• Løft til selvbestemmelse 

   Nymoen, Line Cathrine; Sæter, Marte (Bachelor thesis, 2012)
   Hensikten med vår bacheloroppgave var å finne ut om vi kunne bruke LØFT-metoden og SDT-teorien for å få unge i aldersgruppen 12-18 år til å bli mer interessert til å ivareta egen tannhelse. Vi har igjennom litteraturstudier ...
  • Tannhelse – en utfordring eller en selvfølge? 

   Ingvoldstad, Ida Marie; Klareng, Hilde (Bachelor thesis, 2012)
   Tendensen viser at helproteser snart er en saga blott. Flere eldre har sine egne tenner intakt, ofte sammen med kompliserte erstatninger. En studie har vist at 3 av 4 pleietrengende hadde behov for hjelp til munnstell, ...
  • Fra politikk til dental biofilm 

   Holden, Hildegunn; Solstad, Marianne Tabita (Bachelor thesis, 2012)
   Problemstilling: Hva kan Den offentlige tannhelsetjenesten gjøre for å ivareta SiC-gruppen, og hvilken funksjon bør tannpleieren inneha i dette arbeidet? Avgrensing av problemstilling: Våre valg er tatt ut fra hva vi anser ...
  • Angst for tannbehandling - tannpleiers rolle 

   Brekke, Therese; Tollan, Magni; Øverland, Stina Margrethe E. (Bachelor thesis, 2012)
   Denne bacheloroppgaven handler om tannpleierens rolle i møte med ungdom med tannbehandlingsangst. Oppgaven er en litteraturstudie, der vi benytter relevant litteratur og forskning som bakgrunn for vår undersøkelse. Vårt ...
  • Snus- en ulv i fåreklær? 

   Shala, Linda Shqipe; Kristiansen, Trine Cecilie (Bachelor thesis, 2013)
   Statistikk fra Statistisk Sentralbyrå i Norge viser at røyking har gått ned mens snusbruken har gått opp, spesielt blant ungdom. Hensikten med vår bacheloroppgave er å belyse snusens skadeeffekt på den orale helsen, og ...
  • Motivasjon til endring 

   Syrtveit, Kamilla Amelia; Bakken, Tonje (Bachelor thesis, 2013)
   Formålet med oppgaven var å fordype seg i hvordan vi som tannpleiere kan bidra til å forebygge periodontale sykdommer. Motivasjon er drivkraften til endring og har derfor en sentral del i oppgaven vår. På grunnlag av dette ...
  • Trygge barn på tannklinikken 

   Mjelde, Torunn Vollstad; Bekkevold, Ingeborg (Bachelor thesis, 2013)
   Bacheloroppgaven vår omhandler hvordan tannpleieren kan forebygge angst for tannbehandling hos små barn. Det er en litteraturstudie; det vil si at vi benytter relevant litteratur og forskning som bakgrunn for vår oppgave. ...
  • Samarbeid - nøkkelen til suksess? 

   Ousdal, Trine Iren; Korsmo, Josefine Elin Wiktoria (Bachelor thesis, 2014)
   Flere eldre i dag beholder egne tenner livet ut. Et økende behov for forebyggende tiltak vil derfor være av betydning. Sykehjemsbeboende eldre er av samfunnets sykeste eldre og har ofte behov for hjelp og assistanse ved ...
  • Forebygging av periodontitt hos røykere 

   Dang, Lina (Bachelor thesis, 2014)
   Formålet med denne bacheloroppgaven er å belyse hvordan vi tannpleiere kan bevisstgjøre pasienter på forholdet mellom røyking og periodontitt. Jeg har valgt tittelen «Forebygging av periodontitt hos røykere». Oppgaven er ...
  • Kunnskap – En viktig faktor for hvordan oral helse blir ivaretatt hos eldre pleietrengende? 

   Halvorsen, Kristina; Mellemstuen, Anne (Bachelor thesis, 2015)
   Stadig flere eldre beholder egne tenner livet ut. I dagens samfunn er terskelen for å få sykehjemsplass høy, og eldre i institusjon er derfor ofte svært pleietrengende. Denne bacheloroppgaven handler om i hvilken grad ...
  • Drop-out – Hva kan tannhelsetjenesten gjøre? 

