Now showing items 21-40 of 40

  • Ferie – tilsynelatende enkelt og likevel så vanskelig: mellomlederens opplevelse av ferieplanlegging 

   Buer, Yvonne Skarstad; Nilsen, Cecilie; Stenberg, Anne Marie (Student paper, others, 2012)
   Ferieplanlegging i en hierarkisk organisasjon, har vi opplevd som utfordrende og frustrerende. Vi har belyst fenomenet og beskrevet forslag til endringer som gjør ferieplanlegging enklere. Vi fant ingen tidligere studier ...
  • Påvirkes innstillingen til målkrav av subjektiv mestringsevne? 

   Hognestad, Solveig; Torgeirsen, Kjetil (Student paper, others, 2012)
   Oppgavens formål er å bekrefte eller avkrefte hypotesen om at subjektiv mestringsevne påvirker ansattes innstilling til målkrav, samt å undersøke om kofaktorene alder, utdanningsnivå og kjønn har samtidig påvirkning. Det ...
  • Faglig veiledning – en motivasjonsfaktor for det daglige arbeidet i en helseinstitusjon 

   Kollstrøm, Tone O.; Sabbasen, Eli; Fallsen, Anne Lill; Boine, Rita (Student paper, others, 2012)
   Denne prosjektoppgaven er en kvalitativ undersøkelse om faglig veiledning er en motivasjonsfaktor i det daglige arbeidet ved to helseinstitusjoner, hvor den ene praktiserer faglig veiledning og den andre ikke. Vi har ...
  • Arbeid for alle – en sannhet med modifikasjoner?: Muligheter og begrensninger i forhold til å ansette personer med nedsatt fysisk funksjonsevne i arbeidslivet i Fjellregionen 

   Normann, Bjørg; Eggestad, Liv Guri; Wormstrand, Kari; Riise, Maren (Student paper, others, 2012)
   Norge har et økende behov for arbeidskraft. Deltagelse i arbeidslivet er et av de mest grunnleggende behovene et menneske har for å kunne dekke sine basisbehov og oppleve det sosiale fellesskapet som en jobb kan gi. Å delta ...
  • Hvordan påvirker IA-avtalen lærere i Ørland kommune, og hvilke målbare effekter har den hatt på sykefraværet? 

   Sæther, Eva (Student paper, others, 2012)
   IA – avtalen er en intensjonsavtale inngått mellom partene i arbeidslivet og Regjeringen. IA- avtalens overordnede mål er å forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærvær og bedre arbeidsmiljøet. De fleste lærerne ...
  • Medbestemmelse: Hvordan ledere og tillitsvalgte i Flettfrid kommune påvirket etableringen og organiseringen av NAV kontoret 

   Tørudbakken, Siv; Arnoldsen, Sigmund; Nes, Venke Anny (Student paper, others, 2012)
   Formålet med denne oppgaven var å finne ut om det var mulig å påvirke en stor nasjonal reform lokalt. Spørsmålsstillingen er om og i tilfelle hvordan ledere og tillitsvalgte påvirket etableringen av det lokale NAV-kontoret. For ...
  • Motivasjon og arbeidsmiljø i endringsprosesser 

   Kvam, Sophie; Kohmann, Linn (Student paper, others, 2012)
   I denne oppgaven vil vi se nærmere på om de tre store endringsprosessene i høgskoleadministrasjonen ved Høgskolen i Hedmark de siste to årene (omstilling, flytting og potensiell sammenslåing) har påvirket arbeidsmiljøet ...
  • Verdigrunnlaget – organisasjonskulturens forankring? : Mekanisert Infanterikompani 4 i Telemark Bataljon har to gjeldende verdigrunnlag. På hvilken måte gjenspeiles disse i deres kultur? 

   Algarheim, Morten; Ruud, Heidi Kathrine; Wilhelmsson, Torunn Rørvik (Student paper, others, 2012)
   Høsten 2010 var det store oppslag om TMBN i media, der det ble satt fokus på deres bruk av norrøne symboler, kamprop og krigermentalitet. Det var spesielt avdelingen, mekaniserte infanterikompani 4, (Mek 4), som medienes ...
  • Hva øker motivasjonen til faglig ytelse hos ansatte på sykehjem? 

