Show simple item record

dc.contributor.authorSolbjørg, Erik
dc.date.accessioned2020-07-08T14:11:48Z
dc.date.available2020-07-08T14:11:48Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2661465
dc.description.abstractBefolkningen i Norge, og store deler av verden stiger. Matproduksjonen må opprettholdes og økes, med større enheter må teknologi og kunnskap tas i bruk. Presisjonslandbruk og presisjonsutstyr er en måte og øke matproduksjonen på. Kunne utnytte arealer til det maksimale, og få mest mulig ut av innsatsfaktorene man tilfører produksjonen. Denne oppgaven ser på nøyaktighet og avvik mellom såmaskindragene. Gjennom autostyring med to ulike korreksjonssignaler, og med manuell styring av traktoren vil dette bli testet. RTK og EGNOS – korreksjonssignal med ulik presisjon og nøyaktighet. Det benyttes en Fendt 516 S4, med Väderstad Rapid 300c slept såmaskin. Her vil nøyaktighet og avvikene mellom de tre styresystemene bli testet i forsøksfelt, for å se om presisjonsutstyret har den effekten leverandører og selgere reklamerer for. All gjennomføring og organisering av førsøksfeltene er gjort av forfatteren. To separate felt innenfor samme jorde, et med økende sidehelling i forhold til AB – kjørelinjene. Seks såmaskindrag per styresystem, samme kjørelinje brukt ved autostyring for begge forsøksfeltene. Målt avviket fra grønn plante til grønn plante mellom sådragene, trukket fra radavstanden. 15 målinger per styresystem, til sammen 30 per styresystem for begge feltene. RTK med gjennomsnitt på 3,4 cm avvik for begge forsøksfeltene. EGNOS med 5,90 cm og manuell med 5,93 cm i gjennomsnitt, da også for begge feltene. Deles resultatene opp, blir forskjellene mere synlig og ingen med klart best resultat. Type styresystem har en effekt på nøyaktigheten og avviket mellom dragene, det er også en sammenheng mellom type styresystem og sidehelling. Sidehelling gir ingen signifikat effekt, men graden av sidehelling påvirker forskjellen mellom styresystemene. Produksjon og bruksområde må veies opp mot gevinstene av presisjonsutstyret. Et større fokus på innstillinger, kan være vel så viktig som økt nøyaktighet på GNSS – systemet. GNSS på redskapet vil kunne ta hånd om noen av faktorene avvikene kan kommer fra.en_US
dc.description.abstractThe population in Norway and over big parts of the world are rising. The food production must be maintained and increased, with larger unit’s technology and knowledge must be used. Precision farming and precision equipment is a possibility to increase food production. Be able to utilize the area to the maximum and produce the most out of the input factors. This task looks at accuracy and deviation between track to track when sowing. This will be tested through auto-steering with two various correction signals, and with manual steering of the tractor. RTK and EGNOS - correction signal with different precision and accuracy. A Fendt 516 S4 is used, with Väderstad Rapid 300c towed seeding drill. Accuracy and the deviation between the three control systems will be tested in the test fields, to see if the precision equipment has the effect the sellers advertise. All implementation and organization of the test fields is done by the author. Two separated test fields within the same area, and one with increased side slope in relation to the AB - lines. Six seed drill lines per control system, the same AB - line used in auto-steering for both test fields. Measured deviation from green plant to green plant between the tracs of det seeding drill, subtracted the seedrow spacing. 15 measurements per control system, 30 together for both fields. RTK with average of 3.40 cm deviation for both test fields. EGNOS with 5.90 cm and manual with 5.93 cm average, also for both test fields. If the results are split up, the difference becomes more visible and no one with the clearest best result. The type of control system has an effect in accuracy and deviation between track to track, there is also a connection between the type of control system and the side slope. Side slope gives no significant effect, but the degree of side slope affects the difference between the control systems. Production and application must be weighed against the gain of precision equipment. A greater focus on settings may be as important as the accuracy on the GNSS - system. GNSS on the implement will be able to handle some of the factors the deviation could come from.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectsåingen_US
dc.subjectsådragen_US
dc.subjectstyresystemen_US
dc.subjectFendt 516en_US
dc.subjectVäderstad Rapid 300cen_US
dc.titleBedre nøyaktighet ved såing og mindre avvik mellom sådragene, med tre ulike styresystemer med Fendt 516 og Väderstad rapid 300cen_US
dc.title.alternativeBetter accuracy by sowing and less deviation between track to track when sowing, with three different controlling systems, with Fendt 516 and Väderstad Rapid 300cen_US
dc.typeBachelor thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Landbruks- og Fiskerifag: 900::Landbruksfag: 910en_US
dc.subject.nsiVDP::Landbruks- og Fiskerifag: 900::Landbruksfag: 910::Landbruksteknologi: 916en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record