Now showing items 21-40 of 332

  • Mangel på kunnskap, eller bare dårlige holdninger? 

   Haug, Heidi Charlotte; Konterud, Carina N. (Bachelor thesis, 2012)
   Innledning: Hendene er sykepleierens viktigste verktøy og det er viktig med god kunnskap om korrekt håndhygiene. Dårlig håndhygiene er nok til at pasienten kan utsettes for sykehusinfeksjoner. Forskning viser at det er ...
  • Utfordrende dusjsituasjon? – Ikke kast inn håndkle! 

   Holst, Anniken; Knuts, Sissel (Bachelor thesis, 2012)
   Innledning: I Norge lider om lag 70 000 personer av demens sykdom. I år 2050 forventes tallet å være hele 160 000, forutsatt at utviklingen er tilnærmet det den er i dag (Folkehelseinstituttet, 2010). I norske sykehjem ...
  • Samarbeid i sykepleie etter innføringen av samhandlingsreformen 

   Misiraj, Gentiana; Sæter, Ragnhild H. (Bachelor thesis, 2012)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleiere i hjemmesykepleien oppnå et godt samarbeid med spesialisthelsetjenesten etter innføring av samhandlingsreformen? Avgrensning: SHR er en omfattende statsmelding som tar for seg mange ...
  • ”Skal, skal ikke…”: bruk av tvang i demensomsorgen 

   Marthinsen, Iselin; Nordsether, Jorunn (Bachelor thesis, 2012)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleier ved hjelp av kommunikasjon begrense bruken av tvang ovenfor pasienter med demens? Avgrensing og presisering av problemstilling: I problemstillingen har vi valgt å bruke ordet ”begrense” ...
  • Du skal ikke tro, du skal vite 

   Gran, Merete; Skibness, Hanne Kjelstrup (Bachelor thesis, 2012)
   Problemstilling med avgrensning: Ut ifra tema har vi valgt problemstillingen: «Hvordan kan sykepleiere gjennom tillitsskapende kommunikasjon bevare autonomien til demente pasienter med problematferd, uten å bruke tvang?» I ...
  • Isolert fra livet? 

   Hæstad, Sveinung; Sivertsen, Richard Harpal (Bachelor thesis, 2012)
   Hensikt med oppgaven og valg av tema: Denne oppgaven er en avsluttende oppgave i sykepleie ved Høgskolen i Hedmark. Gjennom oppgaven skal vi fordype oss i et av tre gitte temaer. Vi har da valgt temaet forebygging av smitte ...
  • Bruk av tvang i sykepleien til demente pasienter 

   Gaare, Brit Inger; Sandvik, Camilla (Bachelor thesis, 2012)
   Valg av problemstilling: Temaet ”Bruk av tvang i sykepleie til demente pasienter” omfatter et vidt spekter innen demensomsorgen. Det falt oss naturlig å tenke på hvor viktig kommunikasjon og samhandling som tillitskapende ...
  • “Hvordan kan vi som sykepleiere forhindre bruk av tvang overfor pasienter med frontallappdemens gjennom bruk av holdningsplan?” 

   Glansén, Alexandra J.; Karlgård, June C. (Bachelor thesis, 2012)
   Innledning: Vi er to sykepleiestudenter ved Høyskolen i Hedmark som nå skriver vår avsluttende eksamen. I oppgaven har vi valgt å fokusere på hvordan man forhindre bruken av tvang i demensomsorgen. Det nye kapittelet 4A ...
  • For pasientens beste? 

   Kjelsberg, Hilde R.; Røistad, Merete (Bachelor thesis, 2012)
   Problemstilling: Ut i fra valgt tema, tvang i sykepleien til pasienter med en demens sykdom, har vi kommet fram til denne problemstillingen: Hvordan brukes tvang ovenfor personer med en demens lidelse, og er det farer ...
  • Uten gode relasjoner stopper alt 

   Skedsmo, Carina Elisabeth; Fedog, Fredrik Nuland (Bachelor thesis, 2012)
   Case og problemstilling: I denne oppgaven har vi valgt å utarbeide en case som vil danne grunnlag for oppgaven videre. NN er en dame på 72 som har hatt kjent Frontallappdemens i 4 år. hun bor for tiden på en skjermet enhet ...
  • Rett behandling – Rett sted – Rett tid 

