Now showing items 1-20 of 293

  • Hva kjennetegner forebyggende sikkerhetsarbeid på 2020-tallet 

   Alexander Staib; Jørgen Lishagen (Master thesis, 2023)
   Temaet for denne oppgaven er hva som preger forebyggende sikkerhet sikkerhetsarbeid i Norge på 2020-tallets. I lys av aktuelle hendelser, nasjonalt og internasjonalt, har vi observert en vesentlig økning i oppmerksomheten ...
  • «Kvantitet over kvalitet?» Om førstelinjemedarbeidere i Skatteetaten og deres opplevelse av eget handlingsrom for å arbeide brukerorientert. 

   Edvardsen, Silje Haugen (Master thesis, 2023)
   Denne oppgaven setter søkelyset på de som står i front i Skatteetatens førstelinje. Førstelinjemedarbeidere i en offentlig etat som Skatteetaten møter et utdrag av Norges befolkning hver dag i forskjellige kanaler ...
  • Det får være grenser. En beskrivelse av seksjonssjefers handlingsrom i grensedivisjonen i Tolletaten. 

   Eriksen, Heidi (Master thesis, 2023)
   Denne masteroppgaven undersøker hvordan seksjonssjefene i grensedivisjonen i Tolletaten beskriver sitt eget handlingsrom. Definisjonene som ligger til grunn i oppgaven er at handlingsrom er de valgmulighetene som ligger ...
  • Europeisering av norsk avfallspolitikk 

   Gulliksen, Joakim (Master thesis, 2023)
   Oppgavens formål er å studere hvordan EU har påvirket norsk avfallspolitikk. For å gjøre dette tar den utgangspunkt i europeiserinsgbegrepet, her forstått som en prosess hvor formelle og uformelle regler, normer, modeller ...
  • "Du får noe, du taper noe" - en undersøkelse om hvordan kommuner med interkommunalt barnevern håndterer oppvekstreformen 

   Hedda Helene Schaanning; Jostein Nordhus (Master thesis, 2023)
   Denne undersøkelsen retter seg mot hvordan interkommunale barnevernssamarbeid håndterer oppvekstreformen. Oppvekstreformen er den mest omfattende som har berørt kommunene siden samhandlingsreformen i 2012 og involverer ...
  • "Du får noe, du taper noe" - en undersøkelse om hvordan kommuner med interkommunalt barnevern håndterer oppvekstreformen 

   Hedda Helene Schaanning; Jostein Nordhus (Master thesis, 2023)
   Denne undersøkelsen retter seg mot hvordan interkommunale barnevernssamarbeid håndterer oppvekstreformen. Oppvekstreformen er den mest omfattende som har berørt kommunene siden samhandlingsreformen i 2012 og involverer ...
  • Digital sikkerhetskultur i kraftsektoren – en studie av kjennetegn ved den digitale sikkerhetskulturen i kraftsektoren 

   Leiv Andreas Krohn og Stian Singsaas (Master thesis, 2023)
   Sammendrag Vårt moderne samfunn preges av i stor grad av digitalisering. Digitalisering handler enkelt sagt om å bruke teknologi til å forbedre og fornye våre virksomheter i samfunnet, samtidig som man ivaretar god ...
  • Digital sikkerhet i sivil sektor: Hovedtendenser og utfordringer 

   Billington, Ole Eskild; Kråkemo, Jostein Thunæs; Engum, Eirik Strømmen (Master thesis, 2023)
   Norge digitaliseres stadig mer, og er i dag et av verdens mest digitaliserte land. De aller fleste arbeidstakere i Norge må utføre deler av eller hele sin jobb ved hjelp av digitale systemer. Den stadig økende digitaliseringen ...
  • Et forsvar i endring 

   Dahl, Thomas; Meling, Eldar (Master thesis, 2023)
   Vi har i oppgaven sett på endringene implementert i ny ordning for militært tilsatte (OMT). Formålet har vært å forsøke å avklare om det har skjedd endringer i Forsvaret som High Reliability Organization. I tillegg har vi ...
  • Kommunalt beredskapsarbeid; plan eller prosess, læring eller lov? 

   Sondre Zakariassen; Ann Helen Kilde Kjørvik; Fredrik Kolstø (Master thesis, 2023)
   I denne masteroppgaven har vi gjennomført en fortolkende case-studie mellom tre kommuner for å svare ut problemsstillingen: Hva kjennetegner utfordringene ved kommunalt helhetlig og systematisk beredskapsarbeid, og hvordan ...
  • Politisk styring av Norsk politi - konsekvenser og inkonsekvenser? 

