Now showing items 41-60 of 105

  • Lærerens rolle i litterære samtaler. Veiledning, støtte og dialog. 

   Skjellet, Caroline Foldvik (Bachelor thesis, 2014)
   Norsk: Temaet i denne bacheloroppgaven er lærerens rolle i litterære samtaler. Hensikten med oppgaven er å finne ut om støtte og veiledning fra læreren har innvirkning på elevers deltakelse i litterære samtaler. ...
  • Evnerike barn, tilpasset opplæring 

   Indsetviken, Aksel Harjo (Bachelor thesis, 2014)
   Norsk: Oppgavens tema er tilpasset opplæring for evnerike barn i skolen. Problemstillingen for oppgaven er ”Hvilket syn har lærere på tilpasset opplæring av evnerike elever?”. For å svare på problemstillingen har jeg ...
  • Uteskole og tilpasset opplæring 

   Hagen, Jenny Helene (Bachelor thesis, 2014)
   Norsk: Formålet med denne oppgaven var å se på hvordan uteskole kan fremme tilpasset opplæring. Jeg har benyttet meg av intervju og observasjon som metodevalg for å svare på min problemstilling. Jeg har intervjuet fire ...
  • Motivasjon for læring 

   Schjørlien, Maren (Bachelor thesis, 2014)
   Norsk: Motivasjonen er en svært viktig drivkraft for elevers læring (Manger, 2012). Ofte kan man oppleve at noen elever går fortere i gang med skolearbeidet, mens andre utsetter det i det lengste. Samtidig holder noen ...
  • Barn utsatt for seksuelle overgrep 

   Hauger, Monica (Bachelor thesis, 2015)
   Norsk: Denne oppgaven redegjør for hva skolen kan gjøre for barn som er blitt utsatt for seksuelle overgrep. Rettigheter og lover legger føringer på at skolen har et stort ansvar ovenfor barnet. For å besvare problemstillingen ...
  • Positive sider ved bruk av iPad i undervisning. 

   Gjellestad, Margun Karin Hjelmeland (Bachelor thesis, 2015)
   Norsk: Digitale ferdigheiter kom inn i læreplanen som ei grunnleggjande ferdigheit i alle fag i 2006. Det aukande fokuset på digitale hjelpemiddel gjorde at eg ville finna ut kva fordelar det er for læringsutbytet til ...
  • Tilpasset opplæring for de faglig sterke elevene - en skole med rom for alle og blikk for den enkelte? 

   Brustad, Caroline (Bachelor thesis, 2015)
   Norsk: I denne oppgaven har jeg gjennom kvalitative undersøkelser sett på hvordan faglig sterke elever og deres foreldre opplever den tilpassede opplæringen, og om de er tilfredse med tilbudet de får på skolen. Jeg har ...
  • Inkludering og anerkjennelse for elever i mottaksklasse 

   Breivik, Hilde Sandum (Bachelor thesis, 2015)
   Norsk: Denne bacheloroppgaven ser nærmere på hvordan det kan bli lagt til rette for inkludering og anerkjennelse for elever i mottaksklasse. Det blir gjort rede for hva begrepene inkludering og anerkjennelse innebærer. ...
  • Uteskole og tilpasset opplæring. 

   Sand, Elisabeth Amundsen (Bachelor thesis, 2015)
   Norsk: Hensikten med denne oppgaven har vært å se på hvordan uteskoleundervisning kan bidra til tilpasset opplæring. Til innsamling av data valgte jeg et flermetodisk design. Jeg valgte observasjon av uteskole på 6.- ...
  • En virkelighet ingen vil ha – en studie om identifisering av omsorgssvikt i skolen 

   Sinnerud, Inga (Bachelor thesis, 2015)
   Norsk: Det er et stort samfunnsproblem at barn som blir utsatt for ulike typer alvorlig omsorgssvikt ikke blir oppdaget. Vi ser at dette kan gi svært alvorlige følger for barnets livskvalitet. Vi vet også at tidlig ...
  • Sammen er vi sterkere - en oppgave om hvordan læreren tilrettelegger for samarbeid med foresatte til elever med atferdsproblematikk 

   Vestheim, Lene Wettre (Bachelor thesis, 2015)
   Norsk: Temaet for oppgaven er skole-hjem-samarbeid når elever sliter med atferdsproblematikk. Dette vil bli belyst gjennom teoretiske perspektiver, samt intervjuer av personer med erfaring på området: skoleleder, lærer ...
  • Hvorfor liker jeg læreren min? 

