Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisor
dc.contributor.authorHaugen, Mari Kvisberg
dc.date.accessioned2023-04-24T16:11:48Z
dc.date.available2023-04-24T16:11:48Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.inn:inspera:109713146:32236569
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3064652
dc.description.abstractNorsk sammendrag Temaet for denne masteroppgaven er leselyst på barneskolen. Temaet ble valgt på bakgrunn av at tidligere forskning som er gjort på lesing, viser at det er en tydelig sammenheng mellom leseferdighetene til elevene og opplevelsen av leselyst. Jeg ville gjennom oppgaven se på hvordan lærere på barneskolen jobber med leselyst i klasserommet. For å kunne finne ut hvordan de jobber med leselyst, var det derfor nødvendig å se på hvordan de jobbet med lesing, da lesing og leselyst er nært knyttet sammen. Problemstillingen for oppgaven er «Hvordan jobber lærere med leselyst på barneskolen?» For å kunne svare på denne problemstillingen utarbeidet jeg i tillegg to forskningsspørsmål 1) Hvordan arbeider lærere med leselyst? 2) Brukes det forskjellige arbeidsmåter i arbeidet med leselyst på småtrinn og mellomtrinn? Siden hovedfokuset i oppgaven var å finne ut hvordan lærere jobber med leselyst, var jeg også nysgjerrig på å se hvordan de jobbet med lesing generelt i klasserommet, da man ikke kan jobbe med leselyst uten å jobbe med lesing generelt. Jeg ville derfor vite hva fokuset i leseopplæringen var, hva slags arbeidsmåter de brukte, hvordan de fysiske rammene i klasserommet spilte inn på leselysten, hvilke variasjoner i leseferdigheter som befant seg i elevgruppene og hvordan de vektla leselyst i undervisningen. På bakgrunn av at jeg ville se om det var noen forskjeller i hvordan de jobbet med leselyst på småtrinn og mellomtrinn, valgte jeg derfor å intervjue seks lærere, tre fra småtrinnet og tre fra mellomtrinnet for å finne svar på problemstillingen. Jeg valgte å bruke kvalitativ metode, der jeg gjennomførte intervjuer på deltakerne i studien. I etterkant av intervjuene transkriberte jeg intervjuene, før jeg deretter analyserte dataene ved hjelp av deskriptiv og in-vivo koding, for å kunne sortere ut funn som var relevante for å finne svar på problemstillingen. Etter å ha gjennomført forskningsprosjektet, har jeg funnet svar på problemstillingen jeg hadde utarbeidet i forkant. Deltakerne i prosjektet har gitt gode svar på hvordan de jobber med lesing, og hvordan de legger til rette for og arbeider med leselyst i dette arbeidet. Arbeidsmåtene deltakerne bruker varierer ut ifra hvilke variasjoner de har i elevgruppa, og om de jobber på småtrinnet eller mellomtrinnet. Alle deltakerne er enige i at leselyst er viktig, og at det handler om å ha lyst til å lese. De legger vekt på leselyst i undervisningen ved å velge gode tekster og bøker til undervisningen og ved å hjelpe/lære opp elevene i å selv velge riktig bøker, som er tilpasset deres nivå og interesser, for å gi elevene gode erfaringer og opplevelser i forbindelse med lesing.
dc.description.abstractEngelsk sammendrag (abstract) The topic for this thesis is reading engagement in elementary school. The topic was chosen based on that previous research that has been done on reading, which shows a clear connection between the students’ reading skills and the experience of reading engagement. Through the thesis I wanted to investigate how teachers in elementary school works with reading engagement in the classroom. To be able to find out how they work with reading engagement, it was necessary to look at how they work with reading, because reading and reading engagement is closely related. The overarching question for this thesis is: “How does teachers work with reading engagement in elementary school?” To be able to answer this overarching question I created two research questions: 1) How does teachers work with reading engagement? 2) Do they use different learning activities while working with reading engagement in 1-4th grade and 5-7th grade? Since the main focus in the thesis was to find out how teachers works with reading engagement, I was also curious to see how they worked with reading in general in the classroom, because you can not work with reading engagement without working with reading in general. Therefore, I wanted to know what the focus in the training of reading skills, what kind of learning activities they used, how the material frames in the classroom reflected on reading engagement, what kind of variations the students had in reading skills and lastly how they emphasized reading engagement in their teaching. Based on my interest on investigating if there were any difference in the way they worked with reading engagement in 1-4th grade and 5-7th grade, I chose to interview six teachers, three who worked in 1-4th grade and three who worked in 5-7th grade to be able to find an answer to the overarching question. I chose to use a qualitative method, where I interviewed the participants in the study. After the interviews, I transcribed the interviews, after which I analyzed the data material by using descriptive and in-vivo coding to be able to sort out the findings that were relevant to find an answer to the overarching question. After I have completed the research project, I have found an answer to the overarching question. The participants in the project have given good answers to how they work with reading and also how they facilitate and work with reading engagement in learning the students reading skills. The learning activities the participants use, varies from the different variations in their class, and also whether they worked on 1-4th grade or 5-7th grade. All the participants agree on the importance of reading motivation, and that it is all about wanting to read. They emphasize reading motivation in their teaching by choosing good texts and books for the teaching activities and by helping the pupils to choose the right kind of books themselves, that is adapted their reading level and their interests, in order to give the pupils good experiences connected to reading.
dc.languagenob
dc.publisherInland Norway University
dc.titleArbeid med leselyst på barneskolen.
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel