• Barn og natur : en spørreundersøkelse om kunnskap og holdning til naturen blant norske femteklassinger 

   Lillebo, Hans Martin; Gundersen, Hege; Nilsen, Erlend Birkeland (Oppdragsrapport, Research report, 2008)
   Norsk: Det er en tendens til at nærhet til naturen gir positive utslag for barna fra landet i forhold til naturopplevelse (litt høyere score enn barna fra byen). Den samme tendensen er ikke gjeldende i forhold til bruken ...
  • Barnehagen som læringsmiljø og danningsarena: En artikkelsamling om forsknings- og utviklingsarbeid i 17 barnehager i Hedmark 

   Sunnevåg, Anne-Karin (Oppdragsrapport;09/2012, Research report, 2012)
   Norsk: Denne rapporten omhandler forsknings- og utviklingsarbeidet «Barnehagen som læringsmiljø og danningsarena». Hensikten med prosjektet har vært å utvikle kunnskap som kunne danne grunnlag for god kvalitativ praksis ...
  • Baseline: «Framtida er nå»: Kartlegging av ledernes oppgaver og tidsbruk i Stange kommunes barnehager og skoler 

   Berg, Bjørn; Knudsmoen, Hege (Oppdragsrapport;7/2012, Research report, 2012)
   Norsk: Denne baselinerapporten for Stangeprosjektet «Framtida er nå» er gjennomført for å kartlegge omfang og typer av ledelsesoppgaver som lederne i kommunen bruker tid på i dag. Senter for praksisrettet utdanningsforskning ...
  • Beiteskader og framtidig forvaltningsstrategi av elg i Nord-Østerdal – Røros elgregion, vestre arbeidsområde 

   Helstad, Erik Ola; Fremming, Odd Reidar; Storaas, Torstein; Solbraa, Knut (Oppdragsrapport, Research report, 2005)
   Norsk: Vi har vurdert data om elgtrekk, elgavskyting, elgvekter, elgbeite, skogskader, skogproduksjon og inntekter fra elg i Nord-Østerdal – Røros elgregion, vestre arbeidsområde for å gi råd om hvordan elgstamma kan ...
  • Birkebeinerlandet – Innlandsvikingenes rike 

   Bakmann, Ole Andersen; Kjønsberg, Marius (Oppdragsrapport;4/14, Research report, 2014)
   Denne rapporten tar utgangspunkt i hvordan man kan utnytte ressursene i Åmots kulturhistorie til å gi grunnlag for lokal næringsutvikling. Åmot har, som følge av etableringen av Regionfelt Østlandet, hatt arkeologiske ...
  • Boplikt : en analyse av erfaring i Hedmark 

   Mønness, Erik Neslein; Arnesen, Tor (Oppdragsrapport, Research report, 2008)
   Rapporten inneholder resultater fra en analyse av erfaringer med boplikt på landbrukseiendommer i Hedmark. En spørreundersøkelse til eiere av landbrukseiendommer er sentral i analysen.
  • Bruk av kandidatundersøkelser 

   Berg, Bjørn; Knudsmoen, Hege (Oppdragsrapport;3/2017, Research report, 2017)
   Denne rapporten gjengir hovedsynspunkter fra ledelsen ved avdelingene og den sentrale ledelsen ved Høgskolen i Hedmark, på bruken av og innholdet i de kandidatundersøkelsene som ble gjennomført ved høgskolen i perioden ...
  • Building Bridges : proceedings of the third international conference of The Consumer Citizenship Network, Sofia, Bulgaria 2007 

   Klein, Alexandra; Tangen, Dag; Thoresen, Victoria W. (Oppdragsrapport, Research report, 2008)
   Building bridges brings two separated points into contact with each other. Bridges facilitate communication and cooperation. The Consumer Citizenship Network1 conference for 2007 dealt with bridge building in two contexts: ...
  • C. A. Gottlunds «Folkmängden på finnskogarne» fra 1823 

   Myhrvold, Jan; Persson, Niclas (Oppdragsrapport, Research report, 2008-08-15)
   Vår publisering av Folkmängden på finnskogarne har som mål å tilgjengeliggjøre en hittil ukjent dokumentasjon på kulturen til de skogfinner som innvandret fra Øst-Finland på 1600-tallet. Utgivelsen er del av en lengre ...
  • Catalyzing change : CCN conference proceedings Hamar 2006 

   Tangen, Dag; Thoresen, Victoria W. (Oppdragsrapport, Research report, 2007)
   English: Dramatic and rapid transitions characterize the world today. Triggering constructive change is a major challenge facing the global community. Yet many individuals do not have the opportunity, the knowledge or ...
  • «Det er som en orkan inne i meg...» – hverdagsskildringer fra ungdommer som sliter med livet 

   Holte, Jan Stensland (Oppdragsrapport, Research report, 2008)
   Norsk: Rapporten er basert på intervjuer med seks ungdommer som fokuserer på hvordan de erfarer og mestrer hverdagen. Deltagerne er ungdommer som sliter psykisk og som samtidig deltar i et lavterskeltilbud: «Mitt liv..!», ...
  • Developing Consumer Citizenship 

