Now showing items 252-271 of 293

  • Skolen som lærende organisasjon : En studie av utvalgte rektorers og læreres oppfatninger av forutsetninger for organisasjonslæring i skolen 

   Grimsmo, Aslaug; Erichsen, Cecilie W. (Master thesis, 2008-01-24)
   Norsk : Mål: Vårt mål med studien har vært å få en større forståelse av hva som skal til for å gjøre skolen til en lærende organisasjon. I vårt daglige arbeid har vi behov for kompetanse om og forståelse av hva dette ...
  • Skolevandring – en metode for profesjonsutvikling for lærere? 

   Solvang, Hilde (Master thesis, 2016)
   Problemstillingen er «Hvordan utøver rektor skolevandring og hvordan opplever lærerne skolevandring som utviklende for egen profesjonsutøvelse?» Bakgrunnen for valg av tema i oppgaven er at skolevandring benyttes i mange ...
  • Smarte kommunale sykehjem 

   Hemma, Linda Kristin; Frydenlund, Ane (Master thesis, 2016)
   Som bakgrunn og tema for denne masteroppgaven, ligger regjeringens plan for omsorgsfeltet 2015–2020. Den omfatter prioriterte områder i regjeringsplattformen, med viktige tiltak for å styrke kvaliteten og kompetansen i ...
  • Solister i samspill : organisering og ledelse av produktive forskningsmiljøer 

   Knudsen, Halvor Gillund (Master thesis, 2009-11-20)
   The structural environment for higher education institutions has changed dramatically over the last decades. Mass higher education, a stronger focus on financial and economical matters, and a pressure for more scientific ...
  • Statlig eide selskapers rapportering om finansiell risiko i årsberetningen og notene: Hvordan påvirker egenskaper ved selskapene rapporteringspraksis 

   Nguyen, Ngoc Quy Thi (Master thesis, 2015)
   Denne studien omhandler hvordan statlig eide selskaper omtaler finansiell risiko i årsberetning og noter. Studiens hovedproblemstilling: Statlig eide selskapers rapportering om finansiell risiko i årsberetningen og notene: ...
  • Strafferett som styringsverktøy - Er Høyesteretts og borgernes forståelse av hva som er straffbart, lik? 

   Trosdahl, Harald Haugli (Master thesis, 2023)
   Staten bruker straff som et styringsverktøy ved å straffesanksjonere uønskede handlinger. Straff skal både hindre lovovertreder i å begå ny kriminalitet, samt virke avskrekkende på allmennheten slik at øvrige borgere ikke ...
  • Strategi - fra teori til praksis. Utøvelse av strategisk ledelse på Re-ledernivå i Ringsaker kommune 

   Græsby, Linda; Nilssen, Roger; Vik, Svein Kåre (Master thesis, 2016)
   Tema for denne studien er strategisk ledelse i kommunesektoren. Formålet er å undersøke om utøvelsen av ledelse blant resultatenhetsledere i Ringsaker kommune er strategisk. Relatert til dette, har vi også undersøkt ...
  • Strategisk ledelse og opplevd handlingsrom hos toppledere i politiet 

   Schøyen, Vibeke; Lindberg Gulbrandsen, Tarje (Master thesis, 2020)
   I denne masteroppgaven undersøker vi hvordan toppledere i politiet utøver strategisk ledelse og hvordan de opplever sitt handlingsrom. Vi undersøker hvordan handlingsrommet og deres strategiske ledelse blir påvirket av ...
  • Strategisk ledelse og opplevd handlingsrom hos toppledere i politiet 

   Schøyen, Vibeke; Lindberg Gulbrandsen, Tarje (Master thesis, 2020)
   I denne masteroppgaven undersøker vi hvordan toppledere i politiet utøver strategisk ledelse og hvordan de opplever sitt handlingsrom. Vi undersøker hvordan handlingsrommet og deres strategiske ledelse blir påvirket av ...
  • Studietilbuds livsløp. Hvordan kan beslutninger påvirke det endelige utfallet? 

