Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisor
dc.contributor.authorJarstadmarken, Marte
dc.date.accessioned2023-07-07T16:10:24Z
dc.date.available2023-07-07T16:10:24Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.inn:inspera:136491409:95588990
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3077176
dc.description.abstractDenne masteroppgaven er skrevet i grunnskolelærerutdanningen 1-7 ved Høgskolen i Innlandet 2023. En sentral del av dette studiet er å lære om den første- og andre leseopplæringen. Min egen arbeidspraksis har gjort meg oppmerksom på hvor viktig denne opplæringen er for elevene sin fremtid, både faglig og sosialt. Denne masteroppgaven har som intensjon å få innsikt i hvordan lærerne på barnetrinnet kan legge opp leseopplæringen for å skape motivasjon og mestring, for lesing. Det empiriske materialet omfatter individuelle intervju med fire lærere ved to ulike barneskoler. Resultatene i undersøkelsen har blitt analysert og tolket i lys av følgende teoretiske referanseramme: Teori om leseopplæringen, motivasjonsteori og teori om tilpasset opplæring. Analysen ble organisert under seks hovedkategorier: betydning av tilpasning, mestring og motivasjon, lesemotivasjon i den første- og andre leseopplæringen, betydningen av ytre motivasjon, betydningen av ulike opplegg, betydningen av struktur og betydningen av miljø. Studien viser at når elevene får tilpassede oppgaver, varierte undervisningsopplegg og engasjerende lesetekster og oppgaver, bidrar det til økt motivasjon og mestring når det gjelder lesing. Empirien viser at alle lærerne er opptatt av å gi elevene oppgaver etter deres mestringsnivå, for å skape god lesemotivasjon. Videre viser empirien at strukturen i klasserommet og relasjonene mellom elev og lærer er viktige faktorer innenfor dette arbeidet.
dc.description.abstractThe following document is a master's thesis in the teacher training school for primary school teachers 1-7 at Høgskolen i Innlandet 2023. The purpose and background of this study is the first and second period of learning how to read. My own work placement has made me aware of how important this training is for the pupil’s future, both academically and socially. The intention of this experience thesis is to find out how the teachers, at the primary level should arrange the reading tutorial, to encourage motivation and the feeling of mastery experience within the subject of Norwegian, and in particular in reading. The empirical material is based on individual interviews with four teachers at two different primary schools. The results of the survey have been analyzed and interpreted through the following theoretical frame of reference: In conjunction with theory about reading education, further with motivation theory and theory about adapted education. The analysis was organized under six main categories: importance of adaptation, coping and motivation, readingmotivation in the first and second period of learning how to read, the importance of external motivation, the importance of different schemes, the importance of structure and the importance of environment. The study shows that when pupils are given adapted tasks, varied teaching plans, motivating texts and tasks, they encourage better motivation and will experience a highet level of mastery in reading. Empirical evidence shows that all teachers are concerned about giving pupils tasks according to their mastery level, in order to create good reading motivation. Empirical evidence shows that the relationship between the teacher and the pupil are very important factors to succeed with this work.
dc.languagenob
dc.publisherInland Norway University
dc.title"Jeg kan lese!" En kvalitativ studie av fire læreres oppfatning om betydningen av lesemotivasjon og tilpasset opplæring i den første- og andre leseopplæringen.
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel