• Alternativ utsåing av kunstgjødsel 

   Glærum, Tore (Bachelor thesis, 2016)
   Hovedmålet med denne bacheloroppgaven har vært å bygge om en eldre konvensjonell Nordsten såmaskin, til å bli en maskin som kan monteres i en traktors fronthydraulikk. Frontmontasjen skal kunne så ut kunstgjødsel, samtidig ...
  • Biogassreaktor tilpasset norske forhold – Utforming, drift og energieffektivisering 

   Leistad, Audun (Bachelor thesis, 2016)
   Det ligger et stort uutnyttet biogasspotensial i husdyrgjødsel og avfallsprodukter fra landbruksnæringa i Norge. Gårdsbasert småskala biogassproduksjon er en av mulighetene som finnes for å utnytte potensialet. Foreløpig ...
  • Direktesåing av gulrot – plassere frøet riktig gjennom mye planterester 

   Erga, Arin (Bachelor thesis, 2017)
   Det er spådd at vi i fremtiden vil oppleve stadig mer utfordrende klima. Skal vi klare å øke matproduksjonen i et endret klima, er vi nødt til å utvikle mer robuste landbruks modeller. Vi må se på alle ender av skalaen, ...
  • Direktesåing i eng : Faktorer ved såmaskinens kniver som påvirker såskårets utforming 

   Gunnarsen, Stian S. (Bachelor thesis, 2016)
   Landbruket er i stadig utvikling, med teknologiske nyvinninger som skal gjøre drifta mer rasjonell og effektiv. I Norge er i overkant av 4,7 millioner dekar av landets jordbruksarealer brukt til dyrking av eng. Ved fornying ...
  • Enkel presse til rundballefolie 

   Botnevik, Jon Ole (Bachelor thesis, 2017)
   Sidan metallet vart oppdaga og gjorde at Noreg fekk ein jordbruksrevolusjon rundt 2350 f.Kr., har ny teknologi og nye oppfinningar forbetra og effektivisert landbruket. Berre dei siste 100 åra har fôrkonservering gått over ...
  • Enklare regulering av lufttrykk i dekk på traktor 

   Tveit, Sindre Skjelnes (Bachelor thesis, 2016)
   I ei tid der det er befolkningsvekst og auka matbehov, blir maskinene større og presset på matjorda aukar. Denne oppgåva tar for seg lufttrykksregulering i dekk og korleis ein kan endre lufttrykket enklare. Også effektane ...
  • Er det mulig å kombinere Triangel-, SMS-, og Euro-hurtigkobling i en traktordel? 

   Aas, Lars Gudmund (Bachelor thesis, 2015)
   I en tid der effektivisering i landbruket er i vinden, velger jeg å fokusere på å bruke mindre tid ved bytte av forskjellige redskaper. Dette gjør jeg ved å ha fokus på ulike hurtigkoblingssystemer og om det er mulig å ...
  • Geologisk jorddatabase 

   Duserud, Ragnhild (Bachelor thesis, 2014-12-18)
   Vi lever i en verden med økende behov for mat. Samtidig går store arealer ut av drift hvert år, noe som setter større krav til hvordan det eksisterende jordbruksarealet bør driftes. Jordarbeiding legger et viktig grunnlag ...
  • GPS logging av hydrotekniske anlegg i landbruket 

   Bergseng, Simen (Bachelor thesis, 2011)
   Etter et tips fra en bekjent i Bedre Gårdsdrift, fikk jeg høre om Leica CS10 et GPS system til bruk for å logge hydrotekniske anlegg i landbruket. Dette vekket min interesse og jeg så med engang mulighetene som dette ...
  • Hvordan påvirker etylenbehandling utbyttet i norsk sertifisert settepotetproduksjon? 

