Recent Submissions

 • Motivasjon: hvordan beholde gode medarbeidere 

  Auran, Helga Marie (Student paper, others, 2013)
  Denne oppgaven omhandler temaet motivasjon og oppgavens formål er å finne ut hva det er som motiverer medarbeidere til å bli værende i en organisasjon eller en stilling. Problemstillingen er om ansatte med gjennomsnittlig ...
 • Opplevelsen av urettferdighet og jobbmotivasjon 

  Bråthen, Trine; Woxvold, Mari (Student paper, others, 2013)
  Dette er en rapport som har sett på hvordan motivasjon påvirker opplevd urettferdighet gjennom lønnsulikhet. Vi har intervjuet ansatte i en kommune som er utsatt for lønnsulikhet innenfor samme yrkesgruppe både i egen ...
 • "Gravide i jobb" 

  Guldbækhei, Bente G.; Lånke, Ingrid K.; Larsen, Trine Lise B. (Student paper, others, 2013)
  Temaet for denne prosjektoppgaven er mellomleders rolle i tilretteleggingen for gravide arbeidstakere. Vi har sett på positive og negative sider ved gjennomføring av tiltaket for mellomlederen og hvor mellomledernes fokus ...
 • Hva fremmer jobbtilfredshet og motivasjon hos sykepleiere i kommunehelsetjenesten? 

  Evensen, Hilde; Johnsen, Jon Henry (Student paper, others, 2013)
  Dette er en avsluttende prosjektoppgave på studiet Organisasjon og ledelse ved Høgskolen i Hedmark våren 2013. Å rekruttere og beholde høyt utdannet fagpersonale, deriblant sykepleiere, er en utfordring for mange norske ...
 • Kan et Spesialistkorps motivere avdelingsbefalet til å bli? 

  Hjelvik, Alf Ove (Student paper, others, 2013)
  Denne prosjektoppgaven er skrevet som en avsluttende del av mitt årsstudium i organisasjon og ledelse ved Høgskolen i Hedemark, avdeling Rena. Jeg har i oppgaven benyttet meg av pensum fra hele studiet, man valgt å fokusere ...
 • Motivasjonsbetingelser i bedriften Vega frisørsalong: faktorer som fremmer og hemmer motivasjon i Vega Frisørsalong 

  Bakken, Unni Kristin (Student paper, others, 2013)
  Dette er en liten studie som er gjennomført ved hjelp av kvalitative intervjuer, utført på Vega frisørsalong hvor jeg selv er ansatt som frisør. Bakgrunn for studien er at jeg selv arbeider som frisør, og har jobben ...
 • Hvordan påvirker ufrivillig deltid helsepersonalets motivasjon, engasjement og jobbtilfredshet i arbeidet? 

  Tunheim, Tone; Tengesdal, Bjarne (Student paper, others, 2013)
  Fra sammendraget: I prosjektoppgaven for fjerde semester på årsstudium organisasjon og ledelse, har vi sett nærmere på hvordan ufrivillig deltid påvirker arbeidstakers psykologiske tilknytning til arbeidet. Ufrivillig ...
 • Hvordan oppleves utøvd ledelse? 

  Bendiksen, Anne Berit; Haugen, Torkjell; Lie, Bjørg Mari; Ødegård, Anne Kristin S. (Student paper, others, 2013)
  Ledelse kan utøves og oppleves på mange ulike måter, dette har vi fått kunnskap om gjennom vårt studie i organisasjon og ledelse. Vår prosjektoppgave er en del av dette studiet. Formålet med prosjektet er å belyse hvordan ...
 • De har millionene, vi har menneskene: en studie av hva som påvirker jobbmotivasjonen til de ansatte i Nei til EU 

  Nylén, Hilde Loftesnes (Student paper, others, 2013)
  Denne oppgaven har til hensikt å finne ut hva som påvirker jobbmotivasjonen til de ansatte i Nei til EU. Undersøkelsen er utført ved hjelp av spørreskjema og dybdeintervjuer. Det kommer tydelig frem at de ansatte i Nei ...
 • Omorganisering og arbeidsmiljø: En studie av hvordan en omorganiseringsprosess påvirker arbeidsmiljøet 

  Kolstad, Martin; Bakken, Åshild; Sandve, Brit Karin (Student paper, others, 2013)
  I denne studien har vi studert tre organisasjoner som har gjennomgått ulike omorganiseringer, for å studere hvilken påvirkning disse omorganiseringene har hatt på arbeidsmiljøet og for å se etter fellestrekk på tvers av ...
 • Team i kommunal sektor 