   Presterudstuen, Jørn; Welhaven, Johan Martin (Master thesis, 2023)
   Målet med studien har vært å finne en forklaring på hvorfor styringen av politiet preges av en detaljstyring som er innrettet mot et kortsiktig styringsperspektiv hvor det i stor grad styres på innsatsfaktorer og aktivitetskrav. ...
  • Motivasjon for ledelse 

   Hamsaas, Line; Lynggaard, Karoline Gjelsvik; Nerland, Emily (Master thesis, 2023)
   Store deler av forskningen på motivasjon og ledelse konsentrerer seg om hva lederen kan gjøre for å motivere ansatte, mens det har vært lite forskning på motivasjon for å lede. Det er like viktig, om ikke enda viktigere, ...
  • Lærer politiet av kriser? 

   Næsje, Alf Halvar; Landrø, Kari; Berg, Lillian Tangen (Master thesis, 2023)
   Målsetningen med denne undersøkelsen er å se nærmere på problemstillingen: Hvordan jobber politiet med organisatorisk læring etter en krise? For å besvare problemstillingen har vi utformet fire forskningsspørsmål med ...
  • Samarbeidet mellom administrativt og vitenskapelig ansatte ved universitet og høyskoler 

   Bekkedal, Knut; Bjarkø, Elisabeth; Lüttichau, Beatrice (Master thesis, 2023)
   Denne oppgaven undersøker samarbeidet mellom administrativt og vitenskapelig ansatte ved universitets- og høyskolesektoren i Norge. Vi har gjennomført en deskriptiv, kvantitativ tverrsnittsundersøkelse som forsøker å ...
  • En narrativ litteraturstudie i beslutningstaking ved politiets operasjonssentral. 

   Berg, Thomas; Solberg, Petter (Master thesis, 2023)
   Tittel: En narrativ litteraturstudie i beslutningstaking ved politiets operasjonssentral. Problemstilling: Hvordan påvirker beslutningsteorier og organisasjonsmessige faktorer, politioperatørens meldingsmottak ved politiets ...
  • Polititjenestepersoners tilfredshet med politiets mediehåndtering av offentlig kritikk 

   Skaiå, Eivind (Master thesis, 2023)
   Denne studien er gjennomført som en avsluttende masteroppgave ved Høgskolen Innlandet. Studien tar for seg i hvilken grad polititjenestepersoner er tilfredse med politiets mediehåndtering av offentlig kritikk. Metoden som ...
  • Norsk forsyningssikkerhet- og kraftberedskap 

   Eivind Holten (Master thesis, 2023)
   Sammendrag Formålet med denne oppgaven har vært å evaluere kvaliteten til norsk forsyningssikkerhet- og kraftberedskap. Det norske kraftsystemet er en svært viktig og kompleks infrastruktur bestående av mange mennesker, ...
  • Implikasjoner av hjemmekontor og work-life-balance i Innlandet 

   Lilleby, Kari; Madsen, Ane; Johansen, Marius Stråbø (Master thesis, 2023)
   Hensikten med studien vår er å belyse bruk av hjemmekontor i Innlandet og hvordan dette påvirker work-life-balance for de ansatte. Bruk av hjemmekontor har økt kraftig som følge av covid-19 pandemien. Vår studie undersøker ...
  • Tilrettelegging for gravide arbeidstakere i ambulansetjenesten 

   Persson-Koppang, Sunniva M. O.; Stigar, Kine Alexandra C.; Aarsand, Eva (Master thesis, 2023)
   Kjønnsfordelingen i ambulansetjenesten er i endring. Andelen kvinner i fertil alder øker, noe som sannsynligvis medfører en økende andel gravide arbeidstakere i ambulansetjenesten. På generelt grunnlag står gravide for en ...
  • Tilrettelegging for gravide arbeidstakere i ambulansetjenesten 

   Persson-Koppang, Sunniva Malene; Stigar, Kine Alexandra Caspari; Aarsand, Eva (Master thesis, 2023)
   Kjønnsfordelingen i ambulansetjenesten er i endring. Andelen kvinner i fertil alder øker, noe som sannsynligvis medfører en økende andel gravide arbeidstakere i ambulansetjenesten. På generelt grunnlag står gravide for en ...