Show simple item record

dc.contributor.advisor
dc.contributor.authorPettersen, Selbo, Julie
dc.date.accessioned2024-03-14T17:10:30Z
dc.date.available2024-03-14T17:10:30Z
dc.date.issued2024
dc.identifierno.inn:inspera:196508915:99528225
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3122481
dc.description.abstractI denne masteroppgaven har formålet vært å undersøke det komplekse landskapet av verdier i karrierevalg. Jeg har tatt utgangspunkt i en karrierefortelling som fremkommer i boken Et fritt liv av Simen Tveitereid (2018). Ved å sammenligne verdier som grunnlag for karrierevalg og utfordringene veisøkeren møter i sin karrierevei med verdigrunnlaget for karriereveiledning sikter avhandlingen på å undersøke hvordan karriereveiledning kan imøtekomme veisøkere med ulike karriereveier og verdier. Problemstillingen er “Hvordan fremstår forskjellene mellom verdigrunnlaget for karriereveiledning og det personlige verdigrunnlaget for karrierevalgene som tas av hovedpersonen i Et fritt liv?”. For å besvare problemstillingen har jeg foretatt en analyse av innholdet i boken Et fritt liv (2018) med utgangspunkt i kvalitativ tekstkondenserende metode, og gjennomført en dokumentanalyse med utgangspunkt i funnene. Funnene drøftes opp mot ulike deler av verdigrunnlaget for karriereveiledning. Gjennom denne prosessen har jeg identifisert hvor de personlige verdivalgene i denne konteksten både sammenfaller og kommer i et spenningsfelt med verdigrunnlaget for karriereveiledning. Ved å identifisere utfordringene veisøkeren møter i sitt karrierevalg som utfordrer de delene av formålet med karriereveiledning som er knyttet til samfunnsøkonomiske mål og effektivitet kan diskusjonen bidra til et videre perspektiv i karriereveiledningens rolle. På bakgrunn av dette argumenterer jeg for at sosial rettferdighet, grønn veiledning og helhetlige karriereteorier og modeller bør prioriteres, og at verdigrunnlaget for karriereveiledning bør utvides eller tydeliggjøres for å inkludere et bredere perspektiv på verdier og et helhetlig liv.
dc.description.abstractThe goal of this master's thesis has been to examine the significance and complexity of values in choosing a career. I have utilized a narrative of a career path presented in the book Et fritt liv (2018) by Simen Tveitereid as the basis for the research. By comparing the personal prioritized values underlying the writer's career choices and the challenges he is faced with in his career path, with the foundational values of career guidance, the thesis searches for similarities and differences in values. By comparing values as foundation for career choices and challenges the writer faces in his career with the foundational values of career guidance, the thesis aims to examine how career guidance can help people with different career-paths and values. The research question is “How do the differences between the foundations of values in career guidance and the personal values guiding the career choices of the protagonist in Et fritt liv manifest themselves?”. The research is conducted on an analysis of the book Et fritt liv, using a qualitative text condensation method, in addition to a document analysis based on the findings. The results are discussed in relation to various aspects of the value foundation for career guidance. Through this process, I identified how personal value choices align and intersect with, as well as diverge from the foundation of values for career guidance. By recognizing the challenges the protagonist faces in career decision-making that challenge parts of the objectives and values of career guidance linked to societal economic goals and efficiency, the discussion contributes to a broader perspective on the role of career guidance. Based on this, I argue that social justice, green guidance and holistic career theories and models should be prioritized. Additionally, I propose that the value foundation for career guidance should be expanded or clarified to encompass a broader perspective on values and a holistic approach to life.
dc.languagenob
dc.publisherInland Norway University
dc.titleFrihetens dilemma i karrierevalg: En analyse av Et fritt liv, med fokus på personlige verdier i møte med verdigrunnlaget for karriereveiledning.
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record