Now showing items 1-20 of 136

  • Abstinent, søvnløs og frustrert - sammen er vi bak låste dører 

   Stuan, Kristin (Student paper, others, 2017)
   Denne fordypningsoppgaven er en litteraturstudie som forenklet sagt handler om å finne relevant litteratur og sette den i sammenheng med valgte temaer. Bakgrunnen for at jeg ønsker spesielt å se på utfordringene tilknyttet ...
  • Aktiv i eget liv 

   Bjørkmann, Kristin; Erlien, Britt Reidun Utseth (Student paper, others, 2016)
   Bakgrunn I følge Sundseth (2015) vil fremtidens befolkningssammensetning i Norge, sette velferdssamfunnet under press. De store årskullene fra 1940- og 1950- årene blir pensjonister, samtidig som små årskull fra 1980- og ...
  • Alzheimerpasienter står i fare for å bli feiltolket og dermed feilbehandlet. Uro, et uttrykk for smerte 

   Bjerkeli, Camilla H. Jessen; Evensen, Jeanette (Student paper, others, 2013)
  • Arbeid for alle – en sannhet med modifikasjoner?: Muligheter og begrensninger i forhold til å ansette personer med nedsatt fysisk funksjonsevne i arbeidslivet i Fjellregionen 

   Normann, Bjørg; Eggestad, Liv Guri; Wormstrand, Kari; Riise, Maren (Student paper, others, 2012)
   Norge har et økende behov for arbeidskraft. Deltagelse i arbeidslivet er et av de mest grunnleggende behovene et menneske har for å kunne dekke sine basisbehov og oppleve det sosiale fellesskapet som en jobb kan gi. Å delta ...
  • Avdelingsbefalets motivasjon: hvorfor slutter avdelingsbefal før tiden? 

   Smebye, Arild; Tandstad, Espen; Brustuen, Eystein (Student paper, others, 2013)
   Dette prosjektet er utarbeidet i forbindelse med avsluttende oppgave, i vårt årsstudium i organisasjon og ledelse ved Høyskolen i Hedmark og Studiesenteret.no. Vi har tatt utgangspunkt i pensum fra hele studiet, men ...
  • Barn som pårørende 

   Drågen, Gry Cecilie Løkkesveen; Tveitane, Unn Torill (Student paper, others, 2014)
   Bakgrunn: I Norge finnes det tall på at 34.000 barn lever som pårørende med en forelder med kreft. Det viser seg at kreftsykepleier møter barn som pårørende i stadig økende grad, og det er viktig med kunnskap om denne ...
  • Barnevernet - et omdømme i ruiner? 

   Bentzen, Karianne Stien (Student paper, others, 2011)
   Det overordnede temaet i oppgaven er barneverntjenesten i media. Hovedbegrunnelsen for å ta for meg dette tema er en antagelse om at medias fremstilling av barneverntjenesten har betydning for barnevernets omdømme og ...
  • Behov og tilbud til veteraner etter internasjonale operasjoner 

   Aasen, Per Joar (Student paper, others, 2012)
   Veien har vært og fremdeles er lang, også blant en del av soldatene som har representert Norge i utenlandstjeneste. Noen kjemper fortsatt i erstatningsspørsmål etter endt tjeneste, for skader de ble påført. Veien tilbake ...
  • Beredskapsbygging i norske kommuner 

   Frøland, Fredrik; Lauritzen, Jens Erik (Student paper, others, 2012)
   Norske kommuner er mange og forskjellige med ulik størrelse og risikopotensiale. Samtlige kommuner er lovpålagt å etablere et brannvesen som er bygget opp etter Forskrift om organisering og di ...
  • Beslutningstaking i brannvesenet 

   Pedersen, Eirik Håheim (Student paper, others, 2013)
   Fra innledningen: Jeg arbeider til daglig i brannvesenet, og et tema som jeg har fattet stor interesse for er ledelse av innsatser. Det som gjør dette spennende er at de beslutningene lederne tar kan få store konsekvenser ...
  • Bistandsinstruksen: Fungerer instruksen optimalt slik den i dag praktiseres? 

   Bjørnestad, Rikard; Tuvmarken, Ola Reidar; Væråmoen, Inger; Strand, Rune; Støylen, Børge (Student paper, others, 2012)
   Fungerer bistandsinstruksen optimalt slik den i dag praktiseres? I dagens virkelighet er det fra tid til annen behov for samarbeid mellom samfunnets sivile maktapparat, politiet, og institusjonen som skal beskytte landet ...
  • Bruk av Liverpool Care Pathway i omsorg ved livets slutt 

   Lübbe, Trine Louise Bergholt; Kristiansen, Monika (Student paper, others, 2014)
   Norsk sammendrag: Bakgrunn: Flere studier viser at kvaliteten på omsorg ved livets slutt generelt ikke er god nok. Spesielt innenfor symptomlindring, kommunikasjon og kompetanse. Liverpool Care Pathway er en tiltaksplan ...
  • Brukermedvirkning på brukernes premisser 

   Sveen, Anita (Student paper, others, 2014-04-04)
  • ”Da Lykkeliten kom til verden” 

   Nyberg, Hilde Anette (Student paper, others, 2016)
   Bakgrunn: Depressive symptomer i barselperioden rammer mellom 10 og 15 % av nybakte mødre (Folkehelseinstituttet, 2014). En depresjon i barselperioden kan ha uheldige konsekvenser både for mors helse og barnets utvikling. ...
  • Delirium blant eldre pasienter med hoftebrudd 

   Prestrud, Ingrid Mæhlum (Student paper, others, 2013)
  • Demensdiagnose, hva nå? 

   Ødegården, Kristin Stenshjemmet (Student paper, others, 2016)
   Innledning: I Norge i dag er det ca. 77 000 personer med demens. Mange personer får demensdiagnosen sent i forløpet, noen får ingen diagnose i det hele tatt. Alzheimers sykdom er blant de største sosiale, helsemessige og ...
  • Den helsefremmende samtalen 

   Gaden, Bente (Student paper, others, 2016)
   Tittel: Den helsefremmende samtalen. Hensikt: Hensikten med oppgaven er at helsesøstre skal få økt innsikt og kunnskap om hvor betydningsfull relasjonskompetanse er i møte med barseldeprimerte. Hvordan helsesøster gjennom ...
  • Den kakektiske pasienten i eget hjem 

   Bjørvik, Else Hennie; Martinsen, Stig-Morten (Student paper, others, 2016)
   Bakgrunn: I perioden 2005-2014 var det i Norge 27416 nye tilfeller av cancer pulm, og kakeksi sees svært hyppig hos pasienter i palliativ fase, og forekommer ved 50-85% av langkommende avanserte kreftsykdommer. Opptil 20% ...
  • Det handler om å skape de gode øyeblikkene i hverdagen 

   Remmen, Birgit (Student paper, others, 2013)