Show simple item record

dc.contributor.advisor
dc.contributor.authorVikøren, Ida
dc.date.accessioned2023-07-07T16:10:14Z
dc.date.available2023-07-07T16:10:14Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.inn:inspera:136491409:37700327
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3077174
dc.description.abstractDenne masteroppgaven fokuserer på å skaffe innsikt i læreres forståelse av begrepet lek, og hvordan de kan bruke leken for å opprettholde kontinuiteten i overgangen fra barnehagen til barneskolen. Ut fra dette ble denne problemstillingen formulert: «Hvordan forstår lærere lek, og hvordan kan lek brukes for å sikre kontinuitet fra barnehagen?». Da problemstillingen er todelt, ble det også utformet to forskningsspørsmål som skal hjelpe i å besvare problemstillingen. Forskningsspørsmålene lyder «Hvordan forstår/tolker lærere begrepet lek?» og «Hva kan leken bidra med/til i skolen for elevene?». Hovedmålet med masteroppgaven var å finne svar på forskningsspørsmålene for så å drøfte om disse svarene kunne gi et svar på problemstillingen. Gjennom en kvalitativ tilnærming i forskningen ble det utført individuelle, fenomenologiske intervjuer med tre lærere. Intervjuene ble videre kvalitativ analysert, med en induktiv tilnærming, hvor relevante sitater ble valgt ut, og videre ble koder identifisert, som til slutt ble sortert etter overordnede temakoder. Masteroppgavens viktigste funn når det kom til lærernes forståelse av begrepet lek, var at lærerne individuelt har en vid forståelse av leken, og denne forståelsen går også i dybden av lekbegrepet. De viktigste funnene når det kom til leken tilknyttet kontinuitetene var at leken kan bidra til å opprettholde kontinuitetene ved barns overgang fra barnehagen til barneskolen. Hvor leken da bidrar på ulike måte innenfor hver av kontinuitetene.
dc.description.abstractThis master’s thesis, with the title “Play as a Method of Maintaining Continuity in the Transition from Kindergarten to First Grade”, focuses on gaining insight into teachers’ understanding of the concept of play, and how they can use play to maintain the continuity during the transition from kindergarten to primary school. Based on this, a thesis question was designed: “How to teachers understand play, and how can it be used to ensure continuity from kindergarten?”. As the thesis question is twofold, tow research questions were designed to help in answering the thesis question. The research questions read “How do teachers understand/interpret the concept of play?”, and “What can play contribute with for the pupils in school?”. The main goal of the master’s thesis was to find answers to the research questions, and then discuss whether these answers could provide an answer to the thesis question. Through a qualitative approach during the research, individual, phenomenological interviews were carried out with three teachers. The interviews were then analyzed, with an inductive approach, where relevant quotes were selected, and codes were identified, which were finally sorted according to overarching theme codes. The most important findings relating to the teachers understanding of the concept of play, was that the teachers individually have a broad understanding of play, and this is also a deep understanding of the concept of play. The most important findings related to play in relation of the continuities, was that play can help in maintaining the continuities during children’s transition from kindergarten to primary school. Where play can contribute in different ways within each continuity.
dc.languagenob
dc.publisherInland Norway University
dc.titleLek som opprettholder av kontinuiteter i overgangen fra barnehagen til førsteklasse
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record