• Glemsk, men ikke glemt! 

   Hansen, Marianne; Lundquist, Anne Karin (Bachelor thesis, 2012)
   Problemstilling: Vil hjemmeboende personer med demensdiagnose bli en utsatt gruppe etter samhandlingsreformen? Avgrensning: Ut i fra problemstillingen vi har valgt oss må vi foreta noen avgrensninger. Det finnes ulike ...
  • Samhandling og koordinerte sykepleietjenester 

   Larsen, Hanne; Larsen, Hilde (Bachelor thesis, 2012)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleiere sikre sykepleiefaglig forsvarlighet til eldre pasienter med KOLS, som mottar koordinerte helsetjenester? Avgrensning og presisering av problemstillingen: Når det gjelder avgrensning ...
  • Forebygging, ikke fullt så avansert 

   Bedi, Sonya; Eriksen, Ida Kristine (Bachelor thesis, 2012)
   Problemstilling: Ut i fra vår praksiserfaringer og kunnskaper har vi utarbeidet en problemstilling, som er formulert slik: Hvordan kan sykepleiere på et norsk somatisk sykehus forebygge de psykososiale belastningene pasienter ...
  • Ren omsorg er tryggere omsorg 

   Kienlin, Simone Maria; Stårvik, Trine Lise (Bachelor thesis, 2012)
   Problemstilling: Hvordan bryte smittekjeden på en barneavdeling? Avgrensing og presisering av oppgaven: Barneavdelinger kan være en arena for smittespredning, således finnes det mange muligheter og utfordringer for å ...
  • Vennligst ikke tving meg 

   Holter, Silje L.; Noorzai, Ahmad F. (Bachelor thesis, 2012)
   Problemstilling: Tema for oppgaven er bruk av tvang i sykepleie til pasienter med FLD. Med dette som utgangspunkt har vi formulert følgende problemstilling: Hvordan kan nyutdannede sykepleiere, gjennom sykepleier-pasien ...
  • Fremme helse og forebygge lidelse 

   Bjørnslett, Linn Emilie; Bunes, Elisabeth (Bachelor thesis, 2012)
   I følge Folkehelseinstituttet (2008), ble det utført en undersøkelse om prevalens av sykehusinfeksjoner. Denne viste blant annet at urinveisinfeksjoner er den mest vanlige sykehusinfeksjonen, men at sårinfeksjoner som er ...
  • Skillet mellom påførte lidelser og mestring 

   Radich, Thomas Marthinsen (Bachelor thesis, 2012)
   Problemstilling: «Hvordan kan sykepleieren gjennom den veiledende og pedagogiske funksjon forebygge luftveisinfeksjon hos pasienter med langt kommen KOLS?». Avgrensning: Forebyggingen av luftveisinfeksjoner er en svært ...
  • Finnes det en balanse mellom autonomi og paternalisme? 

   Olsen, Therese Cecilie; Dreier, Halvor (Bachelor thesis, 2012)
   Innledning: Vi har valgt å ta med diktet ”Han Peder og drømmen” skrevet av Stagnes (Jakobsen, 2007, sitat fra H. Stagnes). Vi valgte dette diktet siden det viser hvordan personer med demens kan oppleve verden rundt seg så ...
  • Forebygging av sykehusinfeksjoner 

   Solli, Karianne O.; Wettermark, Malin (Bachelor thesis, 2012)
   Problemstilling: Bacheloroppgaven i sykepleie tar for seg temaer innen sykepleie som forebygger smitte i somatisk sykehus. Ut i fra temaet velger vi å skrive om sykehusinfeksjoner og velger denne problemstillingen: Hvordan ...
  • ”Tvang og mangel på kunnskap – er det noen sammenheng?” 

