Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSperrud, Eirik
dc.date.accessioned2011-11-01T13:20:35Z
dc.date.available2011-11-01T13:20:35Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/133008
dc.descriptionBacheloroppgave i Landbruksteknikk. Blæstad 2011no_NO
dc.description.abstractNorsk: Våren 2010 valgte jeg å skrive min bacheloroppgave om videreutvikling av en spesiell steinhenger, kalt Uthus-steinhenger. Valget av oppgave kom etter samtaler med firmaet Globus mekaniske produkter AS i Brumunddal. Globus AS hadde et ønske om å konstruere og videreutvikle en tidligere produsert steinhenger, og implementere den i sitt produktspekter. Min bacheloroppgave omfatter prosessen fram til ferdig tegningsgrunnlag, deretter tar Globus AS over prosjektet, og starter forhåpentligvis produksjon av en prototyp. Steinhengere er et allsidig redskap som først og fremst brukes til å transportere åkerstein og andre tunge og harde gjenstander. Steinhengere brukes både i landbruket og i anleggs- og entreprenørbransjen, men denne tihengeren er konstruert tiltenkt for landbruket. Høsten 2010 startet arbeidet med feltobservasjoner og samtaler med brukere av Uthus-steinhenger, slik at jeg kunne skape et grunnlag for videre utvikling. Deretter brukte jeg høsten til å konstruere og videreutvikle det som skulle bli en ny utgave av Uthus-steinhenger, nå under navnet GSH 6.0. Mye tid gikk med til å tenke ut gode løsningsalternativer og deretter teste dem ut i sammenstillingen av tilhengeren. Jeg har hatt mye fokus på å bevare de unike egenskapene til den steinhengeren som Uthus Mekaniske AS produserte i sin tid, men store deler av konstruksjonen har i løpet av høsten gjennomgått en renessanse sammenlignet med forgjengeren. Store og nevneverdige endringer er blant annet:  Lenger og bredere plan.  Forsterkede konstruksjon i planet og rammen.  Bredere dekk. Oppgaven tar for seg hele prosessen fram til ferdig tegningsgrunnlag. Tegningsgrunnlaget ble overlevert til Globus AS den 31.12.2010.no_NO
dc.description.abstractEnglish: In the spring of 2010, I decided to write my thesis about the development of a special stone trailer, called the Uthus stone trailer. The choice of the mission came after talks with the company Globus mechanical products AS in Brumunddal. Globus AS had a desire to design and develop a previously manufactured stone trailer, and implement it in their product range. My thesis includes the process through to final drawings, and then Globus AS takes over the project and hopefully starts production of a prototype. Stone trailers are a versatile tool that is primarily used to transport field stone and other heavy and hard objects. Stone trailers are used both in agriculture and in construction and contracting industry, but this is trailer is designed intended for agriculture. In the autumn of 2010 I started working with the project. I started with field observations and conversations with users of Uthus stone trailer so that I could create a basis for further development. Then I used the fall to design and develop what would become a new edition of Uthus stone trailer, now under the name GSH 6.0. Much time was spent to come up with solution options and then test them out in the compilation of the trailer. I've had a lot of focus on preserving the unique characteristics of the stone trailer that Uthus Mechanical AS produced in its time, but most structure has during the autumn undergone a renaissance as compared to its predecessor. Major and notable changes include:  Longer and wider trailer platform.  Reinforced construction in the trailer platform and the frame.  Wider tires. The thesis examines the process through to final drawings. The subscription base was handed over to the Globe AS the 31.12.2010.
dc.description.sponsorshipGlobus ASno_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectUthus steinhengerno_NO
dc.titleVidereutvikling og konstruksjon av steinhenger : GSH 6.0no_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Agriculture and fishery disciplines: 900::Agriculture disciplines: 910::Agricultural technology: 916no_NO
dc.source.pagenumber71 s.no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel