Show simple item record

dc.contributor.authorKjendalen, Hilde
dc.date.accessioned2020-02-07T08:31:29Z
dc.date.available2020-02-07T08:31:29Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2640161
dc.descriptionMastergradsoppgave i karriereveiledning - dybdenb_NO
dc.description.abstractSammendrag: Denne masteroppgaven forsøker å svare på følgende problemstilling: Hvilken karriereutvikling får stille jenter gjennom erfaringer fra samspillet i klasserommet? To studiespesialiserende klasser og deres kontaktlærere er informantene. Materialet bygger på elevtekster fra 41 elever, flertrinns fokusgruppesamtaler med to jentegrupper og kontaktlærer, i tillegg til individuelle intervjuer med tre jenter og to lærere. Mine funn viser at det å være stille i klasserommet i mange tilfeller handler om utrygghet. Denne utryggheten er ikke ønsket av noen. Det er faglige og sosiale forventninger til å mestre å si noe. Det gir negative konsekvenser ikke å si noe, både faglig og menneskelig. Man får mindre oppmerksomhet og annerkjennelse. Ordvalg og måten ordene blir sagt på har stor betydning for de stille; både ord fra lærere og medelever. Det er et rangsystem på skolen som bygger på kulhet, kjønn og grad av pratsomhet. Fenomenet og menneskene; de stille; får lite oppmerksomhet. Både elever og lærere respekterer dette rangsystemet, de fleste ubevisst. Det er ønskelig fra alles side å få en utvikling faglig og sosialt for alle elever, også for de stille. Både stille og snakkende elever erfarer at lærere som har forståelse, tar hensyn, samtaler, motiverer, bryr seg, er orientert, jobber med problemet og skaper et trygt miljø bidrar til læring og positiv utvikling for stille jenter. Lærere som gnir det godt inn, henger deg ut, utfordrer skikkelig, liksom er sjefen, tror de er morsomme og kule, er uforutsigbare og ikke lar stille elever få oppleve mestring; bidrar til minst læring og utvikling; stille jenter trekker seg tilbake. Å få en ønsket utvikling handler om å bygge det sosiale og relasjoner; bevisstgjøring, gi elever håp og være et forbilde. Mine funn fra materialet ser jeg i forhold til tidligere forskning og teori om stille jenter, karriereutvikling og skolen som utviklingsarena. Karriereteorier forteller at lærende erfaringer påvirker hvilken tro vi opplever i forhold til egen mestring. Egen mestringstro påvirker igjen forventede karriereresultater og våre karrierehandlinger. Tidligere forskning viser at skolens ansatte i stor grad videreformidler en tradisjonell kjønnssosialisering. Kvinner utvikler karriere mer i relasjoner enn menn gjør. Dersom lærende erfaringer fra samspillet og relasjonene i klasserommet er negative, er det derfor grunnlag for å forvente negativ påvirkning på karriereutviklingen for stille jenter. Hvis stille jenter opplever positive lærende erfaringer gjennom samspillet i klasserommet, er det grunn til å forvente positiv karriereutvikling. I dette forskningsprosjektet er de krenkende samspillserfaringene mer tydelige enn de anerkjennende erfaringene. Medelevene ser på stille jenter som lite ambisiøse og en stille jentes beskrivelse av framtidsjobben kan se slik ut: Jeg kunne sikkert ha jobba litt sånn med mennesker, da, i barnehage eller gamlehjem eller noe, da er det ikke så mange som bryr seg så veldig mye.nb_NO
dc.description.abstractAbstract: This master thesis attempts to answer the following question: What career development are quiet girls attaining through their experiences of interaction in the classroom? The informants consist of the pupils in two A level classes and their contact teachers. The research material consists of written texts from 41 pupils, two multi-stage focus groups with girls and their contact teacher, in addition to individual interviews with three girls and two teachers. My findings show that staying quiet in the classroom in many instances is related to insecurities. These insecurities are not beneficial to any parties. There are subject related and social expectations when it comes to mastering speech in the classroom. There are negative subject related and social consequences for not speaking up in the classroom, resulting in less attention and recognition from teachers and peers. Word choice and how words are uttered have serious consequences for quiet girls when it comes to receiving feedback from both teachers and peers. There is a ranking system in school that is based on perceived coolness, gender, and how talkative you are. The issue in focus and the affected pupils, the quiet ones, have received little attention as both pupils and teachers adhere to this ranking system, mostly unaware. Everybody desires a positive development both in regards to school subjects as well as on the social arena for all pupils, including the quiet pupils. Both quiet and talkative students experience that teachers who show empathy, are considerate, engage in conversation, are caring, has good overview, take issues that arise seriously, and create a safe learning environment contribute to the learning success and positive development of quiet girls. Teachers who are authoritative, pick on and challenge pupils directly, behave in an overly cool way, believe themselves to be amusing, are unpredictable and do not let quiet pupils experience success contribute to a low learning outcome as quiet girls in these circumstances tend to withdraw from being active in the classroom. In order to achieve a desired development for quiet girls, teachers have to successfully manage the social setting, build mutual relations, give students hope, and be a good role model. My findings from the research material at hand is seen in relation to earlier research and theory regarding quiet girls, career development, and the school as an arena of development. Career theories explain that learning experiences affect our self-efficacy. Self-efficacy will in turn affect career aspirations and career choices. Earlier research shows that school employees to a large degree pass on a traditional model of socialization as far as gender roles are concerned. Women develop their careers more with regards to relations than men do. If learning experiences from the classroom are negative, there is therefore a reason to assume that quiet girls may also experience negative influence in regard to their career development. However, if quiet girls have positive learning experiences in the classroom, there is reason to assume that the outcome will be a positive career development. According to this research project, the offensive interactive experiences in the classroom are more prominent than the supportive experiences. Peers view quiet girls as having low aspirations and a quiet girl’s description of her future employment might sound something like this: I would probably be able to work with people in a pre-school setting or an old people’s home, or something similar, since then people wouldn’t care that much.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHøgskolen i Innlandetnb_NO
dc.subjectklassemiljønb_NO
dc.subjectstille jenternb_NO
dc.subjectkarriereutviklingnb_NO
dc.subjectkjønnsforskjellernb_NO
dc.titleDet er fælt å si det, men det er jo et rangsystem på skolen der stille jenter blir dytta tilbake. Om stille jenters karriereutvikling i klasserommetnb_NO
dc.title.alternativeIt is difficult to admit, but there is a ranking system in school where quiet girls are pushed back. Concerning the career development of quiet girls in the classroomnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200nb_NO
dc.source.pagenumber107nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record