• Anerkjennende væremåte i samspill med barnet. 

   Brenna, Rikarda (Bachelor thesis, 2016)
   Norsk: Temaet for denne bacheloroppgaven er anerkjennende væremåte i relasjonen voksen-barn i barnehagen. Resultatene viser at anerkjennelse handler om respekt og lydhørhet for barnets egne erfaringer og opplevelser, ...
  • Barnehagelæreren sin tilnærming til barn som oppfattes som utfordrende. 

   Hansen, Eli Sofie (Bachelor thesis, 2017)
   Norsk: ”Hvilken tilnærming bruker barnehagelæreren når barnet oppfattes som utfordrende, og hvorfor velges denne tilnærmingen?”. Formålet med denne besvarelsen er å få en innsikt i hvilken tilnærming barnehagelæreren ...
  • Barns integritet og kartlegging. 

   Husås, Anita Renee Efraimsen (Bachelor thesis, 2017)
   Norsk: I denne bacheloroppgaven tar jeg opp temaet barns integritet og kartlegging, der jeg har valgt å fokusere på barna i kartleggingssituasjonen. For å finne ut av min problemstilling: Hvordan kan barnehagelæreren bruke ...
  • Barns selvfølelse 

   Løvstad, Cathrine B. (Bachelor thesis, 2018)
   Norsk: Innhold: Denne oppgaven har tema barns selvfølelse og fokuset er hvilken kunnskap barnehagelærere har om hvordan man kan arbeide for å fremme denne i barnehagen. For å få svar på problemstillingen min har jeg ...
  • Minoritetsbarns kultur i barnehagen. 

   Moen, Therese Karina (Bachelor thesis, 2016)
   Norsk: Jeg har sett nærmere på begrepene identitet, habitus, ressursorientert/problemorientert tilnærming til mangfold, inkluderende fellesskap, anerkjennelse, voksenrollen og barnehagen som en kulturell møteplass i ...
  • Samarbeid med minoritetsspråklige foreldre. 

   Hov, Christina Vanghagen Løvald (Bachelor thesis, 2016)
   Norsk: Dette er en bacheloroppgave i foreldresamarbeid ved Høgskolen i Hedmark. Formålet med oppgaven har vært å belyse det samarbeidet som er mellom hjem og barnehage med minoritetsspråklige foreldre. For å få frem dette ...
  • Ser du jeg snakker til deg? Kommunikasjon med barn og anerkjennelse av barns følelser i barnehagen. 

   Østmo, Hege (Bachelor thesis, 2017)
   Norsk: Innhold: Denne oppgaven omhandler kommunikasjon med barn, og ulike måter man arbeider med å anerkjenne toddlerne i barnehagen. Overordnede dokumenter omhandler viktigheten med anerkjennelse, og hvilke rammefaktorer ...