Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorDuserud, Ragnhild
dc.date.accessioned2014-12-18T11:50:26Z
dc.date.available2014-12-18T11:50:26Z
dc.date.issued2014-12-18
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/227792
dc.description.abstractVi lever i en verden med økende behov for mat. Samtidig går store arealer ut av drift hvert år, noe som setter større krav til hvordan det eksisterende jordbruksarealet bør driftes. Jordarbeiding legger et viktig grunnlag for planteproduksjon. Det finnes en rekke ulike varianter for hvordan jordarbeiding kan utføres, og ofte er det mangelfull veiledning fra salgsapparat på dette området. Denne bacheloroppgaven har blitt til på bakgrunn av en ide fra Kverneland Group, om å utarbeide en geologisk jorddatabase. Formålet med en geologisk jorddatabase er å lage et salg- og rådgivningsverktøy, som kobler jord og redskap opp mot hverandre, og gir kunden en anbefaling om hvilket redskap som er det optimale for hans/hennes formål. I denne bacheloroppgaven er det gjort betraktninger rundt et slikt system, og utarbeidet grove skisser på hvordan en geologisk jorddatabase kan bygges opp. Det er trukket fram eksempler på ulike jordklassifiseringssystemer som eksisterer i dag, og trukket fram parametere som vurderes å være aktuelle for en geologisk jorddatabase. En annen viktig del av bachelorarbeidet har vært å intervjue gårdbrukere om deres oppfatninger av redskapskjøp og agronomiens rolle i dette. Etter å ha intervjuet seks gårdbrukere kom det fram at agronomi er et lite prioritert område når gårdbrukere diskuterer kjøp av jordarbeidingsredskap med maskinselgere. Flere avlingsforsøk viser at jordarbeiding har stor innvirkning på avling, noe som indikerer at agronomifokus ved valg av jordarbeidingsredskap er svært viktig. De samme gårdbrukerne ble spurt om deres synspunkter vedrørende en geologisk jorddatabase som salg- og rådgivningsverktøy, noe de aller fleste var svært positive til. Kverneland Groups ide om en geologisk jorddatabase vil ut fra denne bacheloroppgaven å dømme, være et etterspurt produkt. Det er stadig færre gårdbrukere som har landbruksutdannelse, og maskinselgeren står for størsteparten av maskinrådgivningen i landet. Av den grunn vil trolig en geologisk jorddatabase ha en positiv effekt på å øke agronomifokuset og bevisstgjøringen rundt valg av jordarbeidingsredskap i landbruket.nb_NO
dc.description.abstractWe live in a world where the demand for food is on the increase. At the same time, we see great amounts of land remain unused every year, which leads to increasing standards on how the existing agricultural land ought to be managed. The way the soil is managed lays the foundation for crop production. Soil management can be executed in a variety of ways, and quite frequently, one experiences insufficient guidance on the part of the sales force in this area. This bachelor`s thesis is based on the idea from the Kverneland Group, to prepare a geological soil database. The purpose of a geological soil database is to create a sales and advisory tool, linking soil and farm equipment against each other, and give the customer a recommendation about which tools are the optimal for his / her purpose. This bachelor`s thesis also offers reflections on such a system, and presents rough sketches of how a geological soil database can be built up. Examples of different soil classification systems that exist today are illustrated, as well as routed parameters that are considered to be appropriate for a geological soil database. Another important aspect of my work has been interviewing farmers about their perceptions of tool purchases, and the role for the agronomy in this. After interviewing six farmers, it was revealed that agronomy makes for a small priority when farmers discuss the purchase of tillage tools with machine salesmen. It turns out, several crop experiments show that soil management has a major impact on yield, indicating that more focus on agronomy when choosing tillage tools is very important. The same farmers were asked about their views regarding the geological soil database as a sales and advisory tool, which most of them responded to in a positive way. Based on this bachelor`s thesis, Kverneland Group's idea of a geological soil database will be an in demand product. As fewer and fewer farmers have an agricultural education, and machine salesmen account for the majority of farm tools counseling in the country, it is likely that a geological soil database will have a positive effect on increasing the focus on agronomy and awareness in the choice of tillage tools used in agriculture.en
dc.language.isonobnb_NO
dc.titleGeologisk jorddatabasenb_NO
dc.title.alternativeGeological soil databasenb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural science: 400::Zoology and botany: 480nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel