• Arbeid for alle – en sannhet med modifikasjoner?: Muligheter og begrensninger i forhold til å ansette personer med nedsatt fysisk funksjonsevne i arbeidslivet i Fjellregionen 

   Normann, Bjørg; Eggestad, Liv Guri; Wormstrand, Kari; Riise, Maren (Student paper, others, 2012)
   Norge har et økende behov for arbeidskraft. Deltagelse i arbeidslivet er et av de mest grunnleggende behovene et menneske har for å kunne dekke sine basisbehov og oppleve det sosiale fellesskapet som en jobb kan gi. Å delta ...
  • Avdelingsbefalets motivasjon: hvorfor slutter avdelingsbefal før tiden? 

   Smebye, Arild; Tandstad, Espen; Brustuen, Eystein (Student paper, others, 2013)
   Dette prosjektet er utarbeidet i forbindelse med avsluttende oppgave, i vårt årsstudium i organisasjon og ledelse ved Høyskolen i Hedmark og Studiesenteret.no. Vi har tatt utgangspunkt i pensum fra hele studiet, men ...
  • Digitalisering av NAV – forvaltning sitt brukersystem. Har dette ført til økt Produktivitet og lærdom? «enklere hverdag» 

   Hosarøygard, Ole Petter (Student paper, others, 2012)
   Denne undersøkelsen omhandler hvordan digitalisering av IKT kan ha påvirket til økt produktivitet og lærdom hos de NAV ansatte. Undersøkelsen er basert på intervju av NAV ansatte på et lokalt kontor. Undersøkelsen skal ...
  • Faglig veiledning – en motivasjonsfaktor for det daglige arbeidet i en helseinstitusjon 

   Kollstrøm, Tone O.; Sabbasen, Eli; Fallsen, Anne Lill; Boine, Rita (Student paper, others, 2012)
   Denne prosjektoppgaven er en kvalitativ undersøkelse om faglig veiledning er en motivasjonsfaktor i det daglige arbeidet ved to helseinstitusjoner, hvor den ene praktiserer faglig veiledning og den andre ikke. Vi har ...
  • Ferie – tilsynelatende enkelt og likevel så vanskelig: mellomlederens opplevelse av ferieplanlegging 

   Buer, Yvonne Skarstad; Nilsen, Cecilie; Stenberg, Anne Marie (Student paper, others, 2012)
   Ferieplanlegging i en hierarkisk organisasjon, har vi opplevd som utfordrende og frustrerende. Vi har belyst fenomenet og beskrevet forslag til endringer som gjør ferieplanlegging enklere. Vi fant ingen tidligere studier ...
  • "Gravide i jobb" 

   Guldbækhei, Bente G.; Lånke, Ingrid K.; Larsen, Trine Lise B. (Student paper, others, 2013)
   Temaet for denne prosjektoppgaven er mellomleders rolle i tilretteleggingen for gravide arbeidstakere. Vi har sett på positive og negative sider ved gjennomføring av tiltaket for mellomlederen og hvor mellomledernes fokus ...
  • De har millionene, vi har menneskene: en studie av hva som påvirker jobbmotivasjonen til de ansatte i Nei til EU 

   Nylén, Hilde Loftesnes (Student paper, others, 2013)
   Denne oppgaven har til hensikt å finne ut hva som påvirker jobbmotivasjonen til de ansatte i Nei til EU. Undersøkelsen er utført ved hjelp av spørreskjema og dybdeintervjuer. Det kommer tydelig frem at de ansatte i Nei ...
  • Har ufrivillig deltid innvirkning på jobbtilfredsheten? 

   Pedersen, Hedda; Sletten, Olaug; Næsseth, Laila (Student paper, others, 2013)
   Tittelen og problemstilling på denne oppgaven er: «Har ufrivillig deltid innvirkning på jobbtilfredsheten?». Formålet med den er å se på om de med ufrivillig deltidsstillinger opplever jobbtilfredshet i mindre grad enn ...
  • Hva fremmer jobbtilfredshet og motivasjon hos sykepleiere i kommunehelsetjenesten? 

   Evensen, Hilde; Johnsen, Jon Henry (Student paper, others, 2013)
   Dette er en avsluttende prosjektoppgave på studiet Organisasjon og ledelse ved Høgskolen i Hedmark våren 2013. Å rekruttere og beholde høyt utdannet fagpersonale, deriblant sykepleiere, er en utfordring for mange norske ...
  • Hva motiverer ansatte til nærvær på arbeidsplassen? 

   Tveitane, Edel; Lundberg, Anne Stine; Reistad, Aud Marit (Student paper, others, 2011)
   Problemstillingen i denne prosjektoppgaven er ”Hva motiverer ansatte til nærvær på arbeidsplassen?”. Vi valgte å gjennomføre en kvalitativ intervjustudie av ansatte i helse- og omsorgssektoren. Som mellomledere i Stange ...
  • Hva øker motivasjonen til faglig ytelse hos ansatte på sykehjem? 

   Dybdal, Rita Kristin; Lindby-Aas, Elinor Ann (Student paper, others, 2012)
   Vi er to sykepleiere med lederansvar på sykehjem i Hedmark. En viktig del av vår jobb, er å få hver og en ansatt til å gjøre en så god jobb som mulig. Det er bakgrunn for vår forholdsvis lille studie. Denne oppgaven skulle ...
  • Hvordan bygge godt omdømme i kommunale organisasjoner? 

   Aas, Heidi; Slind, Anne Kristin (Student paper, others, 2011)
   Oppgavens formål og tema er å belyse og undersøke hvordan man kan få til godt omdømmearbeid i kommunale organisasjoner. Vi har tatt utgangspunkt i egen kommune, Selbu kommune, og sett på hvilke utfordringer organisasjonen ...
  • Hvordan ivaretar Forsvarsbygg brukerens behov? 

   Hauge, Lars; Hesthagen, Martin (Student paper, others, 2011)
   Denne oppgaven har tatt for seg problemstillingen hvordan Forsvarsbygg ivaretar brukerens behov. Forsvaret i Østerdal garnison har siden 2007 jobbet med å identifisere og fremme det fremtidige behovet for forlegning til ...
  • Hvordan kan lederen tilrettelegge for at ansatte skal bli gode på klasseledelse? 

   Rostille, Wenche Kristin (Student paper, others, 2012)
   Denne prosjektoppgaven er en empirisk undersøkelse av hvordan skoleleder/rektor tilrettelegger for kompetanseheving på klasseledelse for lærerne. Det empiriske grunnlaget for oppgaven er intervju av to rektorer og to ...
  • Hvordan ledere påvirker organisasjonskultur 

   Irgens, Trygve (Student paper, others, 2012)
   Denne oppgaven har til hensikt å undersøke nærmere hvordan organisasjonskulturen i Hæren påvirkes og skapes fra “starten av”, med fokus på hvordan befalsskoletroppsjefene selv mener at de påvirker og utvikler organisasjonskulturen ...
  • Hvordan oppleves utøvd ledelse? 

   Bendiksen, Anne Berit; Haugen, Torkjell; Lie, Bjørg Mari; Ødegård, Anne Kristin S. (Student paper, others, 2013)
   Ledelse kan utøves og oppleves på mange ulike måter, dette har vi fått kunnskap om gjennom vårt studie i organisasjon og ledelse. Vår prosjektoppgave er en del av dette studiet. Formålet med prosjektet er å belyse hvordan ...
  • Hvordan påvirker IA-avtalen lærere i Ørland kommune, og hvilke målbare effekter har den hatt på sykefraværet? 

   Sæther, Eva (Student paper, others, 2012)
   IA – avtalen er en intensjonsavtale inngått mellom partene i arbeidslivet og Regjeringen. IA- avtalens overordnede mål er å forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærvær og bedre arbeidsmiljøet. De fleste lærerne ...
  • Hvordan påvirker ufrivillig deltid helsepersonalets motivasjon, engasjement og jobbtilfredshet i arbeidet? 

   Tunheim, Tone; Tengesdal, Bjarne (Student paper, others, 2013)
   Fra sammendraget: I prosjektoppgaven for fjerde semester på årsstudium organisasjon og ledelse, har vi sett nærmere på hvordan ufrivillig deltid påvirker arbeidstakers psykologiske tilknytning til arbeidet. Ufrivillig ...
  • IKT modernisering i offentlig virksomhet 

   Wilhelmsen, Arild (Student paper, others, 2011)
   Denne rapporten omhandler hvordan modernisering med IKT kan påvirke de ansattes jobbmotivasjon og læring. Rapporten er basert på en undersøkelse i Vardø kommune våren 2011. Undersøkelsen skal bidra til å danne grunnlag for ...
  • Individet som katalysator for læring i organisasjoner 

   Lihaug, André; Lihaug, Mette; Seierstad, Cecilie Lyngra (Student paper, others, 2013)
   Våren og høsten 2012 gjennomførte Larvik kommune pilotprosjektet ”Velferdsteknologi og kontinuerlig forbedring”. Temaet i oppgaven vår er læring i organisasjoner, og basert på pilotprosjektet har vi jobbet ut fra ...