Show simple item record

dc.contributor.authorHimle, Ola
dc.date.accessioned2019-10-22T13:08:18Z
dc.date.available2019-10-22T13:08:18Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2623764
dc.description.abstractMed dagens fokus på miljø og matsikkerheit er det nødvendig å ta i bruk ny teknologi som er utvikla for å effektivisere og rasjonalisere matproduksjonen. Presisjonsjordbruk er eit nøkkelord i teknologi som blir nytta i jordbruket, og det vert stadig meir utstyr som går inn under denne kategorien. Samstundes skjer det ei utvikling av digitale verktøy, som blir nytta i samspel med dette utstyret. Denne oppgåva tar for seg metodar for å overføre tildelingsfiler til John Deere 6130R for å kunne utføre mineralgjødsling med ein Kverneland Exacta CL Geospread. Denne har seksjonskontroll og kan tildele variabel mengde med mineralgjødsel på ein åker. Målet er å avdekke faktorar som kan påverke filoverføring så ein kan senke terskelen for bruk av dette utstyret, og det kan bli meir nytta i Norge. For å kunne avdekke desse faktorane har forfattaren satt seg inn i og skildre kunnskap som omhandlar historie, miljø, marknad, bruk av digitale verktøy og det aktuelle utstyret. Filoverføringa er gjennomført i praksis for å få erfare ulike faktorar som påverkar denne operasjonen. Sjølve filoverføringa bydde på ulike utfordringar. Filtypar og mappestruktur viste seg å vere viktige faktorar for at dette skal fungere utan problem. Det vart kartlagt ulike element som ein må vere klar over når ein skal overføre dei aktuelle filene. Dei ulike aktørane som leverer digitale verktøy har potensiale til å forbetre sjølve filoverføringa til traktoren.nb_NO
dc.description.abstractIn today’s society the focus on environment and food safety is it necessary to take new technology that is develop for more efficient and rationalize food production. Precision agriculture is a key word in this technology and the development of equipment in this category is increasing. With this development it will take more use of digital tools made for support for this equipment. This paper is looking into methods for file transfer of assignments files for variable rate fertilizing with a John Deere 6130R for fertilizing with a Kverneland Exacta CL Geospread. The Geospread can do the variable rate fertilizing in a field. The goal for this paper is to uncover factors that can interfere in the file transfer a lower the limit for this equipment to be used in Norway. In order to uncover these error sources, the author have read up on the topic and described knowledge of history, environment, market, use of digital tools and the equipment used in this paper. The file transfer have been implemented in practice to have the right experience to find these factors. The file transfer itself faced various challenges. File types and folder structure turned out to be important factors for this to go without problem. There was mapped different elements that one must be aware of when one should transfer the relevant files. The various players who provide digital tools have the potential to improve the actual transfer bit to the tractornb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.titleFiloverføring frå Skifteplan og Cropsat til John Deere 6130R for bruk av Kverneland Exacta CL Geospreadnb_NO
dc.title.alternativeFile transfer from Skifteplan and Cropsat to John Deere 6130R for use with Kverneland Exacta CL Geospreadnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record