Now showing items 21-40 of 95

  • Forskjeller mellom utdannet og ufaglært kroppsøvingslærer 

   Andersen, Marius (Bachelor thesis, 2013)
   Forfatter: Marius Andersen, student ved bachelor i faglærer i kroppsøving, ved Høyskolen i Hedmark, avdeling Elverum Oppgavetittel: «Forskjeller mellom utdannet og ufaglært kroppsøvingslærer». Problemstilling: Er ...
  • Læringsutbytte i kroppsøving 

   Moe, Ola Erik Heen (Bachelor thesis, 2013)
   Forfatter: Ola Erik Heen Moe Tittel: Norsk tittel: Læringsutbytte i kroppsøving Innledning: Her tar jeg for meg hvorfor jeg skriver oppgaven, bakgrunn og problemfelt. I tillegg ser jeg på oppbygningen av oppgaven og ...
  • Påvirkning av toppidrettselevers ernæringsvaner 

   Falldalen, Henning (Bachelor thesis, 2013)
   Forfatter Henning Falldalen. Oppgavens tittel Påvirkning av toppidrettselevers ernæringsvaner. Influence of top sports student nutrition habits. Problemstilling Hvilke faktorer mener toppidrettselever påvirker egne ...
  • Kjønnsdeling i kroppsøvingsfaget 

   Kummeneje, Simen (Bachelor thesis, 2013)
   Forfatter: Simen Kummeneje. Tittel: Kjønnsdeling i kroppsøvingsfaget. Bakgrunn: I dagens Norge er vi veldig opptatt av tilpasset opplæring og å få alle med i undervisningen. Med årene har kjønnsdeling av klassene, ...
  • Hvordan kan lærere motivere elever til å delta i kroppsøving? 

   Dahl, Ingrid (Bachelor thesis, 2013)
   Forfatter Ingrid Dahl Oppgavetittel Hvordan kan lærere motivere elever til å delta i kroppsøving? Problemstilling Hvordan kan kroppsøvingslærere motivere elever som ikke liker kroppsøving til å delta? Teori Forskningen ...
  • Toppidrett og videregående skole 

   Antonsen, Espen (Bachelor thesis, 2013)
   Formålet med denne oppgaven er å belyse hva som motiverer idrettsungdom til å kombinere utdanning ved siden av satsingen på en idrett. Mitt ønske har vært å belyse dette opp mot selvbestemmelsesteorien. Forfatter: Espen ...
  • Spiseforstyrrelser i skolen 

   Aasum, Marthe (Bachelor thesis, 2013)
   Denne oppgaven tar for seg emnet spiseforstyrrelser i skolen. Problemstillingen lyder som følger: «Hvordan kan skolen oppdage og hjelpe elever med spiseforstyrrelser?» For å få svar på min problemstilling har jeg ...
  • Motivasjon hos idrettselever 

   Frøyland, Magnus (Bachelor thesis, 2013)
   Sammendrag Forfatter: Magnus Frøyland, student ved Høgskolen i Hedmark, avdeling Elverum. 3. året på Bachelor Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag. Oppgavens tittel: Motivasjon hos toppidrettselever. Problem ...
  • Uteskole: et hjelpemiddel til økt fysisk aktivitet og læringsglede? 

   Østvang, Jostein (Bachelor thesis, 2014)
   Problemstilling: Hvilken effekt har uteskole på fysisk aktivitet og læringsglede i skolehverdagen? Metode: Generell litteraturstudie hvor jeg gikk kritisk gjennom relevant litteratur og forskning for å finne svar på ...
  • Skolefruktordning og kostholdsvaner 

   Hvidsten, Benedicte (Bachelor thesis, 2014)
   Problemområde: Overvekt og fedme er stadig et økende problem blant den norske befolkningen. Skolefruktordningen er derfor et av mange forebyggende tiltak i den norske skolen. Jeg ønsker å finne ut om skolefruktordningen ...
  • Kjønnsblandet eller kjønnsdelt kroppsøving? 