   Bue, Harald Eivind; Olsen, Lars Terje (Master thesis, 2011)
   Utvikling av utdanningssystemet er av mange ansett å være blant samfunnets viktigste oppgaver. Utdanningsspørsmål har betydelig politisk oppmerksomhet. Systemet er da også gjenstand for stadige endringer, større og mindre. ...
  • Styring av profesjonsutdanning - det umuliges kunst? En kvalitativ studie av betingelser for styring av politiutdanningen 

   Gultvedt, Anette; Bakke, Knut Are (Master thesis, 2015)
   I vår forskning har vi sett på om betingelsene er tilstede for at Politihøgskolen skal kunne brukes som et styringsverktøy i politiutdanningen. Hensikten med studien er å utvikle en bedre forståelse for hvilke utfordringer ...
  • Styring av Statsbygg 

   Kongelstad, Katrine; Ramberghaug,Kristian; Melhus Øyvind; ; (Master thesis, 2022)
   Bakgrunn: Begrepet styring brukes svært bredt i det politiske og offentlige ordskiftet. Vi har i de senere år sett dette ofte i media og deres omtale rundt dårlig styring av offentlige prosjekter. Denne studien tar dermed ...
  • Styring av Statsbygg 

   Katrine Kofoed Kongelstad; Kristian Ramberghaug; Øyvind Melhus (Master thesis, 2022)
   Bakgrunn: Begrepet styring brukes svært bredt i det politiske og offentlige ordskiftet. Vi har i de senere år sett dette ofte i media og deres omtale rundt dårlig styring av offentlige prosjekter. Denne studien tar dermed ...
  • Styring av Statsbygg 

   Katrine Kongelstad, Kristian Ramberghaug og Øyvind Melhus (Master thesis, 2022)
   Bakgrunn: Begrepet styring brukes svært bredt i det politiske og offentlige ordskiftet. Vi har i de senere år sett dette ofte i media og deres omtale rundt dårlig styring av offentlige prosjekter. Denne studien tar dermed ...
  • Sykehusreformen 2002: fra forvaltning til forretning, demokrati på avveie? 

   Hagen, Unni (Master thesis, 2015)
   Den norske samfunnsmodellen er en suksess. Vi har de samme rettigheter gjennom et fin-masket velferdssystem vi alle bidrar til etter evne. Derfor har vi et høyt velferdsnivå med en god sykehusstruktur, høy barnehagedekning, ...
  • Takk for møtet - om møtevirksomheten i en statlig etat 

   Holm, Trine Anderdal (Master thesis, 2011)
   Masteroppgaven omhandler et tema som jeg lenge har ønsket å forske på - møtevirksomhet i en statlig etat. Jeg fremsetter tidlig i oppgaven fire problemstillinger: 1. Hvordan oppfatter etatens ledergruppe effektiviteten i ...
  • Terraskandalen: For kommunane var vegen til helvete brulagt med gode hensikter 

   Reppen, Ingrid Marie; Bukholm, Magny Ugulsvik (Master thesis, 2013)
   I løpet av oktober 2007 blei det kjent at fire Helgeland kommunar og fire Vestland kommunar hadde gått på store tap. Ti norske kommunar hadde i åra 2001 – 2003 gjort investeringar i amerikanske finansprodukt formidla av ...
  • Tillitsbasert ledelse - fleksibilitet med endret balanse 

   Hansen, Vidar; Bjørshol, Arnfinn (Master thesis, 2022)
   Denne masteroppgaven handler om tillitsbasert ledelse og strategiske valg knyttet til arbeidsorganisering med bakgrunn i de erfaringene vi har fått med to år mer eller mindre på hjemmekontor. I denne oppgaven har vi ...
  • Tillitsbasert ledelse – fleksibilitet med endret balanse 

   Arnfinn Bjørshol; Vidar Hansen (Master thesis, 2022)
   Denne masteroppgaven handler om tillitsbasert ledelse og strategiske valg knyttet til arbeidsorganisering med bakgrunn i de erfaringene vi har fått med to år mer eller mindre på hjemmekontor. I denne oppgaven har vi studert ...
  • Tillitsvalgte i helseforetak på vikende front? Et demokratisk problem? 

   Rasmussen, Bente Bakken (Master thesis, 2015)
   I denne oppgaven ser jeg på partsamarbeidet i helseforetak under organisasjonsmodellen som er beregnet på forretninger: virksomhetsstyring eller Corporate Governance. Tillitsvalgte er en del av de såkalte Arbeidslivsrelasjoner. ...