Show simple item record

dc.contributor.advisor
dc.contributor.authorKarianne Opsahl
dc.date.accessioned2023-04-24T16:11:46Z
dc.date.available2023-04-24T16:11:46Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.inn:inspera:109713146:31197774
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3064650
dc.description.abstractNorsk sammendrag Målet med denne masteroppgaven var å undersøke hvordan et designprosjekt kan bidra til fysisk aktiv læring for en klasse på 3. trinn. For å undersøke dette fikk jeg være med på en skole der det ble laget design og aktiviteter til dette designet. I denne studien har jeg valgt tre ulike fokusområder. Det første gikk på hvilke oppfatninger læreren hadde om fysisk aktiv læring, det andre gikk på hvordan fysisk aktiv læring kan tilrettelegges. Til slutt så jeg på hva som karakteriserer elevenes bruk av designet som er utarbeidet. For å svare på problemstillingen valgte jeg en kvalitativ tilnærming, der jeg benyttet meg av intervju og observasjon til å samle inn datamateriale. Det ble gjennomført et semi-strukturert dybdeintervju av læreren på 3.trinn, og jeg observerte 4 økter med bruk av designene. For å analysere intervjuet har jeg brukt tematisk analyse. Observasjonene ble filmet, og dette videomaterialet dannet utgangspunkt for analysen. Resultatene tyder på at det er visse elementer som er avgjørende for å integrere fysisk aktiv læring i matematikkundervisningen. Blant annet er det viktig at lærerne må reflektere over muligheter, begrensinger og organisering når fysisk aktiv læring skal brukes i matematikkundervisningen. Samtidig er det viktig at det er laget et miljø som tilrettelegger for en slik type undervisningsmetode. Det ser ut til at viktigheten av fysisk aktiv læring i undervisningen er kjent i skolen, men funnene viser at det å øke kunnskapen og vise til den positive effekten som denne undervisningen kan bidra til er viktig. For at dette skal være en undervisningsmetode som skal bli regelmessig brukt, er det også lurt å sette dette i et satt system og inn i planen for organiseringen av undervisningen. Nøkkelord: Kroppslig læring, fysisk aktiv læring, matematikk, kropp og bevegelse
dc.description.abstractEngelsk sammendrag (abstract) The aim of this master thesis was to investigate how a design project can help to include physical learning into everyday life, and at the same time how this can contribute to learning at the 3rd stage thar is part of a design project. And because of that, I got to join a school where designs and activities were made for this design. In this study, I will present my focus areas. I chose to have three different focuses, the first was the teacher´s beliefs about physically active learning, second was on how physically active learning can be facilitated and finally what characterizes the students use of the design that has been developed. To answer the research question, I chose a qualitative approach, where I used interview and observation to collect data. It was conducted semi-structured interviews of one teacher in 3rd grade, and observation in four teaching lessons. To analyze the interview, I used the thematic analyze. The observations that I used, was filmed with a camera, so this films is video analyzed. The results show some elements thar are crucial for integrating physically active learning into mathematics teaching. Among other things, it is important that teachers must reflect on opportunities, limitations, and organization when physically active learning is to be used in mathematics teaching. At the same time, it is important that an environment has been created that facilitates such a type of teaching method. It seems that the importance of this teaching is known in schools, but the results show the importance of increasing knowledge and point out the positive effect that this teaching can contribute to. In order for this to be a teaching method that will be used regularly, it is also important that it is included in a system and in the plan for organization of the teaching. Key words: Embodied learning, physically active learning, mathematics, body and movement.
dc.languagenob
dc.publisherInland Norway University
dc.titleEn kvalitativ undersøkelse om fysisk aktiv læring i matematikk på 3.trinn.
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record