Now showing items 61-80 of 105

  • Anerkjennelse som grunnlag for en vellykket identitetsdannelse. 

   Timmer, Helene (Bachelor thesis, 2016)
   Norsk: Dannelse er en sentral del av skolens mandat, og dermed også en sentral del av lærerens arbeid. Honneth mener at en vellykket identitetsdannelse er et resultat av anerkjennelse på tre ulike nivåer: kjærlighet, ...
  • Leseopplæring før mellomtrinnet. Hvordan arbeider leselærere med lesing på 4. trinn i to flerkulturelle klasser på Østlandet. 

   Larsen, Heidi Merete Wangen (Bachelor thesis, 2016)
   Norsk: Temaet for denne bacheloroppgaven er lesing på 4. trinn i flerkulturelle klasser. Problemstillingen er ”hvordan arbeider lærerne for å øke elevenes lesekompetanse på 4. trinn i to flerkulturelle klasser på Østlandet”. ...
  • Dialoger i naturfagundervisningen. 

   Bakkerud, Ann Kristin (Bachelor thesis, 2016)
   Norsk: Temaet for studien er dialoger i naturfagundervisningen. Problemstillingen jeg har søkt å finne svar på er: Hvordan kan dialoger fremme læring i naturfag? Studien viser at lærers valg av kommunikativ tilnærming har ...
  • Respekt og toleranse. 

   Andresen, Ellen (Bachelor thesis, 2016)
   Norsk: Dagens samfunn består av et stort mangfold med mennesker med ulike bakgrunner, kulturer og språk. For å fungere i et samfunn er det derfor helt nødvendig at mennesker både respekterer og tolererer hverandre. Som ...
  • Tilpasset opplæring i matematikk. 

   Sønsteby, Caritha Grønvold (Bachelor thesis, 2016)
   Norsk: Denne bacheloroppgaven er en kvalitativ studie om tilpasset opplæring i den ordinære matematikkundervisningen. Problemstillingen handler om hvordan den ordinære opplæringen kan tilpasses elevene slik at de kan nå ...
  • Når et gram erfaring veier mer enn et tonn teori – en kvalitativ intervjustudie om uteskole. 

   Lågrinn, Tanja (Bachelor thesis, 2016)
   Norsk: Med utgangspunkt i temaene uteskole og tilpasset opplæring er målet med denne bacheloroppgaven å besvare problemstillingen «Hva hemmer og fremmer bruk av uteskole for å tilpasse opplæringen for alle elever i ...
  • Foreldresamarbeid. 

   Juven, Hilde (Bachelor thesis, 2016)
   Norsk: Temaet for denne bacheloroppgaven er skole-hjem samarbeid, og problemstillingen er ”Hvordan kan jeg som nyutdannet lærer legge til rette for samarbeid med foreldre?”. Skole-hjem samarbeid er helt avgjørende for at ...
  • Hvorfor snakker du engelsk? En undersøkelse om læreres bruk av målspråk i L2-undervisning. 

   Aunmo, Silje Birgitte (Bachelor thesis, 2016)
   Norsk: I 2015 kom det påstander om at lærere både kan og bruker for lite målspråk L2-undervisning. Parallelt gjorde jeg en erfaring ute i praksis som underbygget dette utsagnet. Tiden engelsklærere har til rådighet i ...
  • Mestringsforventning - og barn med lærevansker. 

   Bang, Janne Helen (Bachelor thesis, 2016)
   Norsk: Elever med ulike former for lærevansker kan ofte ha en lav motivasjon for læring. Det bør være et mål for lærerne at disse elevene skal få et best mulig utbytte av sitt potensiale for læring slik at de kan gjennomføre ...
  • Forutsetninger for blomstring. En studie om gruppestørrelsens betydning for tilpasset opplæring. 

   Hovsbakken, Hanne (Bachelor thesis, 2016)
   Norsk: Hvordan opplever grunnskolelærere at gruppestørrelsen påvirker deres arbeid med tilpasset opplæring? Studien omfatter faktorer som påvirker lærerens arbeid med tilpasset opplæring innenfor mindre og større ...
  • Å være snill eller å være streng? 

