Show simple item record

dc.contributor.advisor
dc.contributor.authorOdden, Ellen Lysen
dc.date.accessioned2023-07-18T16:11:02Z
dc.date.available2023-07-18T16:11:02Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.inn:inspera:136491409:37683731
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3079813
dc.description.abstractTemaet for denne masteravhandlingen er relasjonskompetanse sett fra lærernes ståsted. Den overordnede problemstillingen for avhandlingen er spørsmålet om hvordan lærere erfarer at hjem-skole-samarbeidet påvirker elevens psykiske helse. Det er undersøkt hvilke erfaringer lærere har med relasjonskompetanse. Videre er det sett på hvordan dette påvirker hjem-skole-samarbeidet når det gjelder elever med sosiale og emosjonelle vansker, og i forhold til elevens psykiske helse på mellomtrinnet. Studien har et kvalitativt forskningsdesign med en fenomenologisk tilnærming til datamaterialet. Individuelle intervjuer med tre lærere er benyttet for å utforske opplevelser og erfaringer hos pedagoger i mellomtrinnet. Avhandlingens rammeverk er systemteori. I lys av Bronfenbrenner (1979) sin bioøkologiske modell utforskes sider ved lærerens relasjonskompetanse som forstås å virke inn på lærerens arbeid med hjem-skole-samarbeidet og elevens psykiske helse. Avhandlingens funn drøftes i forhold til prosesser og faktorer i ulike system, og det ses nærmere på hvordan disse påvirker hverandre. Datasamlingen analysert ut fra fire temaer: - Fagkompetanse - Støtte/system - Rammer - Utfordringer Avhandlingens funn viser at lærere opplever at de mangler faglig kompetanse om hjem-skole-samarbeidet, og generell støtte og retningslinjer fra skoleledelsen. Lærerne erfarer at støtte fra kollegaer, et godt samarbeid med hjemmet og en god relasjon er med på å legge til rette for et godt hjem-skole-samarbeid. Videre viser funnene at det er særlige utfordringer i møte med mangfoldige foreldregrupper, flerspråklige foreldre, utfordrende temaet og varierende støtte fra hjemmet. Lærere erfarer at det er manglende føringer og retningslinjer for arbeidet med hjem-skole-samarbeidet og psykisk helse. Dette medfører behov for en tydeligere gjensidig avklaring av ansvar og innhold mellom partene. Informantene er helt tydelige på at de ønsker et fundament for retningslinjer, kompetanse og erfaringer mellom lærerne i samråd med ledelsen.
dc.description.abstractThe theme for this thesis is relational competence from the teachers' point of view. The overarching issue for the thesis is the question of how teachers experience that the home-school collaboration affects the pupil's mental health. It has been investigated what experiences teachers have with relational competence. Furthermore, it has been looked at how this affects the home-school cooperation when it comes to pupils with social and emotional difficulties, and in relation to the pupil's mental health at primary school. The title of this thesis is: Relationship building and pupils mental health. A qualitative study on teachers experiences from the home-school collaboration. This study applied a qualitative methodology, using a phenomenological approach to the data material. Individual interviews with three teachers have been used to explore the experiences of primary school teachers. The theoretical framework for this studiy is systems theory. Bronfenbrenner’s (1979) bioecological model has been used in discussing how teacher's relational competence affect cooperation and the pupil's mental health. The findings are discussed in relation to processes and factors in different systems, and a closer look at how these affect each other. The data collection analyzed based on four themes: - Professional knowledge - Support/system - Frames - Challenges The findings show that teachers feel that they lack professional competence about home-school collaboration, and general support and guidelines from the school management. The teachers have experienced that support from colleagues, good cooperation with home and a good relationship help to facilitate good home-school cooperation. Furthermore, the findings show that the teacher’s find it challenging when facing a diverse group of parents, multilingual parents, challenging topics, and varying support from home. Teachers experience that there is a lack of guidance and guidelines for work with home-school cooperation and mental health. This entails a need for a clearer mutual clarification of responsibility and content between the parties. The informants are quite clear that they want a foundation for guidelines, competence and experience between the teachers in consultation with the management.
dc.languagenno
dc.publisherInland Norway University
dc.titleRelasjonsbygging og elevers psykiske helse. En kvalitativ studie om læreres erfaringer fra hjem-skole-samarbeidet.
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record