• Barnevernet - et omdømme i ruiner? 

   Bentzen, Karianne Stien (Student paper, others, 2011)
   Det overordnede temaet i oppgaven er barneverntjenesten i media. Hovedbegrunnelsen for å ta for meg dette tema er en antagelse om at medias fremstilling av barneverntjenesten har betydning for barnevernets omdømme og ...
  • Beslutningstaking i brannvesenet 

   Pedersen, Eirik Håheim (Student paper, others, 2013)
   Fra innledningen: Jeg arbeider til daglig i brannvesenet, og et tema som jeg har fattet stor interesse for er ledelse av innsatser. Det som gjør dette spennende er at de beslutningene lederne tar kan få store konsekvenser ...
  • ELS-innføring i norske brannvesen 

   Torgersen, Stig Ole (Student paper, others, 2011)
   Grunnen til at jeg ønsker å skrive om innføringen av ELS i Norske brannvesen, er at det ikke tidligere har vært noe eget opplegg for ledelse av store hendelser i brannvesenet. Dette har vært et tema som det har vært opp ...
  • Enhetlig Ledelsessystem (ELS) og krisehåndtering 

   Frøland, Fredrik (Student paper, others, 2011)
   Samfunnets fokus på risiko og sårbarhet, og myndighetens evne til å håndtere krise og katastrofesituasjoner, har ført til en gjennomgang av offentlig beredskapsorganisering i Norge. Med frykt for at politisk opportunisme ...
  • Hvilken organisasjonsstruktur er best egnet for å oppnå effektiv krisekommunikasjon? 

   Huse, Randi Åste (Student paper, others, 2011)
   Jeg har valgt en oppgave som går på organisasjonsstruktur og krisekommunikasjon da jeg synes dette er to elementer som er interessante hver for seg. Samtidig vet jeg at mange organisasjoner sliter med kommunikasjonen når ...
  • Høst's helhetsmodell og FIG 

   Sætheren, Thomas Stang (Student paper, others, 2011)
   Da dette er en begrenset oppgave innen et stort fagfelt, er det viktig med avgrensninger. Den første avgrensningen fremgår ganske klart av oppgaveformuleringen, og dreier seg om målgruppen. Målgruppen skal være FIG-ledere ...
  • Internasjonal krisehåndtering: Norsk kvinnelig militær og kulturforståelse 

   Fossum, Ragnhild (Student paper, others, 2013)
   Når jeg startet med å skrive oppgaven hadde jeg en tydelig ide om at manglende forbe-redelser på kulturforståelse i det norske Forsvaret skaper store utfordringer for kvinnelige militære i internasjonale militære operasjoner ...
  • Kommunaløvelse - spilløvelse 

   Berntsen, Espen (Student paper, others, 2011)
   Problemstillingen med oppgaven er å peke på hvilke utfordringer kommunene har ved gjennomføring av informasjon og kommunikasjon internt og eksternt, i lys av krisehåndtering i en spilløvelse. Oppgaven er rettet mot ...
  • Kommunikasjonsutfordringer mellom offentlige etater med ansvar for krisehåndtering på kommunenivå 

   Woldseth, Odd-Bertil (Student paper, others, 2011)
   Gjennom egen erfaring, som koordinator ved kommunikasjonsenheten i Trondheim kommune under Øvelse Nidaros 20. april 2010, opplevde jeg ikke ubetydelige kommunikasjonsproblemer under samhandlingen med politiet. Dette ...
  • Den komplekse krise: analyse av et forestående fjellskred på Sunnmøre 

   Anthony, Ann; Ødegaard, Aud Lindis; Rosenborg, Bente Tøsti; Obrestad, Synnøve (Student paper, others, 2013)
   Indre Sunnmøre er et av Norges mest besøkte turiststeder, og av de mest kjente områdene internasjonalt. Den trolske naturen målbinder de fleste som ser kontrastene mellom fjord og fjell. Naturen er også lunefull, og i dette ...
  • Krisehåndteringsprosesser i Hæren knyttet til internasjonale operasjoner: Mellomlanding – forebyggende krisehåndtering, anerkjennelse og ivaretakelse - Mellomlanding - arena for feedback av informasjoner til gjenbruk i fremtidig produksjon av stridsevne i Hæren 

   Bråten, Frank W. Lie; Ødegård, Erik (Student paper, others, 2012)
   Innledning: Forsvaret har i ”nyere” tid bidratt med soldater til internasjonale operasjoner fra UNIFIL (United Nations Interim Forces in Lebanon) siden våren 1978 via en mengde andre internasjonale operasjoner frem til ...
  • Manglende overenstemmelse i politidistriktenes krisekommunikasjon 

   Egeberg, Kristoffer (Student paper, others, 2011)
   I denne prosjektoppgaven undersøkes det om sentrale føringer, planverk, styringsdokumenter og normer knyttet til krisekommunikasjon i politidistriktene samsvarer med gjeldende kommunikasjonsfaglige teorier om bred og ...
  • Risikokommunikasjon og kommunikasjon innen barnevern 

   Hansen, Bjørn-Are (Student paper, others, 2012)
   Oppgaven tar sikte på å belyse flere aspekter vedrørende kommunikasjonsbegrepet innenfor en barneverninstitusjon. Å arbeide innenfor en utredningsinstitusjon hvor en daglig kan risikere å utsettes for utfordringer i form ...
  • Samhandlingsreformen 

   Løberg, Nan Rognerud; Gaasø, Nina (Student paper, others, 2013)
   Innledning: Samhandlingsreformen er en stor og omfattende reform som berører alle deler av norsk helsevesen. Den ble startet innført 1. januar 2012, og skal etter planen bli gradvis innført over en fireårsperiode. ...
  • Stab-støtte funksjonene til de norske styrkene i Afghanistan 

   Hansen, Iren (Student paper, others, 2012)
   Alle soldater som tjenestegjør for Norge i Afghanistan gjør en uvurderlig jobb for å utføre sitt oppdrag på best mulig måte. Derimot er det ikke alle soldatene som får like stor oppmerksomhet, og også kanskje annerkjennelse, ...
  • Vold og trusler mot tilsatte i kriminalomsorgen 

   Normann, Tom (Student paper, others, 2013)
   Innledning: Denne prosjektoppgaven er en del av årsstudium krisehåndtering 2013. Problemstillingen for oppgaven er å peke på utfordringer knyttet til vold og trusler mot tilsatte i Kriminalomsorgen. Oppgaven vil omhandle ...