Now showing items 1-20 of 136

  • Skoleledere gjør det digitalt mulig 

   Dølbakken, Heidi Ødegaard; Iskauskas, Dagrun; Rikenberg, Kristin (Student paper, others, 2010)
   Norsk: Tema for denne oppgaven er tilrettelegging for implementering av IKT i grunnskolen. Gjennom en enkel spørreundersøkelse har vi spurt alle skoleledere i Hedmark og Oppland om hvordan de tilrettelegger for implementering ...
  • Tenk PR i fjellregionen 

   Narjord, Bjørn Marius (Student paper, others, 2010)
   Norsk: Etter å ha arbeidet med kommunikasjon og PR både i offentlig og privat sektor tidligere, ønsket prosjekteier å etablere et PR-byrå i Fjellregionen. Her er markedet ganske åpent når det kommer til tjenester innen ...
  • Entreprenørens møte med Venture Kapital : en kvalitativ undersøkelse om forholdet mellom Venture Kapitalisten og Entrepenøren 

   Stadheim, Bjørn Kristian (Student paper, others, 2010)
   I løpet av de siste 10-15 årene har venture kapital utviklet seg til en viktig arena innenfor den finansielle verden for små - og mellomstore bedrifter og grundere med forretningsideer som en kilde til å skaffe til veie ...
  • Faktorer som fremmer personsentrert omsorg - en litteraturstudie 

   Kristiansen, Janne; Skjøthaug, Aina (Student paper, others, 2011)
  • Når det gode stellet blir et ork 

   Borg, Liss Torill (Student paper, others, 2011)
  • Verdig død og lindrende sedering – et anliggende for kreftsykepleier? 

   Sørby, Anette Kjøgx (Student paper, others, 2011)
   Bakgrunn: Noen kreftpasienter opplever store fysiske smerter ved livets slutt til tross for stor innsats med smertebehandling. Disse kan tilbys lindrende sedering som svekker bevisstheten. Norge har liten bruk av lindrende ...
  • Kommunaløvelse - spilløvelse 

   Berntsen, Espen (Student paper, others, 2011)
   Problemstillingen med oppgaven er å peke på hvilke utfordringer kommunene har ved gjennomføring av informasjon og kommunikasjon internt og eksternt, i lys av krisehåndtering i en spilløvelse. Oppgaven er rettet mot ...
  • Høst's helhetsmodell og FIG 

   Sætheren, Thomas Stang (Student paper, others, 2011)
   Da dette er en begrenset oppgave innen et stort fagfelt, er det viktig med avgrensninger. Den første avgrensningen fremgår ganske klart av oppgaveformuleringen, og dreier seg om målgruppen. Målgruppen skal være FIG-ledere ...
  • IKT modernisering i offentlig virksomhet 

   Wilhelmsen, Arild (Student paper, others, 2011)
   Denne rapporten omhandler hvordan modernisering med IKT kan påvirke de ansattes jobbmotivasjon og læring. Rapporten er basert på en undersøkelse i Vardø kommune våren 2011. Undersøkelsen skal bidra til å danne grunnlag for ...
  • Hva motiverer ansatte til nærvær på arbeidsplassen? 

   Tveitane, Edel; Lundberg, Anne Stine; Reistad, Aud Marit (Student paper, others, 2011)
   Problemstillingen i denne prosjektoppgaven er ”Hva motiverer ansatte til nærvær på arbeidsplassen?”. Vi valgte å gjennomføre en kvalitativ intervjustudie av ansatte i helse- og omsorgssektoren. Som mellomledere i Stange ...
  • Hvordan ivaretar Forsvarsbygg brukerens behov? 

   Hauge, Lars; Hesthagen, Martin (Student paper, others, 2011)
   Denne oppgaven har tatt for seg problemstillingen hvordan Forsvarsbygg ivaretar brukerens behov. Forsvaret i Østerdal garnison har siden 2007 jobbet med å identifisere og fremme det fremtidige behovet for forlegning til ...
  • Mellomleders opplevde utfordringer - i forhold til forventninger 

   Melvær, Truls Magne; Sannesmoen, Janne; Framaas, Ann-Lisbeth (Student paper, others, 2011)
   Denne prosjektoppgaven er et samarbeid mellom tre studenter som har studert organisasjon og ledelse på Høgskolen i Hedmark. Temaet i oppgaven omhandler hvilke utfordringer mellomledere ved de videregående skolene i ...
  • "Min dør er alltid åpen" 

   Bakken, Gry; Duenger, Karoline; Pettersen, Marianne (Student paper, others, 2011)
   Målet med denne oppgava er å besvare problemstillingen: Hvordan påvirker mannlig kontra kvinnelig ledelse arbeidsmiljøet i en avdeling? Kan man finne forskjeller og i tilfelle hvilke? Oppgaven vektlegger kommunikasjon ...
  • Hvordan bygge godt omdømme i kommunale organisasjoner? 

   Aas, Heidi; Slind, Anne Kristin (Student paper, others, 2011)
   Oppgavens formål og tema er å belyse og undersøke hvordan man kan få til godt omdømmearbeid i kommunale organisasjoner. Vi har tatt utgangspunkt i egen kommune, Selbu kommune, og sett på hvilke utfordringer organisasjonen ...
  • ”Konfliktarbeid for linjeledere” 

   Skogeng, Jeanette (Student paper, others, 2011)
   Oppgaven avslutter årstudium i organisasjon og ledelse ved Høgskolen i Hedmark. Ideen til temaet forebygging og håndtering av konflikter kom tidlig i studiet. Vi har vært innom temaet i flere av fagene, men vi har vært i ...
  • Barnevernet - et omdømme i ruiner? 

   Bentzen, Karianne Stien (Student paper, others, 2011)
   Det overordnede temaet i oppgaven er barneverntjenesten i media. Hovedbegrunnelsen for å ta for meg dette tema er en antagelse om at medias fremstilling av barneverntjenesten har betydning for barnevernets omdømme og ...
  • Manglende overenstemmelse i politidistriktenes krisekommunikasjon 

   Egeberg, Kristoffer (Student paper, others, 2011)
   I denne prosjektoppgaven undersøkes det om sentrale føringer, planverk, styringsdokumenter og normer knyttet til krisekommunikasjon i politidistriktene samsvarer med gjeldende kommunikasjonsfaglige teorier om bred og ...
  • ELS-innføring i norske brannvesen 

   Torgersen, Stig Ole (Student paper, others, 2011)
   Grunnen til at jeg ønsker å skrive om innføringen av ELS i Norske brannvesen, er at det ikke tidligere har vært noe eget opplegg for ledelse av store hendelser i brannvesenet. Dette har vært et tema som det har vært opp ...
  • Enhetlig Ledelsessystem (ELS) og krisehåndtering 

   Frøland, Fredrik (Student paper, others, 2011)
   Samfunnets fokus på risiko og sårbarhet, og myndighetens evne til å håndtere krise og katastrofesituasjoner, har ført til en gjennomgang av offentlig beredskapsorganisering i Norge. Med frykt for at politisk opportunisme ...