Show simple item record

dc.contributor.advisor
dc.contributor.authorBøgeberg, Mette
dc.date.accessioned2023-11-07T17:10:26Z
dc.date.available2023-11-07T17:10:26Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.inn:inspera:166889923:59122964
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3101203
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractMed erkjennelsen av at skolen fremdeles reproduserer sosiale forskjeller, ønsker jeg å se på hvordan karriereveiledning i grunnskolen kan ha innvirkning på en persons liv, læring og arbeid. I og med at karriere ikke kan predikeres, velger jeg å ta utgangspunkt i en voksen manns livshistorie. Tittelen på oppgaven viser til hvordan han synes han klarte seg fint som barn på tross av en svak sosiokulturell bakgrunn, men som voksen har kjent på manglende verktøy for å håndtere egen karriere. I tre møter med informanten forteller han sin livshistorie, der vi i samkonstruksjon reflekterer over hans karriere. Ut fra hans subjektive opplevelse ønsker jeg å belyse hva sosial rettferdighet innenfor karriereveiledning kan være, og ut fra en praksisnær rollebeskrivelse komme fram til hvilken betydning karriereveiledning kan ha for individet. Oppgaven er et uttrykk for et ønske om å utgjøre en forskjell som karriereveileder. Mine funn viser at karriereveiledning i grunnskolen kan ha betydning for individets liv, læring og arbeid. En tidlig utviklet karrierekompetanse kan blant annet gi verktøy som bidrar til å håndtere brudd og overganger til det beste for eget liv. Selv om skolen har endret seg mye siden informantens tid med tydeligere trykk på karrierelæring og karrierekompetanser, bekrefter funnene teorier der selvbilde og mestring er avgjørende for at læring og utvikling skal finne sted. Ved å vise til ulike faktorer som har fremmet og hemmet informantens læring og utvikling, sett i lys av ulike syn på karriereveiledning, prøver jeg belyse hvordan karriereveiledning i skolen kan utgjøre en forskjell. Blant annet er sosiokulturell bakgrunn av betydning for livsutviklingen til en elev, og oppgaven har som mål å vise hvordan elever med tilsvarende bakgrunn som informanten kan ytes sosial rettferdighet. Med vekt på et sosialkonstruktivistisk vitenskapsperspektiv og det konstruktivistiske paradigmet innenfor karriereveiledning, søker jeg ingen fasitsvar. Jeg håper likevel prosjektet kan bidra til refleksjoner knyttet til behov for karriereveiledning, og ikke minst bevissthet knyttet til utøvelse av egen praksis i et sosialt rettferdighetsperspektiv. Nøkkelord: sosial rettferdighet, utenforskap, anstendig arbeid, sosialkonstruktivistisk vitenskapsteori, konstruktivistisk karriereveiledning, karrierelæring, karrierekompetanse, karriereutvikling, narrativer og emansipatorisk veiledning.
dc.description.abstractAcknowledging that the school system still reproduces social differences, I want to investigate how career guidance in school can impact a person's life, learning and work. Considering that a career cannot be predicted, I choose an adult man's life story as starting point. The title of this master’s thesis refers to his self-concept of doing well as a child, despite his poor socio-cultural background, but as an adult becoming more aware of his lack of tools to manage a career. Through three meetings with the informant, he shares his life story, and we reflect in co-construction on his career. Based on his subjective experiences, I want to shed light on social justice within career guidance, and based on a practical role description, explore the significance career guidance can have for the individual. The thesis expresses the desire to make a difference as a career advisor. My findings show that career guidance in primary school can have an impact on the individual's life, learning and work. An early developed career competence can, among other things, provide tools to better handle breaks and transitions in one’s life. Although school has changed a lot since the informant was young, with greater emphasis on career learning and career skills, the findings confirm theories where self-image and sense of achievement are crucial for learning and development. By pointing to various factors that have promoted and hindered the informant's learning and development, considering different views on career guidance, I try to shed light on how career guidance in school can make a difference. Socio-cultural background is, among other things, important for the development of a pupil, and this thesis aims to show how pupils with equivalent background as the informant can be granted social justice. Emphasizing a social constructivist science perspective and the constructivist paradigm within career guidance, I am not looking for fixed answers. However, I still hope the project can contribute to reflections regarding the need for career guidance and raise awareness of one's own practice in a social justice perspective. Keywords: social justice, exclusion, decent work, social constructivist scientific theory, constructivist career guidance, career learning, career competence, career development, narratives and emancipatory guidance.
dc.languagenob
dc.publisherInland Norway University
dc.title«Fra å være moden som ung, så er man kanskje umoden i dag som voksen» - en livshistorie som belyser karriereveiledning for sosial rettferdighet
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record