   Gjesvold, Lars harald (Bachelor thesis, 2016)
   Norsk: Denne bacheloroppgaven handler om autoritativ lærerstil. Jeg forsøker å finne ut om lærerstiler med overvekt av varme, eller lærerstiler med overvekt av kontroll, kan resultere i færre forstyrrelser i undervisningen. ...
  • Sårbare barn og unge – en studie om psykisk helse 

   Lunde, Ida Helene (Bachelor thesis, 2016)
   Norsk: Psykisk helse er i ferd med å bli et folkehelseproblem. At det settes fokus på dette i skolen er derfor viktig. I visse tilfeller bør fokuset komme allerede i førskolealder ved at man velger å gjøre en tidlig ...
  • Misoppfatninger rundt brøkbegrepet og regning med brøk i barneskolen. 

   Kristiansen, Philip (Bachelor thesis, 2016)
   Norsk: Denne studien omhandler hvilke misoppfatninger som finnes når det gjelder brøkbegrepet og regning med brøk. Oppgavens problemstilling er Hvilke misoppfatninger finnes rundt brøkbegrepet og regning med brøk i en 7. ...
  • «Det var så mye bedre før i tida». En kvalitativ studie av utfordringer rundt IKT i skolen. 

   Sondre Bjørnstad Noren, Sondre Bjørnstad (Bachelor thesis, 2016)
   Norsk: Den vestlige hverdagen blir mer og mer digitalisiert, hvor det kreves at brukerne lærer seg å bruke de digitale verktøyene på en effektiv og kritisk måte. Da må skolen, med det oppdragelsemandatet skolen har, bidra ...
  • Tilpasset opplæring og samarbeid skole-hjem. 

   Lahlum, Julie (Bachelor thesis, 2016)
   Norsk: Elevene har rett på en opplæring som er tilpasset deres evner og forutsetninger, og prinsippet om tilpasset opplæring skal hjelpe elevene til å realisere sitt faglige og sosiale potensiale. I dagens skole er det ...
  • Forebygging av mobbing 

   Sandholt, Anette Østereng (Bachelor thesis, 2017)
   Norsk. Mobbing er et alvorlig tema som er svært aktuelt i skolen. Mobbing rammer flere tusen elever, reduserer elevenes læringsutbytte og er en kilde til utvikling av psykiske helseproblemer. Mobbing må bekjempes gjennom ...
  • Uteskole og læringsutbytte 

   Johansen, Mona (Bachelor thesis, 2017)
   Norsk: Formålet med denne oppgaven var å se på hvordan uteskole påvirker elevers læringsutbytte. Jeg har benyttet meg av kvalitativ forskningsmetode hvor jeg har intervjuet fire lærere med ulike bakgrunner. Teorien viser ...
  • Lesingens rolle i løsning av tekstoppgaver - Hva er det oppgavene spør etter? 

   Kristoffersen, Hans-Petter (Bachelor thesis, 2017)
   Norsk: Lesing og leseferdigheter spiller en viktig rolle når elever skal løse tekstoppgaver. Målet med denne oppgaven var å få et innblikk i hvordan elevene tenker når de skal løse en tekstoppgave i matematikk og også ...
  • ”Lesing er lett når noe spennende skjer” 

   Åbyholm, Joakim (Bachelor thesis, 2017)
   English: In this Bachelors thesis I examine what motivates students in fourth grade to read, what they read and the characteristics of this type of literature. The purpose of this assignment is to discuss the role and ...
  • Læringsutbytte i utforskende arbeid 

   Håland, Beate (Bachelor thesis, 2017)
   Norsk: I denne oppgaven ser jeg på læringsutbyttet i utforskende arbeid. Ludvigsenutvalget mener at utforskende arbeid er positivt for elevenes læring, og sier derfor at utforsking bør inkluderes som et av kompetanseområdene ...