  Lund, Svein Olav; Raaden, Stine; Stude, Bjørn M. F.; Østlie, Barbro (Student paper, others, 2013)
  Tema for prosjektoppgaven er teamorganisering i kommunal sektor. I oppgaven har vi tatt for oss en teammodell i en kommunal enhet som både er demokratisk og kostnadseffektiv. Ved å se nærmere på hvilke suksesskriterier som ...
 • Individet som katalysator for læring i organisasjoner 

  Lihaug, André; Lihaug, Mette; Seierstad, Cecilie Lyngra (Student paper, others, 2013)
  Våren og høsten 2012 gjennomførte Larvik kommune pilotprosjektet ”Velferdsteknologi og kontinuerlig forbedring”. Temaet i oppgaven vår er læring i organisasjoner, og basert på pilotprosjektet har vi jobbet ut fra ...
 • Har ufrivillig deltid innvirkning på jobbtilfredsheten? 

  Pedersen, Hedda; Sletten, Olaug; Næsseth, Laila (Student paper, others, 2013)
  Tittelen og problemstilling på denne oppgaven er: «Har ufrivillig deltid innvirkning på jobbtilfredsheten?». Formålet med den er å se på om de med ufrivillig deltidsstillinger opplever jobbtilfredshet i mindre grad enn ...
 • Hvordan ledere påvirker organisasjonskultur 

  Irgens, Trygve (Student paper, others, 2012)
  Denne oppgaven har til hensikt å undersøke nærmere hvordan organisasjonskulturen i Hæren påvirkes og skapes fra “starten av”, med fokus på hvordan befalsskoletroppsjefene selv mener at de påvirker og utvikler organisasjonskulturen ...
 • Avdelingsbefalets motivasjon: hvorfor slutter avdelingsbefal før tiden? 

  Smebye, Arild; Tandstad, Espen; Brustuen, Eystein (Student paper, others, 2013)
  Dette prosjektet er utarbeidet i forbindelse med avsluttende oppgave, i vårt årsstudium i organisasjon og ledelse ved Høyskolen i Hedmark og Studiesenteret.no. Vi har tatt utgangspunkt i pensum fra hele studiet, men ...
 • Samhandling i redningsoperasjoner under kriser 

  Hegseth, Siri; Brouwer, Gonda (Student paper, others, 2012)
  Denne prosjektoppgaven belyser samhandling i redningsoperasjoner under kriser. For å få svar på problemstillingen har vi benyttet organisasjonsteori og intervju med utgangspunkt i en case. Redningsorganisasjoner har en ...
 • Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehage 

  Antonsen, Tor-Erik (Student paper, others, 2013)
  Denne studien ser på pedagogisk utviklingsarbeid i barnehage (PUB), som er et videreutdanningstilbud for førskolelærere. Hvordan Klausjorda Barnehage i kjølvannet av PUB studiet har utført et kvalitetsarbeid i form av et ...
 • Trivsel & motivasjon - hvordan påvirker dette arbeidsplassen? : Kvantitativ undersøkelse 

  Furuhaug, Kim Terese; Rømmesmo, Jonny; Uhlving, Øyvind (Student paper, others, 2013)
  Prosjektoppgaven er en empirisk oppgave med teoretisk forankring og har tatt utgangspunkt i å analysere hvordan faktorer ved arbeidsmiljøet hemmer og fremmer trivsel og motivasjon ved en mindre privat bedrift i utkant ...
 • Ledelse og motivasjon i grunnskolen 

  Halstensen, Knut Arne; Roen, Bente Sjøvik; Øyen, Rune (Student paper, others, 2012)
  Vi gikk inn i Hanstad barne- og ungdomsskole (heretter kalt Hanstad) med mål om å finne ut hvordan skolen ble ledet og hva som virket motiverende på de ansatte. Vi ønsket å gjennomføre en case-studie for å kunne beskrive ...
 • Digitalisering av NAV – forvaltning sitt brukersystem. Har dette ført til økt Produktivitet og lærdom? «enklere hverdag» 

  Hosarøygard, Ole Petter (Student paper, others, 2012)
  Denne undersøkelsen omhandler hvordan digitalisering av IKT kan ha påvirket til økt produktivitet og lærdom hos de NAV ansatte. Undersøkelsen er basert på intervju av NAV ansatte på et lokalt kontor. Undersøkelsen skal ...

View more