   Dybdal, Rita Kristin; Lindby-Aas, Elinor Ann (Student paper, others, 2012)
   Vi er to sykepleiere med lederansvar på sykehjem i Hedmark. En viktig del av vår jobb, er å få hver og en ansatt til å gjøre en så god jobb som mulig. Det er bakgrunn for vår forholdsvis lille studie. Denne oppgaven skulle ...
  • Instruktører ved Hærens befalsskole 

   Dyrkorn, Kari-Anne; Østvold, Kjell-Arne (Student paper, others, 2012)
   Denne studien handler om hva som kjennetegner instruktører ved Hærens befalsskole. Vi undersøker hvilke faktorer som påvirker deres motivasjon til å bli dyktige. Videre så undersøker vi tilbakemeldingers innvirkning på ...
  • Hvordan kan lederen tilrettelegge for at ansatte skal bli gode på klasseledelse? 

   Rostille, Wenche Kristin (Student paper, others, 2012)
   Denne prosjektoppgaven er en empirisk undersøkelse av hvordan skoleleder/rektor tilrettelegger for kompetanseheving på klasseledelse for lærerne. Det empiriske grunnlaget for oppgaven er intervju av to rektorer og to ...
  • IKT modernisering i offentlig virksomhet 

   Wilhelmsen, Arild (Student paper, others, 2011)
   Denne rapporten omhandler hvordan modernisering med IKT kan påvirke de ansattes jobbmotivasjon og læring. Rapporten er basert på en undersøkelse i Vardø kommune våren 2011. Undersøkelsen skal bidra til å danne grunnlag for ...
  • Hvordan bygge godt omdømme i kommunale organisasjoner? 

   Aas, Heidi; Slind, Anne Kristin (Student paper, others, 2011)
   Oppgavens formål og tema er å belyse og undersøke hvordan man kan få til godt omdømmearbeid i kommunale organisasjoner. Vi har tatt utgangspunkt i egen kommune, Selbu kommune, og sett på hvilke utfordringer organisasjonen ...
  • ”Konfliktarbeid for linjeledere” 

   Skogeng, Jeanette (Student paper, others, 2011)
   Oppgaven avslutter årstudium i organisasjon og ledelse ved Høgskolen i Hedmark. Ideen til temaet forebygging og håndtering av konflikter kom tidlig i studiet. Vi har vært innom temaet i flere av fagene, men vi har vært i ...
  • Hvordan ivaretar Forsvarsbygg brukerens behov? 

   Hauge, Lars; Hesthagen, Martin (Student paper, others, 2011)
   Denne oppgaven har tatt for seg problemstillingen hvordan Forsvarsbygg ivaretar brukerens behov. Forsvaret i Østerdal garnison har siden 2007 jobbet med å identifisere og fremme det fremtidige behovet for forlegning til ...
  • "Min dør er alltid åpen" 

   Bakken, Gry; Duenger, Karoline; Pettersen, Marianne (Student paper, others, 2011)
   Målet med denne oppgava er å besvare problemstillingen: Hvordan påvirker mannlig kontra kvinnelig ledelse arbeidsmiljøet i en avdeling? Kan man finne forskjeller og i tilfelle hvilke? Oppgaven vektlegger kommunikasjon ...
  • Styring, kontroll og tilsyn ved anbud 

   Mæhlum, Nina; Norberg, Inger Johanne (Student paper, others, 2011)
   Denne oppgaven tar for seg arbeidet med opprydding av forurenset sjøbunn i Oslofjorden, og styring, kontroll og tilsyn i forbindelse med dette. Vi har foretatt intervjuer av politikere, involverte fagfolk og fagmyndigheten, ...
  • Hva motiverer ansatte til nærvær på arbeidsplassen? 

   Tveitane, Edel; Lundberg, Anne Stine; Reistad, Aud Marit (Student paper, others, 2011)
   Problemstillingen i denne prosjektoppgaven er ”Hva motiverer ansatte til nærvær på arbeidsplassen?”. Vi valgte å gjennomføre en kvalitativ intervjustudie av ansatte i helse- og omsorgssektoren. Som mellomledere i Stange ...
  • Mellomleders opplevde utfordringer - i forhold til forventninger 

   Melvær, Truls Magne; Sannesmoen, Janne; Framaas, Ann-Lisbeth (Student paper, others, 2011)
   Denne prosjektoppgaven er et samarbeid mellom tre studenter som har studert organisasjon og ledelse på Høgskolen i Hedmark. Temaet i oppgaven omhandler hvilke utfordringer mellomledere ved de videregående skolene i ...
  • Skoleledere gjør det digitalt mulig 

   Dølbakken, Heidi Ødegaard; Iskauskas, Dagrun; Rikenberg, Kristin (Student paper, others, 2010)
   Norsk: Tema for denne oppgaven er tilrettelegging for implementering av IKT i grunnskolen. Gjennom en enkel spørreundersøkelse har vi spurt alle skoleledere i Hedmark og Oppland om hvordan de tilrettelegger for implementering ...