   Gilbu, Charlotte; Negård, Trude (Bachelor thesis, 2012)
   Problemstilling:Med denne oppgaven ønsker vi å belyse vanskelige og utfordrende situasjoner som sykepleieren kan stå ovenfor knyttet til demens og bruk av tvang. I hverdagen kan vi som sykepleiere støte på mange situasjoner ...
  • ”Se muligheter, ikke begrensinger”: om å forhindre tvang i demensomsorgen 

   Melby, Ida; Østmo, Hanne Melby (Bachelor thesis, 2012)
   Case og problemstilling: Olga Olsen er 86 år og har bodd på skjermet enhet på Rosendahl sykehjem de siste 8 årene. Hennes mann døde for 7 år siden. Hun ble utredet og diagnostisert for demens sykdom i en alder av 75 år. ...
  • I spenningsfeltet mellom tradisjoner og nytenkning 

   Søreide, Hege (Bachelor thesis, 2012)
   Tema og problemstilling:Sykdomsbildet har vært i radikal endring de siste tiårene og KOLS er en av de økende sykdommene, både i Norge og vesten generelt. Pasienter med KOLS blir ofte ofre for ”kasteball - håndtering”, og ...
  • Sykepleie og forebygging av kateterassosierte urinveisinfeksjoner i sykehus 

   Ali, Deeqa Abdi; Hansen, Jørn (Bachelor thesis, 2012)
   Bakgrunn: vi valgte å skrive om forebygging av urinveisinfeksjoner. Vi mener at det er viktig å forebygge kateterassosiert urinveisinfeksjoner hos pasienter i sykehuset. Pasienter som har behov for kateterisering møter vi ...
  • Rett veiledning, på rett måte, til rett tid 

   Bakken, Monica; Mailand, Philip A. (Bachelor thesis, 2012)
   Innledning: Vi har i denne bacheloroppgaven valgt temaet "Sykepleiefaglig forsvarlighet og behovet for koordinerte helsetjenester etter innføring av samhandlingsreformen". Dette var ett av tre hovedtemaer gitt av Høgskolen ...
  • “Ikke kast inn håndkleet” 

   Blaka, Sokol; Wedvik, Line Elise L. (Bachelor thesis, 2012)
   Innledning: I Norge i dag er det omlag 70 000 personer med demens, men det antas at mange går udiagnostisert. Antallet eldre i befolkningen øker, og derfor vil også tallet på antall personer med demens øke (Hummelvoll, ...
  • Bruk av tvang overfor personer med demens 

   Borgen, Ida S.; Skinnehaugen, Ann Margit (Bachelor thesis, 2012)
   Presentasjon av problemstilling: Sykdommen demens angriper hjernen som gjør at du på sikt mister oversikten over deg selv og dine behov, gjør at det er vanskelig å ta vare på seg selv og ta egne beslutninger. På sikt vil ...
  • Når omsorg oppfattes som tvang 

   Haldammen, Cecilie; Smedbak, Ayla Marie H. (Bachelor thesis, 2012)
   Hensikt med problemstilling: Hensikten med denne studien er at vi vil synliggjøre hva som regnes som tvang og hva som er frivillig ut ifra egne erfaringer og studier. Vi har noen forskningsspørsmål som viser vårt fokus i ...
  • Bruk av tvang i omsorgen for pasienter med demens 

   Rinden, Robina; Robina, Shabana K. (Bachelor thesis, 2012)
   Problemstilling: På bakgrunn av case ønsker vi å presentere vår problemstilling som en etisk refleksjon: «Hvordan kan vi som sykepleiere forholde oss i en situasjon der en pasient med Alzheimers sykdom motsetter seg å ta ...
  • Hvordan forebygge bruk av tvang i demensomsorgen 

   Jacobsen, Kari D.; Kvålshagen, Jonas (Bachelor thesis, 2012)
   Problemstilling: Kan sykepleiere forhindre bruk av tvang til personer med demens i forbindelse med personlig hygiene ved bruk av tillitskapende kommunikasjon? Oppgavens avgrensning: Vi har i denne oppgaven valgt å ha ...
  • Den gode her-og-nå situasjonen – Et mål i demensomsorgen 

   Cocozza, Heidi; Kjærnåsen, Ida (Bachelor thesis, 2012)
   Innledning (begrunnelse for valg av tema): Dette temaet ser vi på som veldig relevant for vår utdannelse og fremtidige yrkeskarriere. Det vil bli en større andel eldre over 65 år i fremtiden etterhvert som levealderen øker ...