   Martinsen, Victoria; Grøndahl, Mia Siren (Bachelor thesis, 2015)
   Formålet med denne fordypningsoppgaven er å finne tiltak som kan fremme unge voksnes bruk av tannhelsetjenesten. Oppgaven er litteraturstudie som bygger på tidligere forskning og litteratur. Tittelen på vår oppgave er ...
  • Kognitiv atferdsterapi ved tannbehandlingsangst – en arbeidsoppgave for tannpleiere? 

   Mujic, Mihriba Evelina; Meland, Elise (Bachelor thesis, 2016)
   Denne fordypningsoppgaven omhandler voksne pasienter med tannbehandlingsangst. Hensikten med oppgaven er å finne svar på hvordan tannpleieren kan behandle pasientgruppen med kognitiv atferdsterapi (CBT). Derfor er ...
  • Forebygging av ventilatorassosiert pneumoni i et tverrfaglig samarbeid 

   Edwin, Marina Nilani; Austbø, Kari Haug (Bachelor thesis, 2016)
   Problemstilling: Hvordan kan tannpleiere forebygge utviklingen av Ventilatorassosiert pneumoni? Ventilatorassosiert pneumoni (VAP) er pneumoni som oppstår på sykehuset og kommer av aspirasjon av mikrober fra munnen ned ...
  • Bedre livskvalitet for rusavhengige 

   Kjeldsen, Heidi; Ali, Nor Mohammed (Bachelor thesis, 2016)
   Det blir stadig flere rusavhengige i Norge, men allikevel ser vi tannpleiere denne pasientgruppen sjeldent. I tillegg viser det seg at det er mange rusavhengige pasienter som ikke møter opp til timer på klinikken. Vi undret ...
  • Oral helse hos pasienter på sykehus 

   Kazmi, Farhat; Sigurjonsdottir, Iris (Bachelor thesis, 2016)
   Tittel: Oral helse hos pasienter på sykehus Engelsk tittel: Oral health among hospitalised patients Innledning: Dårlig oral helse hos sykehusinnlagte pasienter kan øke risiko for utvikling av sykehuservervet infeksjoner ...
  • Veiledning – på ungdommens premisser 

   Nørstebø, Ane Trelvik; Haugrav, Gina Alvilde (Bachelor thesis, 2016)
   Tannhelsen hos ungdom har blitt bedre. Likevel viser tannhelsedata at kariesforekomsten på landsbasis øker i alderen 12 til 18 år. I denne alderen er det viktig å legge grunnlaget for gode tannhelsevaner, siden de ofte ...
  • Veiledning av unge – sammenhengen mellom dental erosjon og trening 

   Bakke, Linn Marie; Vesterdal, Karine (Bachelor thesis, 2017)
   Denne bacheloroppgaven omhandler veiledning om sammenhengen mellom trening og dental erosjon rettet mot ungdom mellom 15 og 18 år. Forekomsten av dentale erosjoner har økt blant ungdom i dagens samfunn. Ungdom har i dag ...
  • Barnets tannhelse – Hvordan veilede innvandrerforeldre? 

   Sieberer, Linda Katharina; Melby, Stine (Bachelor thesis, 2017)
   Fra praksis i Den offentlige tannhelsetjenesten, erfarte vi at barn med ikke-vestlig bakgrunn hadde større tannhelseproblemer og karieserfaring, enn norske jevnaldrende barn. Hensikten med bacheloroppgaven er å redegjøre ...
  • Oral helse hos eldre pasienter med demens på sykehjem 

   Rostamkhel, Diana; Mohammed Omar, Suzan (Bachelor thesis, 2017)
   Denne bacheloroppgaven handler om «Hvordan kan tannpleiere bidra til å ivareta oral helse hos eldre pasienter med demenssykdom på sykehjem?». Formålet med oppgaven er å finne ut i hvilken grad det er fokus på tannhelsen ...
  • Tverrprofesjonelt samarbeid - veien til en bedre oral helse? 

   Dyrnes, Hanne Regine Edvardsen; Nes, Marte Hauge (Bachelor thesis, 2017)
   Levealderen øker og flere beholder egne tenner livet ut. Sjansen for å få demens øker også med alderen. En stor andel av de som bor på sykehjem har en demenssykdom og pleiepersonalet er pliktige til å ivareta den orale ...