Now showing items 1-20 of 31

  • Bruk av UAV for registrering av viktige fenotypiske data med RGB sensor i Graminor AS sine foredlingsfelt 

   Ødegaard, Nikolai (Bachelor thesis, 2019)
   Norsk landbruk står ovenfor utfordringer med selvforsyningsgraden på mathvete. Det er ønsket en økning i produksjonen, samtidig som arealene tildelt dyrkning av mathvete blir mindre. For å kunne opprettholde selvforsyningsgraden ...
  • Spredning av husdyrgjødsel med tankvogn i kupert terreng : Forslag til tekniske løsninger 

   Byberg, Håvard; Berg, Tobias Smestad (Bachelor thesis, 2019)
   Jordbruket har i de siste årene vært utsatt for flere utfordringer, bl.a. sentralisering og effektivisering. I den forbindelse er håndtering og effektiv utnyttelse av husdyrgjødsel en viktig del av norsk matproduksjon. ...
  • Planlegging av driftsbygning til sau på Rossevatn gard 

   Rossevatn, Ruth Jane (Bachelor thesis, 2019)
   Sjølvforsyningsgraden av mat ligg under 50 % i Noreg i dag. For å auke sjølvforsyningsgraden må ein ta i bruk resursane Noreg har. 45% av utmarka egnar seg som husdyrbeite. NIBIO har kartlagt vegetasjonen i utmarka, og ...
  • Gårdsbasert biogassanlegg for 100 kuer 

   Jerpstad, Isak (Bachelor thesis, 2019)
   Biogassproduksjon er en god måte å utnytte ressursene våre på, der vi henter ut og anvender energi vi ellers ville spredd på jorda og der noe ville gå ut i atmosfæren. Biogassproduksjon er kjent og mye brukt i store deler ...
  • Filoverføring frå Skifteplan og Cropsat til John Deere 6130R for bruk av Kverneland Exacta CL Geospread 

   Himle, Ola (Bachelor thesis, 2019)
   Med dagens fokus på miljø og matsikkerheit er det nødvendig å ta i bruk ny teknologi som er utvikla for å effektivisere og rasjonalisere matproduksjonen. Presisjonsjordbruk er eit nøkkelord i teknologi som blir nytta i ...
  • Innvirkningen av høsteteknikk og lagringsforhold på gulrotsvinn grunnet soppsykdommer : en litteraturstudie 

   Raa, Knut (Bachelor thesis, 2019)
   Denne bacheloroppgaven omhandler innvirkningen av høsteteknikk og lagringsforhold på gulrotsvinn grunnet soppsykdommer. Oppgavens hensikt er å bruke litteratur for å belyse faktorer som påvirker lagringsevnen til gulrot ...
  • Litteraturstudie : Tørking av flis til biobrensel 

   Kleiva, Joar Dørum (Bachelor thesis, 2017)
   Biobrensel har vært en av de viktige grunnen til at vi kunne overleve og er fortsatt den viktigste fornybare energiressursen vi har, nær 2/3 av klodens befolking har biobrensel som eneste eller mest brukte energibærer. Men ...
  • Utviklingsoppgave : Kuttesystemer i grashøstemaskiner - Forslag til videreutvikling 

   Ramstad, Kristian (Bachelor thesis, 2017)
   Norsk landbruk blir mer og mer opptatt av å produsere norsk mat på norske ressurser. Tine har i samarbeid med flere aktører i det norske landbruket satt i gang prosjektet Grovfôr 2020 for å øke fokuset på produksjon av ...
  • Hvordan påvirker etylenbehandling utbyttet i norsk sertifisert settepotetproduksjon? 

