Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorArnesen, Eivind
dc.date.accessioned2013-09-06T11:53:24Z
dc.date.available2013-09-06T11:53:24Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/133012
dc.descriptionBachelor i landbruksteknikk. Blæstad 2013no_NO
dc.description.abstractTraktoren har vært bondens arbeidsjern siden den overtok etter hesten. Vi ser ofte nye traktorer på gårder og jorder, men mange bruker fortsatt den gamle trofaste fra 1960 – 1980 tallet. Disse traktorene fungerer fint i jordbruket eller som hobbytraktor enda, men kan være slitsomme å arbeide med i lengden. Noen traktorprodusenter var tidlig ute med å fokusere på komfort og ergonomi traktorhytta, slik som Valmet og Volvo BM. Men for de fleste traktorprodusenter kom ikke dette på planen før ut på 1980 tallet. Bacheloroppgaven er tilpasset opplæringen jeg fikk i min studie i landbruksteknikk ved Høgskolen i Hedmark avd. Blæstad. Med en forkjærlighet for eldre traktorer, fikk jeg en ide om å lage en bacheloroppgave hvor jeg ser på dette med ergonomi og komfort i traktorhytten i forhold til girskift. Et bedre arbeidsmiljø i førerhytten, i sammen med god funksjonalitet ble et fokus. Og med en hypotese at en del eldre traktorer kan bygges om med enkle grep for å bedre førermiljø i hytta, gikk jeg til innkjøp av en 1979 John Deere 3130 for å teste ut denne. Traktoren har en usynkronisert girkasse, og giroverføringsmetode måtte velges med omhu. Tre ulike metoder, mekanisk, elektrisk og hydraulisk/pneumatisk ble da vurdert og tatt en avgjørelse på. Nye mekaniske giroverføringer og girspaker ble konstruert i 3D i et tegneprogram på dataen, og i virkeligheten. Innsteget og gulvplass ble forbedret ved å slette ut gulvet der girspaker har stått. Resultatet av ombyggingen ble en traktor hvor det var betydelig bedring i førermiljø, og bedre innstigning i førerhytten. Ergonomien ligger innenfor områdene hvor belastningsskader er minimale. Girskift går som en drøm, og man slipper å skifte sittestilling for å nå girspakene. Men det kan fort føles ut som man kjører en nyere traktor, og man må hele tiden tenke at det er en usynkronisert girkasse man skal betjene. Ombyggingen er dokumentert med bilder og tekst, og har blitt uført uten store inngrep på den originale designen på traktoren. Kroppen kan spares ved å gjøre hverdagen litt lettere.no_NO
dc.description.abstractEnglish: The tractor has been the farmer's trusty worker since it took over after the horse. We often see new tractors on farms and fields, but the old faithful tractors from 1960 – 1980's is still used by many people. These tractors is working fine in agriculture work or as a hobby tractor yet, but might be exhausting to work with in the long run. Some tractor producers focused early on comfort and ergonomics the tractor cabin, such as Volvo BM and Valmet. But for most tractor manufacturers it was not considered before the 1980's. The bachelor's thesis is adapted to the training I got in my study in agricultural engineering at the Hedmark University College on Blæstad. With a penchant for old tractors, I got an idea to make a bachelor's thesis in where I look at the ergonomics and comfort in the tractor cabin related to the gear shifts. A good working environment in the driver's cabin, along with good functionality became a focus. With a hypothesis that some older tractors rebuilds with simple steps to improve driver environment in the cabin, I purchased a 1979 John Deere 3130 to test out this. The tractor has an unsynchronized gearbox, and the choice of gearlinkages had to be chosen with care. Three different methods, mechanical, electrical and hydraulic/pneumatic was then reviewed and made a decision on. New mechanical gearlevers and gearlinkages were constructed in 3D in a drawing program on my computer, and in real life. The entering of the cabin and floor space was improved by leveling out the floor where the old gear levers was. The result of the rebuilding was a tractor with significant improvement in the driver environment and easier entering in the cabin. Ergonomics is located within areas where repetitive strain injury is minimal. Gear shifts runs like a dream and you won't have to change your sitting position to reach the gearlevers. But it can quickly feel like driving a newer tractor, and you have to constantly have in your mind that it is an unsynchronized transmission you are operating. The modifications are documented with pictures and text, and it has been done without much intervention on the original design of the tractor. The body can be spared by making everyday life a bit easier.
dc.language.isonobno_NO
dc.subjecttraktorerno_NO
dc.subjectergonomino_NO
dc.subjectkomfortno_NO
dc.titleOmbygging av girspaker og giroverføringer for bedre førermiljø i John Deere 3130no_NO
dc.title.alternativeRebuilding of gear levers and gear linkages for better driver environment in John Deere 3130no_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Agriculture and fishery disciplines: 900::Agriculture disciplines: 910no_NO
dc.source.pagenumber111 s.no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel