachelor thesis, 2017)
   Metode: Litteraturstudie. Konklusjon: Funnene i denne oppgaven tilsier at fysisk aktivitet har en positiv effekt på depresjon. For angst er det noe motstridene resultater, men assosieres hovedsakelig med en positiv effekt ...
  • Effekten av kosthold og fysisk aktivitet på overvektige med psykiske lidelser - En litteraturstudie 

   Dobloug, Helle Hørland; Lereng, Jan Robin F. (Bachelor thesis, 2017)
   Problemstilling: Hvilken effekt har kosthold og fysisk aktivitet på overvektige med psykiske lidelser? Teori: Beskrivelse av kosthold, fysisk aktivitet, overvekt og psykiske lidelser. Vi har fokus på sammenhengen mellom ...
  • Hvordan kan overvektige motiveres til fysisk aktivitet gjennom en livsstilsendringsprosess? 

   Enger, Martine Anseth; Ulven, Ingrid (Bachelor thesis, 2017)
   Problemstilling: «Hvordan kan sosial støtte og motiverende intervju påvirke psykologiske behov og motivasjon ved livsstilsendring i fysisk aktivitet hos overvektige?» Metode: I oppgaven har vi gjennomført en litteraturstudie ...
  • Eldre menneskers psykiske helse: en salutogen tilnærming 

   Aune, Marthe Svendsen (Bachelor thesis, 2017)
   Problemstilling: I hvilken grad er det en sammenheng mellom eldre menneskers psykiske helse, livskvalitet og Sense of Coherence? Teori: Det rettes først fokus mot temaet eldre og begrepene biologisk, psykologisk og sosial ...
  • Politisk folkehelse: skatter og subsidier for å fremme folkehelsen i Norge 

   Djupvik, Jørgen (Bachelor thesis, 2017)
   Problemstilling: Kan statlige tiltak som avgifter eller subsidier fungere som virkemidler mot et sunnere kosthold i Norge? Teori: Beskrivelse av hva et sundt kosthold er, sosiale ulikheter, folkehelsemeldinger og ulike ...
  • Yoga mot stress - en litteraturstudie med et utvalg av voksne, med eller uten symptomer på angst og depresjon 

   Aurland, Lene Camilla (Bachelor thesis, 2016)
   Innledning: Stress og stressrelaterte lidelser fører til sykdom, stort sykefravær samt store kostnader for samfunnet. Dette er en stor folkehelseutfordring. Problemstilling: Vil yoga ha helseeffekter på stress og ...