• De har millionene, vi har menneskene: en studie av hva som påvirker jobbmotivasjonen til de ansatte i Nei til EU 

   Nylén, Hilde Loftesnes (Student paper, others, 2013)
   Denne oppgaven har til hensikt å finne ut hva som påvirker jobbmotivasjonen til de ansatte i Nei til EU. Undersøkelsen er utført ved hjelp av spørreskjema og dybdeintervjuer. Det kommer tydelig frem at de ansatte i Nei ...
  • Hvordan oppleves utøvd ledelse? 

   Bendiksen, Anne Berit; Haugen, Torkjell; Lie, Bjørg Mari; Ødegård, Anne Kristin S. (Student paper, others, 2013)
   Ledelse kan utøves og oppleves på mange ulike måter, dette har vi fått kunnskap om gjennom vårt studie i organisasjon og ledelse. Vår prosjektoppgave er en del av dette studiet. Formålet med prosjektet er å belyse hvordan ...
  • Hvordan påvirker IA-avtalen lærere i Ørland kommune, og hvilke målbare effekter har den hatt på sykefraværet? 

   Sæther, Eva (Student paper, others, 2012)
   IA – avtalen er en intensjonsavtale inngått mellom partene i arbeidslivet og Regjeringen. IA- avtalens overordnede mål er å forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærvær og bedre arbeidsmiljøet. De fleste lærerne ...
  • ”Konfliktarbeid for linjeledere” 

   Skogeng, Jeanette (Student paper, others, 2011)
   Oppgaven avslutter årstudium i organisasjon og ledelse ved Høgskolen i Hedmark. Ideen til temaet forebygging og håndtering av konflikter kom tidlig i studiet. Vi har vært innom temaet i flere av fagene, men vi har vært i ...
  • Medbestemmelse: Hvordan ledere og tillitsvalgte i Flettfrid kommune påvirket etableringen og organiseringen av NAV kontoret 

   Tørudbakken, Siv; Arnoldsen, Sigmund; Nes, Venke Anny (Student paper, others, 2012)
   Formålet med denne oppgaven var å finne ut om det var mulig å påvirke en stor nasjonal reform lokalt. Spørsmålsstillingen er om og i tilfelle hvordan ledere og tillitsvalgte påvirket etableringen av det lokale NAV-kontoret. For ...
  • "Min dør er alltid åpen" 

   Bakken, Gry; Duenger, Karoline; Pettersen, Marianne (Student paper, others, 2011)
   Målet med denne oppgava er å besvare problemstillingen: Hvordan påvirker mannlig kontra kvinnelig ledelse arbeidsmiljøet i en avdeling? Kan man finne forskjeller og i tilfelle hvilke? Oppgaven vektlegger kommunikasjon ...
  • Motivasjon og arbeidsmiljø i endringsprosesser 

   Kvam, Sophie; Kohmann, Linn (Student paper, others, 2012)
   I denne oppgaven vil vi se nærmere på om de tre store endringsprosessene i høgskoleadministrasjonen ved Høgskolen i Hedmark de siste to årene (omstilling, flytting og potensiell sammenslåing) har påvirket arbeidsmiljøet ...
  • Motivasjon: hvordan beholde gode medarbeidere 

   Auran, Helga Marie (Student paper, others, 2013)
   Denne oppgaven omhandler temaet motivasjon og oppgavens formål er å finne ut hva det er som motiverer medarbeidere til å bli værende i en organisasjon eller en stilling. Problemstillingen er om ansatte med gjennomsnittlig ...
  • Omorganisering og arbeidsmiljø: En studie av hvordan en omorganiseringsprosess påvirker arbeidsmiljøet 

   Kolstad, Martin; Bakken, Åshild; Sandve, Brit Karin (Student paper, others, 2013)
   I denne studien har vi studert tre organisasjoner som har gjennomgått ulike omorganiseringer, for å studere hvilken påvirkning disse omorganiseringene har hatt på arbeidsmiljøet og for å se etter fellestrekk på tvers av ...
  • Trivsel & motivasjon - hvordan påvirker dette arbeidsplassen? : Kvantitativ undersøkelse 

   Furuhaug, Kim Terese; Rømmesmo, Jonny; Uhlving, Øyvind (Student paper, others, 2013)
   Prosjektoppgaven er en empirisk oppgave med teoretisk forankring og har tatt utgangspunkt i å analysere hvordan faktorer ved arbeidsmiljøet hemmer og fremmer trivsel og motivasjon ved en mindre privat bedrift i utkant ...