   Johansen, Christine (Bachelor thesis, 2012)
   Problemstilling og avgrensing av oppgaven: Jeg kom frem til følgende problemstilling: Hvordan kan sykepleiere gjennom koordinerte helsetjenester gi økt livskvalitet hos pasienter med kreftsmerter i den palliative fasen? Ut ...
  • "Sykepleie- nye utfordringer gir nye muligheter” 

   Pettersen, Siv Anette (Bachelor thesis, 2012)
   Problemstilling: Er samhandlingsreformen en trussel mot vår organisasjonskultur og sykepleiefaglig forsvarlighet gjennom de koordinerte tjenestene reformen krever? Avgrensning: Jeg har valgt å holde arenaen i denne oppgaven ...
  • Sårbar 

   Finstad, Mona V.; Rørvik, Cecilie (Bachelor thesis, 2012)
   Problemstilling: Vi har valgt denne problemstillingen i vår oppgave: ”Hvordan kan sykepleiere anvende sin pedagogiske funksjon ovenfor foreldre for å forebygge infeksjoner hos premature barn?” Avgrensninger: Grunnet ...
  • Omsorg i grenseland: bruk av tvang i sykepleien til pasienter med demens sykdom 

   Engebråten, Malin; Willoch, Lene (Bachelor thesis, 2012)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleieren forhindre bruk av tvang i omsorgen for pasienter med demens sykdom? 4 For å få et bredere svar på problemstillingen stiller vi oss følgende spørsmål: - Hvilke forventninger og ...
  • Grensen mellom frivillighet og tvang 

   Arnesen, Line; Moen, Mariann Lizette (Bachelor thesis, 2012)
   Innledning: Denne oppgaven er skrevet av to sykepleierstudenter ved Høgskolen i Hedmark. Dette er vår bacheloroppgave. Vi har fått tildelt tre temaer fra retningslinjer for bacheloroppgave, Høgskolen i Hedmark. Vi har valgt ...
  • Tvang i demensomsorgen 

   Stegarud, Maria Leidal; Sørlundsengen, Mona Kristine (Bachelor thesis, 2012)
   Problemstilling: Kan sykepleiere ved hjelp av miljøbehandling redusere bruk av tvang i stellsituasjon, hos pasienter med Alzheimers sykdom? Avgrensing og presisering av problemstilling: Ut i fra tema, problemstilling og ...
  • Må du virkelig tvinge meg til å dusje? 

   Jakobsen, Ida; Odden-Mæleng, Jorid (Bachelor thesis, 2012)
   Problemstilling: Hvordan forebygge tvang hos pasienter med demenssykdom som har utfordrende atferd? Avgrensning: Vi velger av praktiske årsaker å bruke begrepet ”pasient” og videre omtale pasienten med ”han”. Vi bruker ...
  • Tvang og sykdom med demens 

   Beck-Larsen, Christine F.; Solberg, Cecilia (Bachelor thesis, 2012)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleiere bidra til forebygging av tvang? Avgrensing av problemstillingen: Tvang i sykehjem er et problemområde som inneholder flere aspekter. Et aspekt er tvang ved bruk av tvangsmidler som ...
  • Hvor rene er dine hender? 

   Amundsen, Gro-Elin; Nybakk, Anne-Karin (Bachelor thesis, 2012)
   Problemstilling: Å jobbe for å forebygge nosokomiale infeksjoner er et veldig aktuelt tema i dagens helsevesen, og vi har derfor valgt problemstillingen; Hvordan kan sykepleiere forebygge nosokomiale infeksjoner? Avgrensning: ...
  • Med respekt for den aldersdemente: Hvordan kan sykepleiere med respektfull adferd redusere bruken av tvang i stellesituasjoner til personer med demens? 

   Flagstad, Svanhild Rosnæss; Pettersen, Guro Alvilde (Bachelor thesis, 2012)
   Problemstilling: Med utgangspunkt i casen og vårt interesseområde, har vi valgt følgende problemstilling: Hvordan kan sykepleiere med respektfull adferd redusere bruken av tvang i stellesituasjoner til personer med demens? ...