   Fingarsen, Audun (Bachelor thesis, 2014)
   Forfatter Audun Fingarsen Tittel Kjønnsblandet eller kjønnsdelt kroppsøving? Nøkkelord Kroppsøving, jenter, gutter, kjønnsblandet, kjønnsdelt, tilpasset opplæring, kjønn, selvoppfatning, aktivitetsnivå, kroppsøvings ...
  • Faktorer som påvirker trivsel i kroppsøving 

   Guidon, Karoline Moen (Bachelor thesis, 2014)
   Denne oppgaven vil belyse hvordan faktorer som inngår i selvbestemmelsesteorien og motivasjonsklima kan påvirke elever. Problemstillingen er: «Hvilke faktorer i et motivasjonsklima påvirker trivselen til elevene i ...
  • Motivasjon til livslang bevegelsesglede 

   Martinsen, Esben (Bachelor thesis, 2014)
   Problemstilling/problemområde: Hvordan kan læreren påvirke elevenes motivasjon i kroppsøvingsfaget? Oppgaven belyser hvilke faktorer som kan være med på å avgjøre elevenes grad av motivasjon i kroppsøvingsfaget. Videre ...
  • Legitimering av kroppsøvingsfaget som dannelsesfag for livslang bevegelsesglede 

   Nysveen, Arvid (Bachelor thesis, 2014)
   Problemstilling: I hvilken grad kan kroppsøvingsfaget legitimeres som dannelsesfag for å oppnå livslang bevegelsesglede? Metode Litteraturstudie utført med en systematisk gjennomgang av relevant faglitteratur og ...
  • Tilpasset opplæring i kroppsøving i grunnskolen 

   Godheim, Ann Helen Rekdal (Bachelor thesis, 2014)
   Ann Helen Rekdal Godheim, Bachelor i faglærer i kroppsøving og idrettsfag 2014, Høgskolen i Hedmark, avdeling Elverum. Denne oppgaven tar for seg begrepet tilpasset opplæring i kroppsøving, på grunnskolenivå. Problemstilling ...
  • Spiseforstyrrelser i videregående skole 

   Korbøl, Ola Erling (Bachelor thesis, 2014)
   Forfatter: Ola Erling Korbøl Tittel på oppgaven: Spiseforstyrrelser i videregående skole. Problemstilling: «Hvordan skal vi som kroppsøvingslærere i videregående skole oppdage og legge til rette vår undervisning for ...
  • Motivasjon til kroppsøving hos elever i den videregående skolen 

   Tronstad, Henrik (Bachelor thesis, 2014)
   Problemstilling / problemfelt: Hvilke faktorer er med på å motivere elever på videregående skole for kroppsøvingsfaget? I min oppgave ønsker jeg å finne ut hvilke faktorer som motiverer elever i kroppsøvingstimene. Metode: Jeg ...
  • Hvordan kan kroppsøving motivere eleven til livslang bevegelsesglede? 

   Kiplesund, Esther M. (Bachelor thesis, 2014)
   Problemstilling: Hvordan kan faget kroppsøving motivere eleven til livslang bevegelsesglede? Teori: Teorien omhandler hovedsakelig motivasjon for fysisk aktivitet blant ungdom, indre og ytre motivasjon, selvbestemmelsesteori ...
  • Kostholdsvaner i videregående skole 

   Claussen, Aksel (Bachelor thesis, 2014)
   Problemstillinger: Hovedproblemstilling: Hvilke kostholdsvaner har elever i videregående skole på studiespesialiserende linje på 1. trinn? Metode: Oppgaven er utarbeidet gjennom kvantitativ spørreundersøkelse. Utvalget ...
  • Relevansen av tilpasset opplæring i kroppsøving i forhold til kjønn 

   Moe, Julie Slapø (Bachelor thesis, 2014)
   Problemstilling På hvilken måte er tilpasset opplæring relevant i forhold til elevenes kjønn i kroppsøvingsfaget? Teori Oppgaven innebefatter teoribegreper som tilpasset opplæring, kjønn i forskjellige sammenhenger, ...