Show simple item record

dc.contributor.advisor
dc.contributor.authorEngen, Hanne Kristin
dc.date.accessioned2023-07-08T16:10:28Z
dc.date.available2023-07-08T16:10:28Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.inn:inspera:136491409:36254500
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3077257
dc.description.abstractMed utgangspunkt i at fådelte skoler er utsatt for å bli lagt ned til fordel for større skoler i Norge, har jeg valgt å utføre en kvalitativ studie der jeg har beveget meg ut i disse skolen med et åpent blikk for å utforske hvordan lærere arbeider med lese- og skriveundervisningen. Gjennom observasjoner og intervjuer av norsklærere som arbeider på fådelte skoler, har jeg i denne studien belyst hvilke pedagogiske og organisatoriske praksiser som karakteriserer lese- og skriveundervisningen. For å svare på dette har jeg tatt utgangspunkt i hvordan lærere planlegger, organiserer og gjennomfører undervisningen, hvilke fellestrekk som går igjen i praksisfellesskapet ved fådelte skoler og hva som kan tolkes som utfordringer og muligheter ved fådelte skoler som organiseringsmåte. Mine funn viser at lese- og skriveundervisningen på fådelte skoler karakteriseres av samarbeid blant eldre og yngre elever i den aldersblandede klassen, som fører til både faglig og sosial læring. Samtidig er undervisningen veldig variert, i form av å benytte uteskole og stasjonsundervisning som organiseringsmåte. På denne måten får elevene arbeide på sitt nivå slik at aldersspennet i gruppen ikke skaper hierarki mellom elevene. Når det kommer til praksisfellesskapet, er det en kultur blant lærere på fådelte skoler å være spontane når de planlegger, organiserer og gjennomfører undervisning, noe som henger sammen med at det er få lærere som arbeider på slike skoler og at det er få elever i hver klasse. Det lave elevtallet gir også utfordringer, spesielt når det kommer til det sosiale, men det fører også til muligheter gjennom at lærere kjenner alle elevene sin godt og det gir dermed lærere på fådelte skoler et fortrinn når det kommer til å tilpasse undervisningen og gjøre individuelle tilpasninger.
dc.description.abstractConsidering the fact that schools with mixed-age classes are prone to being closed in favour of larger schools in Norway, I have chosen to carry out a qualitative study on how teachers who work at schools with mixed-age classes, work with teaching reading and writing. This study highlights the pedagogical and organisational practices that characterise the teaching of reading and writing through observations and interviews of Norwegian teachers who work in schools with mixed-age classes. I have taken planning, organisation, implementation of teaching, common features that occur at schools with mixed-age classes and how challenges and opportunities can be interpreted into consideration in my study. The findings show that the teaching of reading and writing at schools with mixed-age classes is characterised by cooperation between older and younger students, which leads to both subject and social learning. At the same time, the teaching is varied, such as the use of outdoor school and station work as organisational approaches. Through the different organisational approaches, the students get to work on their level, preventing hierarchy between the students. The culture among the teachers at schools with mixed-age classes is characterized as being spontaneous while planning, organizing, and carrying out the lesson, which is connected to the fact that there are few teachers working in such schools, and that there are few students in each class. The low number of students presents challenges, especially related to the social aspect, but the relationship teachers develop with their students is beneficial. In addition, as teachers know all their students well, allows the teachers who work at schools with mixed-age classes an advantage in regard to adapting the teaching and making individual adaptions.
dc.languagenob
dc.publisherInland Norway University
dc.titleLese- og skriveundervisning i norskfaget på fådelte skoler: Hvilke pedagogiske og organisatoriske praksiser karakteriserer lese- og skriveundervisningen i norskfaget i møte med muligheter og utfordringer ved fådelte skoler?
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record