   Eriksmoen, Lars (Bachelor thesis, 2017)
   Norsk sertifisert settepotetproduksjon ønsker å frembringe en best mulig kvalitet og best mulig økonomi i alle ledd. Det er derfor interessant å se hvordan etylenbehandling påvirker utbyttet i norsk sertifisert ...
  • Planleggingsoppgåve: Nytt ammekufjøs Heimtun Gnr. 156/1 - Vindafjord 

   Breivik, Daniel Andreas (Bachelor thesis, 2017)
   Det er i dag underskot på storfekjøtt i Noreg, og det er politisk vilje til å satse på auka produksjon i åra framover. Denne oppgåva går ut på å prosjektera nytt fjøs for ammekyr på garden Heimtun med særleg fokus på ...
  • Enkel presse til rundballefolie 

   Botnevik, Jon Ole (Bachelor thesis, 2017)
   Sidan metallet vart oppdaga og gjorde at Noreg fekk ein jordbruksrevolusjon rundt 2350 f.Kr., har ny teknologi og nye oppfinningar forbetra og effektivisert landbruket. Berre dei siste 100 åra har fôrkonservering gått over ...
  • Årsaker til valg av bygningsmateriale for fjøs i Norge 

   Bjørgo, Syver (Bachelor thesis, 2017)
   Denne oppgaven har undersøkt årsaker til valg av bygningsmateriale for fjøs i Norge. Resultatene i oppgaven er fremstilt av en undersøkelse som ble sendt ut til bønder som hadde bygget nytt fjøs, bygd tilbygg eller gjort ...
  • Direktesåing av gulrot – plassere frøet riktig gjennom mye planterester 

   Erga, Arin (Bachelor thesis, 2017)
   Det er spådd at vi i fremtiden vil oppleve stadig mer utfordrende klima. Skal vi klare å øke matproduksjonen i et endret klima, er vi nødt til å utvikle mer robuste landbruks modeller. Vi må se på alle ender av skalaen, ...
  • Enklare regulering av lufttrykk i dekk på traktor 

   Tveit, Sindre Skjelnes (Bachelor thesis, 2016)
   I ei tid der det er befolkningsvekst og auka matbehov, blir maskinene større og presset på matjorda aukar. Denne oppgåva tar for seg lufttrykksregulering i dekk og korleis ein kan endre lufttrykket enklare. Også effektane ...
  • Biogassreaktor tilpasset norske forhold – Utforming, drift og energieffektivisering 

   Leistad, Audun (Bachelor thesis, 2016)
   Det ligger et stort uutnyttet biogasspotensial i husdyrgjødsel og avfallsprodukter fra landbruksnæringa i Norge. Gårdsbasert småskala biogassproduksjon er en av mulighetene som finnes for å utnytte potensialet. Foreløpig ...
  • Direktesåing i eng : Faktorer ved såmaskinens kniver som påvirker såskårets utforming 

   Gunnarsen, Stian S. (Bachelor thesis, 2016)
   Landbruket er i stadig utvikling, med teknologiske nyvinninger som skal gjøre drifta mer rasjonell og effektiv. I Norge er i overkant av 4,7 millioner dekar av landets jordbruksarealer brukt til dyrking av eng. Ved fornying ...
  • Traktorhenger på vinterføre 

   Nymo, Peder (Bachelor thesis, 2016)
   Traktoren er en kjent jordbruksmaskin. De kom først med hjul av stål, og komforten og hastigheten var der etter. Med tiden har traktorene blitt større, komforten bedre og hastigheten høyere. Størrelsen på hengeren har ...
  • Såmaskin for gras og korn på rotorharv med frønedslipp før pakketrommelen 

   Vinge, Jonas (Bachelor thesis, 2016)
   Bakgrunn for oppgaven er å få effektivisert harving, såing og tromling. Den vanligste måten for å effektivisere på er å øke arbeidsbredde på utstyret, men dette fører til tyngre utstyr og krever større traktor. I tillegg ...
  • Alternativ utsåing av kunstgjødsel 

   Glærum, Tore (Bachelor thesis, 2016)
   Hovedmålet med denne bacheloroppgaven har vært å bygge om en eldre konvensjonell Nordsten såmaskin, til å bli en maskin som kan monteres i en traktors fronthydraulikk. Frontmontasjen skal kunne så ut kunstgjødsel, samtidig ...
  • Liggetid for melkekyr i båsfjøs i forhold til løsdriftfjøs 

   Varhaug, John Einar Kolstad (Bachelor thesis, 2016)
   Hovedmålet med oppgaven har vært å sammenligne liggetiden i mellom båsfjøs og løsdriftfjøs. Dette er viktig ettersom liggetiden er en god indikasjon på dyrevelferden i melkeproduksjon. Bacheloroppgaven er basert på ...