   Thoresen, Victoria W. (Oppdragsrapport;3/2003, Research report, 2003)
   Den andre internasjonale samling av samtlige deltagere i den tre-årige Comenius 2.1 prosjekt: ”Consumer education and teacher training: developing consumer citizenship” ble holdt 5-6 mai 2003 i Lisboa, Portugal. Denne ...
  • Developing Consumer Citizenship 

   Thoresen, Victoria W. (Oppdragsrapport;04/2002, Research report, 2002)
   Fra 20-23 april 2002 ble det holdt en internasjonal konferanse ved Høgskolen i Hedmark der deltakere fra 14 land fokuserte på individets rolle i det moderne samfunn, hvilke rettigheter og ansvar de har, og hvordan de kan ...
  • Driftsplan for småvilt i Spekedalen/Sølendalen 

   Kjønsberg, Marius; Bakmann, Ole Andersen; Pedersen, Simen (Oppdragsrapport;2/2016, Research report, 2016)
   Driftsplan for småvilt i Spekedalen/Sølendalen er et samarbeid mellom 5 seterlag i Rendalen kommune. Målsetningen for planen er en felles organisering og forvaltning av småviltet. Den er utarbeidet til å være en målstyrt ...
  • Dødspeilesenderprosjektet 2006 : en undersøkelse av tapsomfang og tapsårsaker hos lam på utmarksbeite i Flekkefjord, Lund østre og Falkemannen beitelag 

   Sørby, Julie Gaukerud; Clemensen, Stein Gunnar; Nilsen, Erlend Birkeland (Oppdragsrapport, Research report, 2008-08-08)
   Norsk: I beitesesongen 2006 ble det gjennomført et dødspeilesenderprosjekt på grensen mellom Rogaland og Vest-Agder. Kommunene som var involvert i prosjektet var Lund (Rogaland), Flekkefjord (Vest-Agder) og Sirdal ...
  • Effekter av ulv på elgbestanden: da ulven kom og forsvant fra Koppangkjølen 

   Storaas, Torstein; Pedersen, Simen; Andreassen, Harry Peter; Arnemo, Jon Martin; Dötterer, Michael; Eriksen, Ane; Frugaard, Anne; Gundersen, Hege; Haug, Thor A.; Milner, Jos; Maartmann, Erling; Nicolaysen, Knut B.; Nilsen, Erlend B.; Rønning, Håvard; Solberg, Erling J.; Steinset, Ole K.; Strømseth, Thomas; Wabakken, Petter; Zimmermann, Barbara; Aalbu, Frode (Oppdragsrapport;1/2008, Research report, 2008)
   Norsk: Fra 1997 til 2005 hevdet ulv revir på Koppangkjølen i Stor-Elvdal og Rendalen kommuner, Hedmark Fylke. Vi fulgte elgbestanden i området gjennom SETT ELG, takseringer fra helikopter og ved hjelp av radiomerkede elger. ...
  • Elevenes stemmer. Forskjeller og likheter mellom jenter og gutters opplevelser av sin skolehverdag 

   Aasen, Ann Margareth; Vigmostad, Inger (Oppdragsrapport;10/14, Research report, 2014)
   Hensikten med denne rapporten er å få kunnskap om hvilke forhold i undervisning og læringsmiljø som bidrar til en likeverdig og tilpasset opplæring for gutter og jenter. Studien er en del av et større forsknings- og ...
  • Elever fra språklige minoriteter i grunn- og videregående skole : en studie av ressurssituasjonen i norsk-som-andrespråkundervisningen 

   Aasen, Joar; Mønness, Erik Neslein (Oppdragsrapport, Research report, 2005)
   Norsk: Denne studien omfatter elever fra språklige minoriteter i grunn- og videregående skole og er rettet mot å forstå ressurssituasjonen i norsk-somandrespråkundervisningen (Noa). Studien er gjennomført som et tidsavgrenset ...
  • Elg i Atndal og naboområder : forvaltning av elg og skog 

   Solbraa, Knut (Oppdragsrapport;04/2008, Research report, 2008)
   Norsk: Elgstammen i Atndalen er for stor for den lokale fôrproduksjonen. Konsekvensene er overbeite med en sterk reduksjon av viktige beiteplanters kvist- og bladproduksjon. Dette fører til avtagende tilgang på kvalitetsfôr ...
  • Elg i Atndalen : beiteskader, kalvefrekvenser, kalveskyting 

   Solbraa, Knut (Oppdragsrapport;03/2009, Research report, 2009)
   Norsk: Sett elg, møkktellinger og beitetrykk indikerer en stor reduksjon av elgtetthet fra 2007 til 2009. Sammen med mange nye furuplanter har dette flerdoblet tilgangen på vinterbeite og ført til at beiteuttaket på furu ...