• "De små kjempene" 

   Grafsrønningen, Linn Yvonne; Hagen, Bente Akslen (Bachelor thesis, 2015-01-28)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleier, i samhandling med foreldre, bidra til forebygging av mentale senskader hos premature barn? Bakgrunn: Temaet fanget vår nysgjerrighet gjennom praksis. Denne pasientgruppen mener vi ...
  • Demens og utfordrende atferd 

   Finli, Janne Elisabeth; Folgerø, Sigrid; Aas, Stine Høiberg (Bachelor thesis, 2013)
   Denne oppgaven tar for seg utfordrende atferd hos personer med demens, og hvordan sykepleiere kan forebygge denne typen atferd gjennom kunnskap, kommunikasjonsmetoder og tillitt. Problemstillingen lyder: Hvordan kan ...
  • Du kan ikke tvinge meg! 

   Rundberget, Tone-Beate K.; Torkildsby, Caroline (Bachelor thesis, 2013)
   Innen år 2040 kan antall pasienter med en demenssykdom være doblet. Derfor vil det også stilles høyere krav om rekruttering og kompetanse hos oss som sykepleiere (Sosial- og helsedirektoratet, 2007). Disse tallene viser ...
  • Eldre og underernæring 

   Johansen, Kaja; Hamre, Marte (Bachelor thesis, 2014)
   Bakgrunn: Underernæring i Norge er et økende samfunnsproblem og eldre er særlig utsatt for å utvikle det. Årsakene til underernæring er ofte komplekse og sammensatte, og kan føre til alvorlige konsekvenser for pasienten. Hensikt: ...
  • Forebygging av senkomplikasjoner ved diabetes mellitus type 2 

   Gjøås, Karen Marie; Sikveland, Lars Haug (Bachelor thesis, 2015)
  • Forebygging av sykehusinfeksjoner 

   Solli, Karianne O.; Wettermark, Malin (Bachelor thesis, 2012)
   Problemstilling: Bacheloroppgaven i sykepleie tar for seg temaer innen sykepleie som forebygger smitte i somatisk sykehus. Ut i fra temaet velger vi å skrive om sykehusinfeksjoner og velger denne problemstillingen: Hvordan ...
  • En fot å stå på, en fot å gå på 

   Landberg, Eline Kristina; Wålberg, Marit Eid (Bachelor thesis, 2013)
  • Fra patogenese til salutogenese 

   Nilsen, Tove Kristin; Nilsen, Camilla (Bachelor thesis, 2013)
   I Norge er det ca. 350 000 nordmenn som har diabetes type 2. Derfor er det svært mange mennesker som står i fare for å utvikle senkomplikasjoner. Målet med denne litteraturstudien er å legge frem viktigheten av tilstrekkelig ...
  • Hvor rene er dine hender? 

   Amundsen, Gro-Elin; Nybakk, Anne-Karin (Bachelor thesis, 2012)
   Problemstilling: Å jobbe for å forebygge nosokomiale infeksjoner er et veldig aktuelt tema i dagens helsevesen, og vi har derfor valgt problemstillingen; Hvordan kan sykepleiere forebygge nosokomiale infeksjoner? Avgrensning: ...
  • Infeksjonsforebygging hos ungdom med leukemi 

   Myhrehagen, Christine Mellum; Kristiansen, Silje (Bachelor thesis, 2013)
   Oppgaven er et litteraturstudium om infeksjonsforebygging hos ungdom med leukemi under cytostatikabehandling. Oppgaven innledes med en beskrivelse av oppgavens form og avgrensinger. Deretter kommer et kapittel om metodene ...
  • Isolert fra livet? 

   Hæstad, Sveinung; Sivertsen, Richard Harpal (Bachelor thesis, 2012)
   Hensikt med oppgaven og valg av tema: Denne oppgaven er en avsluttende oppgave i sykepleie ved Høgskolen i Hedmark. Gjennom oppgaven skal vi fordype oss i et av tre gitte temaer. Vi har da valgt temaet forebygging av smitte ...
  • Leva med diabetes 

   Nygren, Linda (Bachelor thesis, 2013)
   Här kommer ett litet sammandrag på hur min oppgave är byggd och vad den handlar om. INLEDNING: Man vet att det är många människor som har diagnosen diabetes . Det man kanske inte vet så mycket om är att många av dessa ...
  • Mye sorg kan ligge bak et smil 

   Schilvold, Christine; Melby, Oda Ellegaard (Bachelor thesis, 2013)
   Formålet med denne oppgaven er å ta for seg selvmordsproblematikk og hvilke kompetanse og kunnskap sykepleieren må ha for å kunne forebygge selvmord og selvmordsforsøk. Med dette fokuset vil man få et perspektiv på hvordan ...
  • Når helse og prestasjon kolliderer 

   Nygaard, Julie; Hedstrøm, Thea (Bachelor thesis, 2015)
   I dagens samfunn er forekomsten av spiseproblemer økende blant unge jenter. Medvirkende årsaker til spiseproblemer er lav selvfølelse og misnøye med egen kropp. Ungdom blir lett påvirket av det som legges ut på blogger og ...
  • Når hjertet brister - hjerteinfarkt og mental helse 

   Skomsøy, Maja; Noro, Monissa (Bachelor thesis, 2014)
   Bakgrunn: I Norge i 2012 var det i overkant av 12 000 hjerteinfarkt (Statistisk sentralbyrå, 2012). 45% av alle som går gjennom et hjerteinfarkt, utvikler depresjon. Vi har vært i praksis på hjertemedisinsk sengepost ...
  • "Når mat er beste medisin.." 

   Skjølås, Susanne Martinsen; Sunde, Marie Gumamela (Bachelor thesis, 2014)
   Problemstilling: «Hvordan kan sykepleier bidra til å forebygge underernæring hos pasienter med kols, gjennom veiledning og brukermedvirkning?» Hensikt: Å få økt kunnskap om hvordan sykepleier kan tilrettelegge for ...
  • Når relasjonen skaper en forskjell 

   Torp, Emmeline Narvesen; Steen-Hansen, Erik Grotli (Bachelor thesis, 2016)
   Tittel: Når relasjonen skaper en forskjell Bakgrunn og hensikt: I psykiatrisk praksis har vi møtt pasienter som blir skrevet ut etter endt behandling, men som etter kort tid vender tilbake til en sengepost for nytt opphold. ...
  • ”Nei takk, jeg har allerede spist” 

   Mcgregor, Lene Michelle B; Bekkevold, Guro (Bachelor thesis, 2016)
   I dette litteraturstudiet belyses utfordringer som hjemmesykepleien møter i å opprettholde en god ernæringsstatus hos pasienter med demenslidelse. Teorien er basert på et utvalg av litteratur som inkluderer tidsaktuell ...
  • Nærvær i livets kriser 

   Sørli, Tine Thidemann; Haug, Linn Lindmo (Bachelor thesis, 2014)
   Angst og depresjon er vanlige psykiske reaksjoner etter et akutt hjerteinfarkt. Likevel blir disse reaksjonene ofte oversett eller ikke tatt på alvor i den tiden pasienten er innlagt for observasjon på medisinsk sengepost ...
  • Opp til overflaten - å lindre og forebygge dyspné hos pasienter med KOLS 

   Erstad, Monika Viken; Nygård, Eva Karin (Bachelor thesis, 2013)
   Problemstilling: ”Hvordan kan vi som sykepleiere bidra til å lindre og forebygge dyspné hos pasienter med KOLS som er innlagt på sykehus?” Hensikt: Vår hensikt med denne oppgaven er å lære mer om hvilke metoder som ...