Show simple item record

dc.contributor.advisor
dc.contributor.authorLevy, Elisabeth Øhra
dc.date.accessioned2023-04-24T16:11:47Z
dc.date.available2023-04-24T16:11:47Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.inn:inspera:109713146:85215142
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3064651
dc.description.abstractOppgavens tittel: Matematikklæreres kartlegging av tidlige numeriske ferdigheter i starten av 1.klasse. Formål og problemstilling: Formålet med oppgaven er å bidra til innsikt i kartleggingspraksis blant lærere som underviser i matematikk på 1. trinn. Oppgaven retter seg mot kartlegging av tidlige numeriske ferdigheter, og har følgende problemstilling: Hva er praksis blant matematikklærere i en norsk kommune for å kartlegge elevers tidlige numeriske ferdigheter i starten av 1. klasse? Metode: Studien er en casestudie med elementer fra både kvalitativ og kvantitativ forskningstilnærming. Datainnsamling har blitt gjennomført ved bruk av spørreskjema. Av 22 inviterte matematikklærere i en kommune på Østlandet, var det elleve som svarte. Svar fra undersøkelsen har blitt tolket kvalitativt, og analysearbeidet er gjort manuelt. Deler av resultatene er presentert grafisk ved bruk av Excel. Hovedfunn: Undersøkelsen viser at et flertall av lærerne kartlegger noen av sine elevers tidlige numeriske ferdigheter. Det vanligste er å ha gjennomført kartlegginger to til fire ganger i løpet av de fem første månedene av skoleåret. Tidspunkt for første, eller eneste, kartlegging varierer fra september til november. Én respondent har oppgitt å kartlegge alle elevene månedlig. De tidlige numeriske ferdighetene flest lærere kartlegger er telling, elevenes forståelse for relasjoner mellom tall og deres kjennskap til tallsymbolene og mengdene de representerer. Matematikklærerne kartlegger elevene fordi de ønsker å vite noe om status nå og/eller at man skal planlegge og tilpasse videre undervisning. Alle respondentene som kartlegger bruker alltid eller av og til informasjonen de får fra kartlegginger til å tilpasse undervisning og læringsstøtte til den enkelte elev. Det er også noen som ikke kartlegger elevene i det hele tatt. Årsakene til dette varierer. Skolens praksis, at man ikke har rukket det og at det er for tidlig er svar fra respondentene.
dc.description.abstractTitle: Mathematics teachers’ assessment of early numeracy skills in the beginning of 1st grade. Purpose and research question: The purpose of this study is to give insight in how first grade mathematics teachers assess their students. The study is focused on early numeracy skills, and the research question is: What is practice among mathematics teachers in a Norwegian municipality regarding assessing students early numeracy skills in the beginning of 1st grade? Method: This study is a case study with elements from both qualitative and quantitative research approach. Data has been collected using a questionnaire. Out of 22 invited mathematics teachers from a municipality located in the eastern part of Norway, eleven responded. Answers have been interpreted qualitatively, and the data analysis was conducted manually. Parts of the results are presented grafically using Excel. Main results: The study shows that a majority of the teachers assess some students’ early numeracy skills. The most common is to have completed assessments between two and four times during the first five months of the school year. Timing of the first, or only, assessment varies between September and November. One respondent assessed all his/her students monthly. The most commonly assessed early numeracy skills are counting, the students understanding of relations between numbers and their knowledge about number symbols and the quantities they represent. Mathematics teachers assess their students because they want to know something about present status and/or that they are going to plan and customize further teaching. All respondents who assess always or sometimes use information from the mapping to customize teaching and give support to the individual student. Also, there are some respondents who do not assess any students. The reasons for this vary. The schools practice, that they haven’t found the time and that it is too early are answers from these respondents.
dc.languagenob
dc.publisherInland Norway University
dc.titleMatematikklæreres kartlegging av tidlige numeriske ferdigheter i starten av 1. klasse
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record