   Eriksmoen, Lars (Bachelor thesis, 2017)
   Norsk sertifisert settepotetproduksjon ønsker å frembringe en best mulig kvalitet og best mulig økonomi i alle ledd. Det er derfor interessant å se hvordan etylenbehandling påvirker utbyttet i norsk sertifisert ...
  • Liggetid for melkekyr i båsfjøs i forhold til løsdriftfjøs 

   Varhaug, John Einar Kolstad (Bachelor thesis, 2016)
   Hovedmålet med oppgaven har vært å sammenligne liggetiden i mellom båsfjøs og løsdriftfjøs. Dette er viktig ettersom liggetiden er en god indikasjon på dyrevelferden i melkeproduksjon. Bacheloroppgaven er basert på ...
  • Litteraturstudie : Tørking av flis til biobrensel 

   Kleiva, Joar Dørum (Bachelor thesis, 2017)
   Biobrensel har vært en av de viktige grunnen til at vi kunne overleve og er fortsatt den viktigste fornybare energiressursen vi har, nær 2/3 av klodens befolking har biobrensel som eneste eller mest brukte energibærer. Men ...
  • Ombygging av girspaker og giroverføringer for bedre førermiljø i John Deere 3130 

   Arnesen, Eivind (Bachelor thesis, 2013)
   Traktoren har vært bondens arbeidsjern siden den overtok etter hesten. Vi ser ofte nye traktorer på gårder og jorder, men mange bruker fortsatt den gamle trofaste fra 1960 – 1980 tallet. Disse traktorene fungerer fint i ...
  • Planlegging av ny driftsbygning på Grinaker Nordre gård 

   Hoff, Gudbrand Grinaker (Bachelor thesis, 2011)
   Dette er en oppgave som omhandler planlegging av en ny driftsbygning på Grinaker Nordre gård som ligger i Gran kommune i Oppland fylke. Bakgrunn for oppgaven er at gården i dag ikke har stor nok tørke og lagerkapasitet ...
  • Planleggingsoppgave : Påbygg til eksisterende sauefjøs på Kjelstad gård 

   Larshaugen, Olaf (Bachelor thesis, 2015)
   I dagens saueproduksjon i Norge går antallet sauebruk ned, mens befolkningen øker og behovet for mat med det blir større. Ny teknologi kommer på markedet og brukene blir mer automatisert, noe som gjør at de blir større ...
  • Planleggingsoppgåve: Nytt ammekufjøs Heimtun Gnr. 156/1 - Vindafjord 

   Breivik, Daniel Andreas (Bachelor thesis, 2017)
   Det er i dag underskot på storfekjøtt i Noreg, og det er politisk vilje til å satse på auka produksjon i åra framover. Denne oppgåva går ut på å prosjektera nytt fjøs for ammekyr på garden Heimtun med særleg fokus på ...
  • Sammenligning av utvalgte rundballepresser 

   Krokstad, Kristoffer (Bachelor thesis, 2015)
   Denne oppgaven omhandler en sammenligning av utvalgte rundballepresser. Ettersom mer og mer av fôret som blir høstet lagres i rundball, er det viktig for bonden og entreprenøren å velge riktig rundballepresse. Pressene som ...
  • Spredersystemer for tørr husdyrgjødsel 

   Brynildsen, Simen Hammersborg (Bachelor thesis, 2013)
   I en tid hvor presisjonslandbruket får en sterkere posisjon i det norske landbruket, er behovet for gode og presise spredersystemer for husdyrgjødsel større enn aldri før. Denne oppgaven er utarbeidet som en kartleggingsoppgave, ...
  • Såmaskin for gras og korn på rotorharv med frønedslipp før pakketrommelen 

   Vinge, Jonas (Bachelor thesis, 2016)
   Bakgrunn for oppgaven er å få effektivisert harving, såing og tromling. Den vanligste måten for å effektivisere på er å øke arbeidsbredde på utstyret, men dette fører til tyngre utstyr og krever større traktor. I tillegg ...
  • Traktorhenger på vinterføre 

   Nymo, Peder (Bachelor thesis, 2016)
   Traktoren er en kjent jordbruksmaskin. De kom først med hjul av stål, og komforten og hastigheten var der etter. Med tiden har traktorene blitt større, komforten bedre og hastigheten høyere. Størrelsen på hengeren har ...