• Varg i Skandinavien : statusrapport för vintern 2006-2007 

   Aronson, Åke; Wabakken, Petter; Svensson, Linn; Strømseth, Thomas H.; Sand, Håkan; Kojola, Ilpo (Oppdragsrapport, Research report, 2007)
   Svensk: Målet med inventeringen av varg i Sverige och Norge vintern 2006-07 var att utreda antal, utbredning och föryngringar av flockar, par och andra förekomster av varg på den skandinaviska halvön, för att därefter ...
  • Norges Jeger- og Fiskerforbunds testjegerprosjekt : en vurdering av drepeevne for ulike hagltyper 

   Gundersen, Hege; Rindal, Bjørn Ivar; Brainerd, Scott (Oppdragsrapport, Research report, 2008)
   Norsk: På grunn av sin giftighet har blyhagl vært forbudt på jakt i Norge siden 1. januar 2005. Siden bly har vært det vanligste haglmaterialet for bruk på jakt i lange tider, er vi nå nødt til å finne andre moderne ...
  • Effekter av ulv på elgbestanden: da ulven kom og forsvant fra Koppangkjølen 

   Storaas, Torstein; Pedersen, Simen; Andreassen, Harry Peter; Arnemo, Jon Martin; Dötterer, Michael; Eriksen, Ane; Frugaard, Anne; Gundersen, Hege; Haug, Thor A.; Milner, Jos; Maartmann, Erling; Nicolaysen, Knut B.; Nilsen, Erlend B.; Rønning, Håvard; Solberg, Erling J.; Steinset, Ole K.; Strømseth, Thomas; Wabakken, Petter; Zimmermann, Barbara; Aalbu, Frode (Oppdragsrapport;1/2008, Research report, 2008)
   Norsk: Fra 1997 til 2005 hevdet ulv revir på Koppangkjølen i Stor-Elvdal og Rendalen kommuner, Hedmark Fylke. Vi fulgte elgbestanden i området gjennom SETT ELG, takseringer fra helikopter og ved hjelp av radiomerkede elger. ...
  • Boplikt : en analyse av erfaring i Hedmark 

   Mønness, Erik Neslein; Arnesen, Tor (Oppdragsrapport, Research report, 2008)
   Rapporten inneholder resultater fra en analyse av erfaringer med boplikt på landbrukseiendommer i Hedmark. En spørreundersøkelse til eiere av landbrukseiendommer er sentral i analysen.
  • «Det er som en orkan inne i meg...» – hverdagsskildringer fra ungdommer som sliter med livet 

   Holte, Jan Stensland (Oppdragsrapport, Research report, 2008)
   Norsk: Rapporten er basert på intervjuer med seks ungdommer som fokuserer på hvordan de erfarer og mestrer hverdagen. Deltagerne er ungdommer som sliter psykisk og som samtidig deltar i et lavterskeltilbud: «Mitt liv..!», ...
  • Årsrapport for rypetaksering 2006 : Rypeforvaltningsprosjektet 2006-2011 

   Solvang, Håkon; Pedersen, Hans Christian; Storaas, Torstein; Moa, Pål Fossland; Breisjøberget, Jo Inge (Oppdragsrapport, Research report, 2008)
   Norsk: Denne rapporten presenterer resultater fra totalt 113 takserte områder i 47 kommuner i Hedmark Oppland, i Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Hordaland, Møre og Romsdal, Nordland, Troms, Telemark og Vest-Agder. Arbeidet ...
  • Elg i Atndal og naboområder : forvaltning av elg og skog 

   Solbraa, Knut (Oppdragsrapport;04/2008, Research report, 2008)
   Norsk: Elgstammen i Atndalen er for stor for den lokale fôrproduksjonen. Konsekvensene er overbeite med en sterk reduksjon av viktige beiteplanters kvist- og bladproduksjon. Dette fører til avtagende tilgang på kvalitetsfôr ...
  • Building Bridges : proceedings of the third international conference of The Consumer Citizenship Network, Sofia, Bulgaria 2007 

   Klein, Alexandra; Tangen, Dag; Thoresen, Victoria W. (Oppdragsrapport, Research report, 2008)
   Building bridges brings two separated points into contact with each other. Bridges facilitate communication and cooperation. The Consumer Citizenship Network1 conference for 2007 dealt with bridge building in two contexts: ...
  • Prosjekt innlandsoter : utbredelse og bestandsutvikling av oter i Hedmark fylke 1901-2002 

   Dötterer, Michael; Wabakken, Petter; Zimmermann, Barbara; Christensen, Hanne; Maartmann, Erling; Omland, Marius; Johansen, Tom; Arnemo, Jon Martin (Oppdragsrapport, Research report, 2008)
   Norsk: En analyse av jaktstatistikken viser en kontinuerlig nedgang i oter-bestanden i Hedmark (og i det kontinentale Skandinavia) fra 1901 til 1954. I Norge har oteren vært totalfredet siden 1982, og på Østlandet siden ...
  • Ulv i Skandinavia : statusrapport for vinteren 2007-2008 