   Amundsen, Vegard André (Bachelor thesis, 2015)
   Norsk: Problemstillingen: Hvilken sammenheng har trygghet, tro på elevene, motivasjon, styrking av elevenes selvfølelse og lærerens evne til å inngå relasjoner med elevenes relasjon til læreren? Det blir først presentert ...
  • Tilpasset opplæring. Et politisk begrep som skal tolkes pedagogisk. 

   Espegard, Maria (Bachelor thesis, 2015)
   Norsk: Denne oppgaven belyser begrepet tilpasset opplæring og hvilke utfordringer skolen står ovenfor. Tilpasset opplæring har eksistert innenfor skolepolitikken siden 1970-tallet. Likevel viser flere studier at det er ...
  • Hvordan vektlegger Stortingsmelding nr. 16 utjevning av sosiale forskjeller? Og hvilke konsekvenser har dette? En dokumentanalyse om sosiale ulikheter i skolen. 

   Oskarsen, Lene (Bachelor thesis, 2015)
   Norsk: Temaet for denne oppgaven er sosiale ulikheter blant elevene, og de konsekvensene dette har for elevenes læringsutbytte. Jeg har analysert Stortingsmelding nr. 16, og sett på hva denne sier om sosiale forskjeller ...
  • ”Motivasjon og læring i matematikk” 

   Løvstad, Karl Martin (Bachelor thesis, 2015)
   Norsk: Motivasjon og læring henger sammen. Målet med denne oppgaven er å undersøke ved hjelp av teoretiske rammer og kvalitativ metode hvordan tre matematikklærere på ulike trinn i barneskolen arbeider for å motivere ...
  • Spesialundervisning i lesing og skriving. 

   Hauger, Merete (Bachelor thesis, 2015)
   Norsk: Problemstillingen for denne bacheloroppgaven er «hvordan tilpasses opplæringen for elever med enkeltvedtak i lesing og skriving?», og den redegjør for hvordan en skole tilpasser opplæringen for barn med vedtak om ...
  • BRØK PÅ MELLOMTRINNET - en undersøkelse av hvilke misoppfatninger vi kan finne innenfor temaet brøk på 7.trinn. 

   Olsen, Marianne (Bachelor thesis, 2015)
   Norsk: Temaet for denne oppgaven er brøk på mellomtrinnet, og problemstillingen lyder som følger: Hvilke misoppfatninger innenfor brøk kan man finne på 7.trinn? For å besvare denne problemstillingen har jeg benyttet et ...
  • Fysisk aktivitet i forhold til læring. 

   Nordengen, Lisbeth (Bachelor thesis, 2015)
   Norsk: Temaet for denne oppgaven er fysisk aktivitet i forhold til læring. Problemstillingen er «Hva sier et utvalg dokumenter om fysisk aktivitet i skolen i forhold til forskning?». For å svare på problemstillingen har ...
  • Introduksjon av partikkelmodellen på 4.trinn. 

   Finnstun, Carina Marie (Bachelor thesis, 2016)
   Norsk: Oppgaven baserer seg på problemstillingen: Hvordan kan man introdusere partikkelmodellen allerede på 4.trinn? I den forbindelse har jeg gjennomført et undervisningsopplegg om stoffer over 4 uker. Jeg har brukt ...
  • En kvalitativ studie med bruk av intervju. En trygg havn for barn i fosterhjem. 

   Olsen, Ulrikke Retzina Lystad (Bachelor thesis, 2016)
   Norsk: Denne oppgaven tar utgangspunk i hvordan en god relasjon til læreren kan virke inn på fosterbarnets identitetsutvikling. En lærer tilbringer flere timer daglig med fosterbarna og vil dermed ha stor betydning for ...