   Wabakken, Petter; Aronson, Åke; Strømseth, Thomas H.; Sand, Håkan; Svensson, Linn; Kojola, Ilpo (Oppdragsrapport, Research report, 2008)
   Norsk: Målsettingen med bestandsovervåkingen av ulv vinteren 2007-2008 var å utrede antall, utbredelse og ynglinger av flokker, par og andre forekomster av ulv på den skandinaviske halvøya, for deretter å presentere dette ...
  • Barn og natur : en spørreundersøkelse om kunnskap og holdning til naturen blant norske femteklassinger 

   Lillebo, Hans Martin; Gundersen, Hege; Nilsen, Erlend Birkeland (Oppdragsrapport, Research report, 2008)
   Norsk: Det er en tendens til at nærhet til naturen gir positive utslag for barna fra landet i forhold til naturopplevelse (litt høyere score enn barna fra byen). Den samme tendensen er ikke gjeldende i forhold til bruken ...
  • Evaluering av KS’ ulike ledelsesutviklingstilbud for kommunesektoren 

   Haave, Hanne Marit; Hafting, Tore; Haugstveit, Yngve; Odden, Sigrun (Oppdragsrapport, Research report, 2008)
   Norsk: Denne rapporten presenterer en evaluering av ledelsesutviklingstilbud i KS. De ledelsesutviklingsprogrammene som omfattes av evalueringen er i første rekke: Rådmentor, Krefter i bevegelse, Jazz endringsledelse, ...
  • Dødspeilesenderprosjektet 2006 : en undersøkelse av tapsomfang og tapsårsaker hos lam på utmarksbeite i Flekkefjord, Lund østre og Falkemannen beitelag 

   Sørby, Julie Gaukerud; Clemensen, Stein Gunnar; Nilsen, Erlend Birkeland (Oppdragsrapport, Research report, 2008-08-08)
   Norsk: I beitesesongen 2006 ble det gjennomført et dødspeilesenderprosjekt på grensen mellom Rogaland og Vest-Agder. Kommunene som var involvert i prosjektet var Lund (Rogaland), Flekkefjord (Vest-Agder) og Sirdal ...
  • Mapping trees and thicket with optical images : testing the use of high resolution image data for mapping moose winter food resources 

   Groesz, Floris Jan; Kastdalen, Leif (Oppdragsrapport, Research report, 2008-08-08)
   English: This study describe the use of HySpex hyperspectral images and QuickBird satellite images for the classification of forest and vegetation in Stor-Elvdal, especially forest and vegetation that are a resource for ...
  • Rådyrprosjektet i Borre : en analyse av innsamlet jaktmateriale og framtidige forvaltningsmuligheter 

   Nilsen, Erlend Birkeland (Oppdragsrapport, Research report, 2008-08-08)
   Norsk: Rådyrprosjektet i Borre (RiB) ble initiert i 1999 som et forsøk på å koordinere og forbedre rådyrforvaltningen i Horten kommune. Siden 1999 har i alt 689 rådyr blitt felt i den ordinære jakta, og av disse er 563 ...
  • Om kvinner og gynekologisk kreft 

   Bekkeli, Liv Helene; Furuberg, Merete (Oppdragsrapport, Research report, 2008-08-13)
   Norsk: Nordisk konferanse: Om kvinner og gynekologisk kreft ble arrangert i februar 2005 på Hamar. 200 pasienter, leger, sykepleiere, fysioterapeuter, radiografer og forskere var samlet på en felles arena. Nøkkelordene for ...
  • C. A. Gottlunds «Folkmängden på finnskogarne» fra 1823 

   Myhrvold, Jan; Persson, Niclas (Oppdragsrapport, Research report, 2008-08-15)
   Vår publisering av Folkmängden på finnskogarne har som mål å tilgjengeliggjøre en hittil ukjent dokumentasjon på kulturen til de skogfinner som innvandret fra Øst-Finland på 1600-tallet. Utgivelsen er del av en lengre ...
  • Elg i Atndalen : beiteskader, kalvefrekvenser, kalveskyting 

   Solbraa, Knut (Oppdragsrapport;03/2009, Research report, 2009)
   Norsk: Sett elg, møkktellinger og beitetrykk indikerer en stor reduksjon av elgtetthet fra 2007 til 2009. Sammen med mange nye furuplanter har dette flerdoblet tilgangen på vinterbeite og ført til at beiteuttaket på furu ...
  • ROS-utredning av fauna i området Renålia, Svultningsåsen ved regulering til fritidsbebyggelse 

   Asmyhr, Lasse; Storaas, Torstein (Oppdragsrapport, Research report, 2009)
   Norsk: I rapporten vurderer vi hvordan en eventuell fritidsbebyggelse i Renålia, Svultningsåsen vil påvirke særlig rein og skogsfugl basert på samtaler, allerede utarbeidde kart og litteratur. Vi har ikke hatt anledning ...
  • Veien til bedre pløying : - en veiledning 

   Mangerud, Kjell (Oppdragsrapport, Research report, 2009)
   All jordarbeiding skal ha som formål å bedre vekstforholda for kulturplantene. Rett utført jordarbeiding er enormt viktig for å få optimal effekt mot rotugras. Pløying legger grunnlag for såbedet og er i seg sjøl et ...